18 ม.ค. 2562    **ทุกแห่ง** ขอเชิญชวนสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
18 ม.ค. 2562    **ทุกแห่ง** ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักร  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
18 ม.ค. 2562    การดำเนินงาน"บุรีรัมย์ มาราธอน" ประจำปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
17 ม.ค. 2562    **ทุกแห่ง**แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  อำนวยการ      รับ
15 ม.ค. 2562    โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำครู ข. ครู ค.  ยุทธศาสตร์      รับ
11 ม.ค. 2562    "ทุกแห่ง"ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562และการจัดงานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ม.ค. 2562    **ทุกแห่ง**ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย  กลุ่มนิเทศ      รับ
07 ม.ค. 2562    การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
03 ม.ค. 2562    การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  อำนวยการ      รับ
03 ม.ค. 2562    ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือน มกราคม 2562  อำนวยการ      รับ
02 ม.ค. 2562    **ทุกแห่ง** สำรวจข้อมูลห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน.  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
28 ธ.ค. 2561    **กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์** แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนช  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 ธ.ค. 2561    **กศน.เมืองบุรีรัมย์** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 ธ.ค. 2561    เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Library: Care the Bear  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 ธ.ค. 2561    แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ การเรี่ยไร การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  อำนวยการ      รับ
19 ธ.ค. 2561    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง* พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งวุฒิสภา พ.ศ.2561 และประกาศกำหนดวันเลือกและวัน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 ธ.ค. 2561    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง* แจ้งตารางแผนการจัดรายการวิทยุกิจกรรมการเสริมสร้างดีเจประชาธิปไตยชุมชน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
18 ธ.ค. 2561    **ทุกแห่ง** การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
18 ธ.ค. 2561    ** ประโคนชัย ** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
18 ธ.ค. 2561    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง * ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
18 ธ.ค. 2561    **ด่วนที่สุด** ประโคนชัย * แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
14 ธ.ค. 2561    ยกเลิกหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ที่ ศธ 0210.42/ว2823 วันที่ 14 ธันวาคม 2560  ยุทธศาสตร์      รับ
12 ธ.ค. 2561    **กศน.อำเภอห้วยราช** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
04 ธ.ค. 2561    จัดส่งตัวชี้วัดการดำเนินโครงการเมืองนักอ่าน ประจำปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
04 ธ.ค. 2561    จัดส่งแผนพัฒนาห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
04 ธ.ค. 2561    **ด่วนที่สุด** กศน.เมืองบุรีรัมย์ * ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
03 ธ.ค. 2561    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**ข้อมูลนักศึกษารายบุคคลซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริม      รับ
03 ธ.ค. 2561    **ทุกแห่ง**การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มส่งเสริม      รับ
29 พ.ย. 2561    "นาโพธิ์"ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ  กลุ่มนิเทศ      รับ
29 พ.ย. 2561    **กศน.เมืองบุรีรัมย์** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
28 พ.ย. 2561    "ทุกแห่ง"ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือน พ.ย.61  อำนวยการ      รับ
23 พ.ย. 2561    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง การจัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ National e-Library  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
23 พ.ย. 2561    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง - การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 พ.ย. 2561    "ทุกแห่ง"การอบรมให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่ง ส.ว.แก่ผู้แทนกรรมการ ศส.ปชต.  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 พ.ย. 2561    "ทุกแห่ง"ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศส.ปชต.  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 พ.ย. 2561    ด่วนที่สุด"ทุกแห่ง"การจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
15 พ.ย. 2561    ขอความร่วมมือจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 2561  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
13 พ.ย. 2561    **กศน.อ.บ้านใหม่ไชยพจน์** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
13 พ.ย. 2561    **ทุกแห่ง** ขอประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารจังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
12 พ.ย. 2561    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**การจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กลุ่มส่งเสริม      รับ
09 พ.ย. 2561    **ด่วนที่สุด**กศน.อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 พ.ย. 2561    **กศน.เมืองบุรีรัมย์** ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 พ.ย. 2561    **ประโคนชัย** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 พ.ย. 2561    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**เร่งรัดส่งไฟล์ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  กลุ่มส่งเสริม      รับ
06 พ.ย. 2561    **ทุกแห่ง** ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคั  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
06 พ.ย. 2561    **ด่วนมาก** ทุกแห่ง การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
02 พ.ย. 2561    **ทุกแห่ง** การดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทา  อำนวยการ      รับ
30 ต.ค. 2561    **ทุกแห่ง**ด่วนที่สุด**รายงานจำนวนข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริม      รับ
30 ต.ค. 2561    **ทุกแห่ง**ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  กลุ่มส่งเสริม      รับ
22 ต.ค. 2561    **ทุกแห่ง**แจ้งปฏิทินการรายงานข้อมูลสถิติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กลุ่มส่งเสริม      รับ
22 ต.ค. 2561    **กศน.อ.ปะคำ** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 ต.ค. 2561    **ทุกแห่ง**การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กลุ่มส่งเสริม      รับ
18 ต.ค. 2561    !!ด่วนที่สุด!!การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.  ยุทธศาสตร์      รับ
18 ต.ค. 2561    **ด่วนที่สุด*การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 2/2561  กลุ่มส่งเสริม      รับ
16 ต.ค. 2561    **ด่วนมาก** ทุกแห่ง การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 ต.ค. 2561    ส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่**ทุกแห่ง**  อำนวยการ      รับ
05 ต.ค. 2561    แจ้งรายละเอียดงบเงินอุดหนุนที่เบิกมาพักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ  ยุทธศาสตร์      รับ
04 ต.ค. 2561    !!!ด่วนที่สุด..การจัดทำคำของบลงทุน(ซ่อมแซม หสม.ปชช.)  ยุทธศาสตร์      รับ
02 ต.ค. 2561    !!!ด่วนที่สุด!!! โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการ  ยุทธศาสตร์      รับ
27 ก.ย. 2561    ขอความร่วมมือการจัดหลักสูตรการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
26 ก.ย. 2561    นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ เมืองบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ นางรอง  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ พุทไธสง  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ กระสัง  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ ชำนิ  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ สตึก  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอฯ  ยุทธศาสตร์      รับ
21 ก.ย. 2561    **ทุกแห่ง**ด่วนที่สุด**รายงานข้อมูลการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษ  กลุ่มส่งเสริม      รับ