15 พ.ย. 2561    ขอความร่วมมือจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 2561  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
13 พ.ย. 2561    **กศน.อ.บ้านใหม่ไชยพจน์** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
13 พ.ย. 2561    **ทุกแห่ง** ขอประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารจังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
12 พ.ย. 2561    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**การจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กลุ่มส่งเสริม      รับ
09 พ.ย. 2561    **ด่วนที่สุด**กศน.อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 พ.ย. 2561    **กศน.เมืองบุรีรัมย์** ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 พ.ย. 2561    **ประโคนชัย** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 พ.ย. 2561    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**เร่งรัดส่งไฟล์ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  กลุ่มส่งเสริม      รับ
06 พ.ย. 2561    **ทุกแห่ง** ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคั  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
06 พ.ย. 2561    **ด่วนมาก** ทุกแห่ง การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
02 พ.ย. 2561    **ทุกแห่ง** การดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทา  อำนวยการ      รับ
30 ต.ค. 2561    **ทุกแห่ง**ด่วนที่สุด**รายงานจำนวนข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริม      รับ
30 ต.ค. 2561    **ทุกแห่ง**ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  กลุ่มส่งเสริม      รับ
22 ต.ค. 2561    **ทุกแห่ง**แจ้งปฏิทินการรายงานข้อมูลสถิติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กลุ่มส่งเสริม      รับ
22 ต.ค. 2561    **กศน.อ.ปะคำ** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 ต.ค. 2561    **ทุกแห่ง**การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กลุ่มส่งเสริม      รับ
18 ต.ค. 2561    !!ด่วนที่สุด!!การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.  ยุทธศาสตร์      รับ
18 ต.ค. 2561    **ด่วนที่สุด*การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 2/2561  กลุ่มส่งเสริม      รับ
16 ต.ค. 2561    **ด่วนมาก** ทุกแห่ง การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 ต.ค. 2561    ส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่**ทุกแห่ง**  อำนวยการ      รับ
05 ต.ค. 2561    แจ้งรายละเอียดงบเงินอุดหนุนที่เบิกมาพักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ  ยุทธศาสตร์      รับ
04 ต.ค. 2561    !!!ด่วนที่สุด..การจัดทำคำของบลงทุน(ซ่อมแซม หสม.ปชช.)  ยุทธศาสตร์      รับ
02 ต.ค. 2561    !!!ด่วนที่สุด!!! โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการ  ยุทธศาสตร์      รับ
27 ก.ย. 2561    ขอความร่วมมือการจัดหลักสูตรการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
26 ก.ย. 2561    นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ เมืองบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ นางรอง  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ พุทไธสง  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ กระสัง  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ ชำนิ  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ สตึก  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอฯ  ยุทธศาสตร์      รับ
21 ก.ย. 2561    **ทุกแห่ง**ด่วนที่สุด**รายงานข้อมูลการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษ  กลุ่มส่งเสริม      รับ
21 ก.ย. 2561    **นางรอง** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
17 ก.ย. 2561    "พุทไธสง"ด่วนที่สุด" การประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถ  กลุ่มส่งเสริม      รับ
14 ก.ย. 2561    **ทุกแห่ง**ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกลางด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริม      รับ
13 ก.ย. 2561    **ทุกแห่ง**โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ  กลุ่มนิเทศ      รับ
12 ก.ย. 2561    **ด่วนที่สุด**การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์      รับ
10 ก.ย. 2561    การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิกา  ยุทธศาสตร์      รับ
10 ก.ย. 2561    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง ขอประชาสัมพันธ์ การประกวดตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
10 ก.ย. 2561    **สตึก** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการ“หน่วยบำ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
03 ก.ย. 2561    ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑  อำนวยการ      รับ
30 ส.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
27 ส.ค. 2561    **เมืองบุรีรัมย์ นางรอง ประโคนชัย ลำปลายมาศ สตึก**การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบร  กลุ่มนิเทศ      รับ
27 ส.ค. 2561    **ทุกแห่ง**การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  กลุ่มนิเทศ      รับ
24 ส.ค. 2561    การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำ  อำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2561    *ด่วนที่สุด*เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์      รับ
21 ส.ค. 2561    **ประโคนช่ัย** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 ส.ค. 2561    **พลับพลาชัย** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 ส.ค. 2561    **นางรอง** ขอเชิญประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาค  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 ส.ค. 2561    **กระสัง** ขอเชิญประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 ส.ค. 2561    **บ้านกรวด** ขอเชิญประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 ส.ค. 2561    **ทุกแห่ง**การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  อำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561    **ด่วนที่สุด**การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 25  อำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2561    **ทุกแห่ง**ประกาศ**แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  กลุ่มนิเทศ      รับ
10 ส.ค. 2561    **ทุกแห่ง**คำสั่ง**แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบ "การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเร  กลุ่มนิเทศ      รับ
08 ส.ค. 2561    คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 ส.ค. 2561    คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอละหานทราย** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอนางรอง** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอกระสัง** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอพุทไธสง** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอบ้านกรวด** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอประโคนชัย** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอพลับพลาชัย** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ **ด่วนที่สุด** ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดกิจกรรม “คนบุรีรัมย์ ทำความดีด้  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    การประเมินความพึงพอใจต่อการใชงานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน กศน. (DMIS)  อำนวยการ      รับ