26 ก.ย. 2561    นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ เมืองบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ นางรอง  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ พุทไธสง  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ กระสัง  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ ชำนิ  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ สตึก  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561  ยุทธศาสตร์      รับ
24 ก.ย. 2561    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอฯ  ยุทธศาสตร์      รับ
21 ก.ย. 2561    **ทุกแห่ง**ด่วนที่สุด**รายงานข้อมูลการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษ  กลุ่มส่งเสริม      รับ
21 ก.ย. 2561    **นางรอง** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
17 ก.ย. 2561    "พุทไธสง"ด่วนที่สุด" การประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถ  กลุ่มส่งเสริม      รับ
14 ก.ย. 2561    **ทุกแห่ง**ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกลางด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริม      รับ
13 ก.ย. 2561    **ทุกแห่ง**โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ  กลุ่มนิเทศ      รับ
12 ก.ย. 2561    **ด่วนที่สุด**การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์      รับ
10 ก.ย. 2561    การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิกา  ยุทธศาสตร์      รับ
10 ก.ย. 2561    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง ขอประชาสัมพันธ์ การประกวดตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
10 ก.ย. 2561    **สตึก** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการ“หน่วยบำ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
03 ก.ย. 2561    ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑  อำนวยการ      รับ
30 ส.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
27 ส.ค. 2561    **เมืองบุรีรัมย์ นางรอง ประโคนชัย ลำปลายมาศ สตึก**การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบร  กลุ่มนิเทศ      รับ
27 ส.ค. 2561    **ทุกแห่ง**การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  กลุ่มนิเทศ      รับ
24 ส.ค. 2561    การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำ  อำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2561    *ด่วนที่สุด*เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์      รับ
21 ส.ค. 2561    **ประโคนช่ัย** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 ส.ค. 2561    **พลับพลาชัย** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 ส.ค. 2561    **นางรอง** ขอเชิญประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาค  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 ส.ค. 2561    **กระสัง** ขอเชิญประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 ส.ค. 2561    **บ้านกรวด** ขอเชิญประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 ส.ค. 2561    **ทุกแห่ง**การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  อำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561    **ด่วนที่สุด**การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 25  อำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2561    **ทุกแห่ง**ประกาศ**แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  กลุ่มนิเทศ      รับ
10 ส.ค. 2561    **ทุกแห่ง**คำสั่ง**แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบ "การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเร  กลุ่มนิเทศ      รับ
08 ส.ค. 2561    คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 ส.ค. 2561    คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอละหานทราย** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอนางรอง** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอกระสัง** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอพุทไธสง** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอบ้านกรวด** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอประโคนชัย** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอพลับพลาชัย** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ **ด่วนที่สุด** ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดกิจกรรม “คนบุรีรัมย์ ทำความดีด้  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    การประเมินความพึงพอใจต่อการใชงานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน กศน. (DMIS)  อำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2  กลุ่มนิเทศ      รับ
02 ส.ค. 2561    **ทุกแห่ง** ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภทน้ำแข็งและไอศกรีม จากสถานที่ผู้ผลิตในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ปร  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
31 ก.ค. 2561    **ทุกแห่ง** ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2561  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
24 ก.ค. 2561    ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
23 ก.ค. 2561    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 ก.ค. 2561    ขอเชิญอำเภอนางรอง,ประโคนชัย,โนนดินแดง,โนนสุวรรณ เข้าร่วมอบรมโครงการ village E-Commerce  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
18 ก.ค. 2561    !!ด่วนที่สุด!! แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมโครงการไทย นิยมยั่งยืน  ยุทธศาสตร์      รับ
16 ก.ค. 2561    **กศน.บ้านกรวด** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
16 ก.ค. 2561    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เพิ่มเติม)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
13 ก.ค. 2561    **ด่วนที่สุด** ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดคำขวัญ/สโลแกน/วลีเด็ด ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คนบุรีรัมย์ วั  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
13 ก.ค. 2561    **ประโคนชัย** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
13 ก.ค. 2561    การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา 2561  อำนวยการ      รับ
12 ก.ค. 2561    **ทุกแห่ง** ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากสถานที่ผู้ผลิตในเขตจังหวั  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
12 ก.ค. 2561    ด่วนที่สุด เร่งรัดการดำเนินงานและการรายงานผลโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลในระบบ DMIS  ยุทธศาสตร์      รับ
11 ก.ค. 2561    ส่งสรุปผลการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจงการดำเนินงานไตรมาส 3-4 ประจ  ยุทธศาสตร์      รับ
11 ก.ค. 2561    ** ด่วนที่สุด ** ทุกแห่ง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กร  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 ก.ค. 2561    **ด่วนที่สุด**การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเก  อำนวยการ      รับ
09 ก.ค. 2561    การจัดกิจกรรมประกวดภาพวาด สร้างสรรค์จินตนาการ เรียนรู้ดาราศาสตร์  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
06 ก.ค. 2561    **ทุกแห่ง**ส่ง(ร่าง)ระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ว่าด้วยการแข็งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งจังหว  อำนวยการ      รับ
05 ก.ค. 2561    **ทุกแห่ง**แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2561และเกณฑ์ราคากลางพื  อำนวยการ      รับ
04 ก.ค. 2561    **กศน.อ.บ้านกรวด** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครง  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
29 มิ.ย. 2561    ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2561 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์  อำนวยการ      รับ
28 มิ.ย. 2561    ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
28 มิ.ย. 2561    การรับสมัครคัด&#  อำนวยการ      รับ