10 ส.ค. 2561    **ทุกแห่ง**ประกาศ**แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  กลุ่มนิเทศ      รับ
10 ส.ค. 2561    **ทุกแห่ง**คำสั่ง**แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบ "การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเร  กลุ่มนิเทศ      รับ
08 ส.ค. 2561    คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 ส.ค. 2561    คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอละหานทราย** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอนางรอง** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอกระสัง** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอพุทไธสง** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอบ้านกรวด** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอประโคนชัย** การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **กศน.อำเภอพลับพลาชัย** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ **ด่วนที่สุด** ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดกิจกรรม “คนบุรีรัมย์ ทำความดีด้  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ส.ค. 2561    การประเมินความพึงพอใจต่อการใชงานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน กศน. (DMIS)  อำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2  กลุ่มนิเทศ      รับ
02 ส.ค. 2561    **ทุกแห่ง** ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภทน้ำแข็งและไอศกรีม จากสถานที่ผู้ผลิตในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ปร  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
31 ก.ค. 2561    **ทุกแห่ง** ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2561  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
24 ก.ค. 2561    ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
23 ก.ค. 2561    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 ก.ค. 2561    ขอเชิญอำเภอนางรอง,ประโคนชัย,โนนดินแดง,โนนสุวรรณ เข้าร่วมอบรมโครงการ village E-Commerce  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
18 ก.ค. 2561    !!ด่วนที่สุด!! แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมโครงการไทย นิยมยั่งยืน  ยุทธศาสตร์      รับ
16 ก.ค. 2561    **กศน.บ้านกรวด** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
16 ก.ค. 2561    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เพิ่มเติม)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
13 ก.ค. 2561    **ด่วนที่สุด** ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดคำขวัญ/สโลแกน/วลีเด็ด ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คนบุรีรัมย์ วั  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
13 ก.ค. 2561    **ประโคนชัย** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
13 ก.ค. 2561    การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา 2561  อำนวยการ      รับ
12 ก.ค. 2561    **ทุกแห่ง** ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากสถานที่ผู้ผลิตในเขตจังหวั  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
12 ก.ค. 2561    ด่วนที่สุด เร่งรัดการดำเนินงานและการรายงานผลโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลในระบบ DMIS  ยุทธศาสตร์      รับ
11 ก.ค. 2561    ส่งสรุปผลการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจงการดำเนินงานไตรมาส 3-4 ประจ  ยุทธศาสตร์      รับ
11 ก.ค. 2561    ** ด่วนที่สุด ** ทุกแห่ง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กร  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 ก.ค. 2561    **ด่วนที่สุด**การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเก  อำนวยการ      รับ
09 ก.ค. 2561    การจัดกิจกรรมประกวดภาพวาด สร้างสรรค์จินตนาการ เรียนรู้ดาราศาสตร์  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
06 ก.ค. 2561    **ทุกแห่ง**ส่ง(ร่าง)ระเบียบจังหวัดบุรีรัมย์ว่าด้วยการแข็งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งจังหว  อำนวยการ      รับ
05 ก.ค. 2561    **ทุกแห่ง**แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2561และเกณฑ์ราคากลางพื  อำนวยการ      รับ
04 ก.ค. 2561    **กศน.อ.บ้านกรวด** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครง  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
29 มิ.ย. 2561    ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2561 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์  อำนวยการ      รับ
28 มิ.ย. 2561    ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
28 มิ.ย. 2561    การรับสมัครคัด&#  อำนวยการ      รับ
22 มิ.ย. 2561    รับโอน/ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส่วนราชการอื่น เพื่อมาบรรจุและแ  อำนวยการ      รับ
21 มิ.ย. 2561    ชุดวิชาเลือก กศน. และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 มิ.ย. 2561    การมอบนโยบายการดำเนินโครงการอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 มิ.ย. 2561    การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่2)  อำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2561    **ประโคนชัย** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
12 มิ.ย. 2561    ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 มิ.ย. 2561    **ทุกแห่ง**การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักศึกษา  กลุ่มส่งเสริม      รับ
06 มิ.ย. 2561    **ทุกแห่ง** ส่งประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การคัดเลือก ทสม.ดีเด่น และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น จังหวัดบ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
06 มิ.ย. 2561    **ทุกแห่ง** ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธร  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
06 มิ.ย. 2561    **ทุกแห่ง** ขอขยายระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
06 มิ.ย. 2561    **ทุกแห่ง** ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
06 มิ.ย. 2561    โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2561  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
05 มิ.ย. 2561    ++ด่วนที่สุด++ **ทุกแห่ง** รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน.ที่มีรหัสบัตรประชาชนซ้ำซ้อน...  กลุ่มส่งเสริม      รับ
31 พ.ค. 2561    !!ด่วนที่สุด!! ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาไตามาส 1-2  ยุทธศาสตร์      รับ
31 พ.ค. 2561    ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เยื้องต้น(B.T.C.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
31 พ.ค. 2561    การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
31 พ.ค. 2561    การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
30 พ.ค. 2561    การจัดทำกระบวนงาน/คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  ยุทธศาสตร์      รับ
30 พ.ค. 2561    แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2560  ยุทธศาสตร์      รับ
22 พ.ค. 2561    ขอความร่วมมือจัดสถานที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
18 พ.ค. 2561    การจัดทำแผนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ไตรมาส 3-4  ยุทธศาสตร์      รับ
18 พ.ค. 2561    **ละหานทราย และบ้านกรวด**ปรับปรุงกรอบและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ปีงบประมาณ  กลุ่มส่งเสริม      รับ
10 พ.ค. 2561    **ทุกแห่ง**การอัพเดทโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows (IT For Windows)  กลุ่มนิเทศ      รับ
10 พ.ค. 2561    **ทุกแห่ง** การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 พ.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 พ.ค. 2561    **ด่วนมาก**ประโคนชัย*การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (ปรับปรุง 26 เมษายน 256  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 พ.ค. 2561    **ด่วนมาก**บ้านกรวด*การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (ปรับปรุง 26 เมษายน 2561  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 พ.ค. 2561    ด่วนมาก **พุทไธสง**การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (ปรับปรุง 26 เมษายน 2561)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 พ.ค. 2561    ด่วนมาก**กระสัง**การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (ปรับปรุง 26 เมษายน 2561)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 พ.ค. 2561    ด่วนมาก**นางรอง**การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (ปรับปรุง 26 เมษายน 2561)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 พ.ค. 2561    ด่วนมาก**ละหานทราย**การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (ปรับปรุง 26 เมษายน 2561  กลุ่มอัธยาศัย      รับ