15 ก.ค. 2562    **ทุกแห่ง** บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
15 ก.ค. 2562    **แคนดง** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
10 ก.ค. 2562    **ทุกแห่ง**การรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มส่งเสริม      รับ
10 ก.ค. 2562    **ทุกแห่ง**ขอเชิญประชุม  กลุ่มส่งเสริม      รับ
10 ก.ค. 2562    ** ด่วนที่สุด** การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
10 ก.ค. 2562    ** ด่วนที่สุด** การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 ก.ค. 2562    เน้นย้ำการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 ก.ค. 2562    **ทุกแห่ง**การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  อำนวยการ      รับ
02 ก.ค. 2562    **แคนดง** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
02 ก.ค. 2562    **พุทไธสง** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
02 ก.ค. 2562    **ด่วนที่สุด** **ทุกแห่ง** แจ้งขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
02 ก.ค. 2562    **ทุกแห่ง**การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญ  อำนวยการ      รับ
01 ก.ค. 2562    **ทุกแห่ง** ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นข  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
25 มิ.ย. 2562    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)  อำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2562    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**ขอความอนุเคราะห์สอบทานข้อมูล  กลุ่มส่งเสริม      รับ
19 มิ.ย. 2562    **เฉลิมพระเกียรติ** ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการสัมมนาเสริมประสบการณ์ในการฝึกอบรมออนไลน์  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 มิ.ย. 2562    **บ้านกรวด** ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการสัมมนาเสริมประสบการณ์ในการฝึกอบรมออนไลน์  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 มิ.ย. 2562    **ทุกแห่ง**การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2562    **โนนดินแดง** แจ้งเลื่อนกำหนดการออกปฏิบัติงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาช  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
10 มิ.ย. 2562    **ทุกแห่ง** ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
10 มิ.ย. 2562    **ประโคนชัย** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 มิ.ย. 2562    **ทุกแห่ง** ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสด ประจำปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 มิ.ย. 2562    **โนนดินแดง** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 มิ.ย. 2562    ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562  ผู้ดูแลระบบ      รับ
05 มิ.ย. 2562    "ทุกแห่ง"ด่วนที่สุด การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  อำนวยการ      รับ
28 พ.ค. 2562    "ทุกแห่ง"การดำเนินงานบูรณาการนำข้อมูลสู่ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียน  กลุ่มนิเทศ      รับ
28 พ.ค. 2562    "ทุกแห่ง"ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อกรอบเนื้อหา(ร่าง)มาตรฐานการศึกษานอกระบบฯ  กลุ่มนิเทศ      รับ
27 พ.ค. 2562    ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  ยุทธศาสตร์      รับ
27 พ.ค. 2562    **ทุกแห่ง**โครงการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เห  กลุ่มส่งเสริม      รับ
24 พ.ค. 2562    ด่วนที่สุด **ทุกแห่ง** ขอเชิญร่วมรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
24 พ.ค. 2562    ด่วนที่สุด **ทุกแห่ง** ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 พ.ค. 2562    ***ทุกแห่ง***ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี 2561  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 พ.ค. 2562    ***ทุกแห่ง*** การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล  กลุ่มส่งเสริม      รับ
14 พ.ค. 2562    ** ทุกแห่ง** ขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
10 พ.ค. 2562    **ทุกแห่ง ยกเว้นประโคนชัยและบ้านด่าน** ส่งบุคลากรอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
10 พ.ค. 2562    **ทุกแห่ง** แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
03 พ.ค. 2562    **ทุกแห่ง** ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุน จากธุรกิจหรืออุ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 พ.ค. 2562    **สถานศึกษาทุกแห่ง** ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 พ.ค. 2562    **กระสัง** ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 พ.ค. 2562    **ลำปลายมาศ** ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 พ.ค. 2562    **เฉลิมพระเกียรติ** ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 พ.ค. 2562    **ปะคำ** ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 พ.ค. 2562    **นางรอง** ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 พ.ค. 2562    **เมืองบุรีรัมย์** ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 พ.ค. 2562    **ทุกแห่ง**ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  อำนวยการ      รับ
01 พ.ค. 2562    ทุกแห่ง *ด่วนที่สุด*รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่านไตรมาส 1และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
29 เม.ย. 2562    **ทุกแห่ง**คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "พันธ์ุบุรีรัมย์" (เพิ่มเติม)  อำนวยการ      รับ
29 เม.ย. 2562    **ด่วนที่สุด** สถานศึกษาทุกแห่ง --การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
24 เม.ย. 2562    ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้ารับการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงาน นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่  ยุทธศาสตร์      รับ
24 เม.ย. 2562    "ลำปลายมาศและโนนสุวรรณ"ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรฯ  กลุ่มนิเทศ      รับ
23 เม.ย. 2562    **ประโคนชัย** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 เม.ย. 2562    **ด่วนที่สุด** บ้านใหม่ไชยพจน์ - การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าอบรมและการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการควา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 เม.ย. 2562    **ด่วนที่สุด** ประโคนชัย - การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าอบรมและการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการความร่วมม  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 เม.ย. 2562    **ด่วนที่สุด** เฉลิมพระเกียรติ - การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าอบรมและการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการควา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 เม.ย. 2562    **ด่วนที่สุด** บ้านกรวด- การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าอบรมและการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 เม.ย. 2562    **เฉลิมพระเกียรติ** ส่งสื่อประกอบการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 เม.ย. 2562    **บ้านกรวด** ส่งสื่อประกอบการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
17 เม.ย. 2562    "ด่วนที่สุด"ทุกแห่ง"การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  กลุ่มส่งเสริม      รับ
11 เม.ย. 2562    **ทุกแห่ง** ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
11 เม.ย. 2562    **ทุกแห่ง**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการบรรจุและแต  อำนวยการ      รับ
11 เม.ย. 2562    ด่วนที่สุด *ทุกแห่ง* แจ้งขอเสนอแนะจากการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 เม.ย. 2562    **กศน.อำเภอละหานทราย** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 เม.ย. 2562    **ทุกแห่ง** ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
29 มี.ค. 2562    ***ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมสรุปผลโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
26 มี.ค. 2562    **ทุกแห่ง** เผยแพร่แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
26 มี.ค. 2562    **ละหานทราย** ขอให้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
26 มี.ค. 2562    **บ้านกรวด** ขอให้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
26 มี.ค. 2562    **ทุกแห่ง** แนวทางปฏิบัติการจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกิจกรรมทางศาสนา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
25 มี.ค. 2562    **กศน.อำเภอพุทไธสง** ขอเชิญรับโล่รางวัลดีเด่น  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
25 มี.ค. 2562    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อำนวยการ      รับ