22 พ.ค. 2562    ***ทุกแห่ง***ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี 2561  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 พ.ค. 2562    ***ทุกแห่ง*** การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล  กลุ่มส่งเสริม      รับ
14 พ.ค. 2562    ** ทุกแห่ง** ขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
10 พ.ค. 2562    **ทุกแห่ง ยกเว้นประโคนชัยและบ้านด่าน** ส่งบุคลากรอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
10 พ.ค. 2562    **ทุกแห่ง** แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
03 พ.ค. 2562    **ทุกแห่ง** ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุน จากธุรกิจหรืออุ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 พ.ค. 2562    **สถานศึกษาทุกแห่ง** ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 พ.ค. 2562    **กระสัง** ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 พ.ค. 2562    **ลำปลายมาศ** ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 พ.ค. 2562    **เฉลิมพระเกียรติ** ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 พ.ค. 2562    **ปะคำ** ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 พ.ค. 2562    **นางรอง** ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 พ.ค. 2562    **เมืองบุรีรัมย์** ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 พ.ค. 2562    **ทุกแห่ง**ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  อำนวยการ      รับ
01 พ.ค. 2562    ทุกแห่ง *ด่วนที่สุด*รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่านไตรมาส 1และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
29 เม.ย. 2562    **ทุกแห่ง**คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "พันธ์ุบุรีรัมย์" (เพิ่มเติม)  อำนวยการ      รับ
29 เม.ย. 2562    **ด่วนที่สุด** สถานศึกษาทุกแห่ง --การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
24 เม.ย. 2562    ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้ารับการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงาน นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่  ยุทธศาสตร์      รับ
24 เม.ย. 2562    "ลำปลายมาศและโนนสุวรรณ"ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรฯ  กลุ่มนิเทศ      รับ
23 เม.ย. 2562    **ประโคนชัย** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 เม.ย. 2562    **ด่วนที่สุด** บ้านใหม่ไชยพจน์ - การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าอบรมและการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการควา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 เม.ย. 2562    **ด่วนที่สุด** ประโคนชัย - การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าอบรมและการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการความร่วมม  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 เม.ย. 2562    **ด่วนที่สุด** เฉลิมพระเกียรติ - การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าอบรมและการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการควา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 เม.ย. 2562    **ด่วนที่สุด** บ้านกรวด- การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าอบรมและการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 เม.ย. 2562    **เฉลิมพระเกียรติ** ส่งสื่อประกอบการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 เม.ย. 2562    **บ้านกรวด** ส่งสื่อประกอบการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
17 เม.ย. 2562    "ด่วนที่สุด"ทุกแห่ง"การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  กลุ่มส่งเสริม      รับ
11 เม.ย. 2562    **ทุกแห่ง** ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
11 เม.ย. 2562    **ทุกแห่ง**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการบรรจุและแต  อำนวยการ      รับ
11 เม.ย. 2562    ด่วนที่สุด *ทุกแห่ง* แจ้งขอเสนอแนะจากการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 เม.ย. 2562    **กศน.อำเภอละหานทราย** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 เม.ย. 2562    **ทุกแห่ง** ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
29 มี.ค. 2562    ***ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมสรุปผลโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
26 มี.ค. 2562    **ทุกแห่ง** เผยแพร่แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
26 มี.ค. 2562    **ละหานทราย** ขอให้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
26 มี.ค. 2562    **บ้านกรวด** ขอให้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
26 มี.ค. 2562    **ทุกแห่ง** แนวทางปฏิบัติการจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกิจกรรมทางศาสนา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
25 มี.ค. 2562    **กศน.อำเภอพุทไธสง** ขอเชิญรับโล่รางวัลดีเด่น  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
25 มี.ค. 2562    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อำนวยการ      รับ
25 มี.ค. 2562    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**ข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในระบบการศึกษาที่ผู้ปกครองประสบเหตุการณ์ภ  กลุ่มส่งเสริม      รับ
21 มี.ค. 2562    **ทุกแห่ง**การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานปลัดกระท  อำนวยการ      รับ
21 มี.ค. 2562    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**เร่งรัดส่งไฟล์ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มนิเทศ      รับ
21 มี.ค. 2562    *ด่วนที่สุด* ทุกแห่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ศส.ปชต.เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน และการสังเกตการณ์การในเลือ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 มี.ค. 2562    รายงานโครงการพระราชดำริ สำนักงาน กศน.. ปีงบประมาณ2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 มี.ค. 2562    **ทุกแห่ง** ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 มี.ค. 2562    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางร่วมกัน (Re-union) “พลังเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน พลังสร  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 มี.ค. 2562    **ประโคนชัย** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 มี.ค. 2562    **เมืองบุรีรัมย์** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 มี.ค. 2562    *ทุกแห่ง* โครงการบุรีรัมย์เมืองนักอ่าน 2 เมษายน 2562 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 มี.ค. 2562    **เฉลิมพระเกียรติ** ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 มี.ค. 2562    **บ้านกรวด** ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 มี.ค. 2562    **ทุกแห่ง**การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่  อำนวยการ      รับ
18 มี.ค. 2562    **ทุกแห่ง**ด่วนที่สุด**การดำเนินงานแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กลุ่มนิเทศ      รับ
15 มี.ค. 2562    แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ยุทธศาสตร์      รับ
12 มี.ค. 2562    **ทุกแห่ง**โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กลุ่มนิเทศ      รับ
12 มี.ค. 2562    *ทุกแห่ง*ความร่วมมือระหว่างสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานของรัฐ ในภารกิจส่งเสริมก  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
11 มี.ค. 2562    "ทุกแห่ง"ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือน มีนาคม 2562  อำนวยการ      รับ
08 มี.ค. 2562    **ทุกแห่ง** ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อทันตสุขศึกษา “Dental Health Ed contest”  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 มี.ค. 2562    **ด่วนที่สุด** ประโคนชัย - ผลการพิจารณาการยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 มี.ค. 2562    *ด่วนที่สุด* ทุกแห่ง รายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานเอดส์  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
06 มี.ค. 2562    *ด่วนที่สุด* ทุกแห่ง การจัดทำป้ายสนับสนุนการโฆษณาหาเสียง  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
05 มี.ค. 2562    *ด่วนที่สุด *โครงการอบรมให้ความรู้ครู กศน.ตำบลในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาและประ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 มี.ค. 2562    การจัดทำแผนงานโครงการในระบบ DMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ยุทธศาสตร์      รับ
25 ก.พ. 2562    โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ และแผนงานของสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์      รับ
25 ก.พ. 2562    !!!ด่วนที่สุด!!! โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการเงิน และพัสดุ  ยุทธศาสตร์      รับ
22 ก.พ. 2562    *ทุกแห่ง* โครงการ"ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 ก.พ. 2562    *ทุกแห่ง*ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 ก.พ. 2562    **ทุกแห่ง**การตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรีย  กลุ่มส่งเสริม      รับ
21 ก.พ. 2562    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง - การแก้ปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 ก.พ. 2562    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่  กลุ่มส่งเสริม      รับ