18 ก.ย. 2562    **ประโคนชัย** ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาถอดบทเรียนการบูรณาการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปี 255  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
18 ก.ย. 2562    **ทุกแห่ง**ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1  กลุ่มส่งเสริม      รับ
18 ก.ย. 2562    **ทุกแห่ง**แจ้งปฏิทินการรายงานข้อมูลและสถิติของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มส่งเสริม      รับ
18 ก.ย. 2562    **ทุกแห่ง**ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี  กลุ่มส่งเสริม      รับ
17 ก.ย. 2562    *ด่วนที่สุด* ทุกแห่ง การรายงานผลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
16 ก.ย. 2562    **ทุกแห่ง** ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพ "ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์"  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
12 ก.ย. 2562    **ทุกแห่ง** ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
12 ก.ย. 2562    **ทุกแห่ง**โครงการอบรมทบทวนแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอตามมาตรฐานการศึกษานอกร  กลุ่มนิเทศ      รับ
10 ก.ย. 2562    **ทุกแห่ง**ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 ในวันที่ 19 กันยายน  อำนวยการ      รับ
09 ก.ย. 2562    **ทุกแห่ง** ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 ก.ย. 2562    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง--รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในหน่วยงาน/สถานศึกษา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 ก.ย. 2562    **สตึก** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 ก.ย. 2562    **ประโคนชัย** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 ก.ย. 2562    **เมืองบุรีรัมย์** ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 ประจำป  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
03 ก.ย. 2562    **เฉลิมพระเกียรติ** ส่งวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
03 ก.ย. 2562    **บ้านกรวด** ส่งวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
03 ก.ย. 2562    **ด่วนที่สุด**นางรอง- ขอให้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
03 ก.ย. 2562    **ด่วนที่สุด** ประโคนชัย- ขอให้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดร้อ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
23 ส.ค. 2562    *ด่วนที่สุด* ทุกแห่ง ขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
23 ส.ค. 2562    *ด่วนที่สุด* ทุกแห่ง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
23 ส.ค. 2562    **ทุกแห่ง**ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อำนวยการ      รับ
19 ส.ค. 2562    **ทุกแห่ง** ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเท  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 ส.ค. 2562    **ทุกแห่ง** ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 ส.ค. 2562    **ลำปลายมาศ** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
15 ส.ค. 2562    **ประโคนชัย** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
13 ส.ค. 2562    **ลำปลายมาศ** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 ส.ค. 2562    **ทุกแห่ง** ส่งสื่อเสียงรูปแบบรายการวิทยุเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 ส.ค. 2562    **ทุกแห่ง** โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงทรัพย  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 ส.ค. 2562    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง การประชาสัมพันธ์เนื้อร้องและทำนองเพลง "สดุดีพระแม่ไทย"  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
06 ส.ค. 2562    **ทุกแห่ง** สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศเพื่อนบ้าน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
06 ส.ค. 2562    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2562    **ทุกแห่ง**ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  อำนวยการ      รับ
05 ส.ค. 2562    *ทุกแห่ง*เอกสารสรุปพระราชกรณียกิจและพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
30 ก.ค. 2562    **ทุกแห่ง**โครงการนิเทศการแสดงผลงานแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรี  กลุ่มส่งเสริม      รับ
26 ก.ค. 2562    *ทุกแห่ง* การดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
25 ก.ค. 2562    *ด่วนที่สุด* ทุกแห่ง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลเพื่อจัดตั้งหมู่บ้านไม่ขายเสียง(เพิ่มเติม)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
24 ก.ค. 2562    **ทุกแห่ง**การเปิดใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา (KSP e-Service และ KSP School)  กลุ่มส่งเสริม      รับ
24 ก.ค. 2562    **ด่วนที่สุด**บ้านใหม่ไชยพจน์**ขอเชิญเข้าร่วมประชุม  กลุ่มส่งเสริม      รับ
24 ก.ค. 2562    **ด่วนที่สุด**เมืองบุรีรัมย์**ขอเชิญเข้าร่วมประชุม  กลุ่มส่งเสริม      รับ
24 ก.ค. 2562    **ทุกแห่ง** รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนและวัยทำงาน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
24 ก.ค. 2562    **ทุกแห่ง** ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด (ไม้สัก)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
23 ก.ค. 2562    **ประโคนชัย** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 ก.ค. 2562    เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
18 ก.ค. 2562    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**ขอเลื่อนการประชุม  กลุ่มส่งเสริม      รับ
18 ก.ค. 2562    **ทุกแห่ง**ขอเชิญประชุมขอเชิญประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ ระดับตำบล โครงการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสเข้า  กลุ่มส่งเสริม      รับ
18 ก.ค. 2562    **เมือง**นางรอง**บ้านกรวด**ลำปลายมาศ**ชำนิ**แคนดง**พุทไธสง**การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา  อำนวยการ      รับ
15 ก.ค. 2562    **ทุกแห่ง** บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
15 ก.ค. 2562    **แคนดง** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
10 ก.ค. 2562    **ทุกแห่ง**การรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มส่งเสริม      รับ
10 ก.ค. 2562    **ทุกแห่ง**ขอเชิญประชุม  กลุ่มส่งเสริม      รับ
10 ก.ค. 2562    ** ด่วนที่สุด** การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
10 ก.ค. 2562    ** ด่วนที่สุด** การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 ก.ค. 2562    เน้นย้ำการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 ก.ค. 2562    **ทุกแห่ง**การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  อำนวยการ      รับ
02 ก.ค. 2562    **แคนดง** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
02 ก.ค. 2562    **พุทไธสง** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
02 ก.ค. 2562    **ด่วนที่สุด** **ทุกแห่ง** แจ้งขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
02 ก.ค. 2562    **ทุกแห่ง**การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญ  อำนวยการ      รับ
01 ก.ค. 2562    **ทุกแห่ง** ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นข  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
25 มิ.ย. 2562    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)  อำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2562    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**ขอความอนุเคราะห์สอบทานข้อมูล  กลุ่มส่งเสริม      รับ
19 มิ.ย. 2562    **เฉลิมพระเกียรติ** ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการสัมมนาเสริมประสบการณ์ในการฝึกอบรมออนไลน์  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 มิ.ย. 2562    **บ้านกรวด** ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการสัมมนาเสริมประสบการณ์ในการฝึกอบรมออนไลน์  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 มิ.ย. 2562    **ทุกแห่ง**การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2562    **โนนดินแดง** แจ้งเลื่อนกำหนดการออกปฏิบัติงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาช  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
10 มิ.ย. 2562    **ทุกแห่ง** ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
10 มิ.ย. 2562    **ประโคนชัย** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 มิ.ย. 2562    **ทุกแห่ง** ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสด ประจำปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 มิ.ย. 2562    **โนนดินแดง** แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 มิ.ย. 2562    ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562  ผู้ดูแลระบบ      รับ