13 ส.ค. 2563    **ทุกแห่ง**การจัดอบรมบุคลากรโครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  อำนวยการ      รับ
13 ส.ค. 2563    **ทุกแห่ง**การจัดอบรมบุคลากรโครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  อำนวยการ      รับ
13 ส.ค. 2563    **ทุกแห่ง**การจัดอบรมบุคลากรโครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  อำนวยการ      รับ
13 ส.ค. 2563    **ทุกแห่ง**ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมและส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  ภาคีเครือข่าย      รับ
13 ส.ค. 2563    **ทุกแห่ง**เน้นย้ำการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ภาคีเครือข่าย      รับ
13 ส.ค. 2563    **ทุกแห่ง**ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เ  ภาคีเครือข่าย      รับ
13 ส.ค. 2563    **ทุกแห่ง**ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2561  ภาคีเครือข่าย      รับ
13 ส.ค. 2563    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานก  ภาคีเครือข่าย      รับ
10 ส.ค. 2563    การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563  อำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2563    "ทุกแห่ง"การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563  อำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2563    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง แนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางตรวจราชการของคณะนายกรัฐมนตรี ในช่วงสถานการณ์การแพร่  ภาคีเครือข่าย      รับ
07 ส.ค. 2563    **ทุกแห่ง**ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 และขอเชิญเข้ารับโล่ร  ภาคีเครือข่าย      รับ
07 ส.ค. 2563    **ทุกแห่ง**แจ้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563  ภาคีเครือข่าย      รับ
07 ส.ค. 2563    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่ง  ภาคีเครือข่าย      รับ
07 ส.ค. 2563    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 30  ภาคีเครือข่าย      รับ
07 ส.ค. 2563    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง ขอเชิญร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2563  ภาคีเครือข่าย      รับ
07 ส.ค. 2563    !!ด่วนที่สุด!! แผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  ยุทธศาสตร์      รับ
06 ส.ค. 2563    ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  อำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2563    **ทุกแห่ง**ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "โครงการอบรมการพัฒนาทักษะความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคร  ภาคีเครือข่าย      รับ
06 ส.ค. 2563    **ทุกแห่ง**ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมห้องเรียนว  ภาคีเครือข่าย      รับ
06 ส.ค. 2563    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชส  ภาคีเครือข่าย      รับ
05 ส.ค. 2563    การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนกระบวนการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ตรวจสอบภายใน      รับ
04 ส.ค. 2563    การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์  ยุทธศาสตร์      รับ
04 ส.ค. 2563    **ทุกแห่ง** มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย  ภาคีเครือข่าย      รับ
04 ส.ค. 2563    **ทุกแห่ง** การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์  ภาคีเครือข่าย      รับ
31 ก.ค. 2563    ** ทุกแห่ง ** แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส  ภาคีเครือข่าย      รับ
31 ก.ค. 2563    ** ด่วนที่สุด ** ทุกแห่ง ** การดำเนินกิจกรรมขยายเครือข่ายคนไม่ขายเสียงในหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง  ภาคีเครือข่าย      รับ
29 ก.ค. 2563    **ทุกแห่ง**ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ  ภาคีเครือข่าย      รับ
29 ก.ค. 2563    **ทุกแห่ง** รณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง  ภาคีเครือข่าย      รับ
29 ก.ค. 2563    ** ด่วนที่สุด ** ทุกแห่ง การจัดทำข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ภาคีเครือข่าย      รับ
29 ก.ค. 2563    **ทุกแห่ง** ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563  ภาคีเครือข่าย      รับ
29 ก.ค. 2563    ** ด่วนที่สุด ** ทุกแห่ง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กร  ภาคีเครือข่าย      รับ
24 ก.ค. 2563    การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  ภาคีเครือข่าย      รับ
22 ก.ค. 2563    ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 ส  ตรวจสอบภายใน      รับ
22 ก.ค. 2563    **ทุกแห่ง**ส่งคู่มือการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการ  ภาคีเครือข่าย      รับ
21 ก.ค. 2563    การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563  ภาคีเครือข่าย      รับ
21 ก.ค. 2563    **ทุกแห่ง** ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินกิจกรรมภายในเขตปลอดภัยในการเดิน  ภาคีเครือข่าย      รับ
21 ก.ค. 2563    **ทุกแห่ง** ขอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติต่อวัดในสถานการณ์โควิด-19 และการรับมือในอนาคต  ภาคีเครือข่าย      รับ
21 ก.ค. 2563    **ทุกแห่ง** การตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทหารชาวอียิปต์ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อปฏิบ  ภาคีเครือข่าย      รับ
21 ก.ค. 2563    **ทุกแห่ง** ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 29  ภาคีเครือข่าย      รับ
20 ก.ค. 2563    ** ทุกแห่ง ** ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  ภาคีเครือข่าย      รับ
16 ก.ค. 2563    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร  ภาคีเครือข่าย      รับ
16 ก.ค. 2563    ** ด่วนที่สุด ** ทุกแห่ง เอกสารแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดข  ภาคีเครือข่าย      รับ
16 ก.ค. 2563    ** ทุกแห่ง ** ขอส่งรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์  ภาคีเครือข่าย      รับ
16 ก.ค. 2563    ** ทุกแห่ง ** การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการคำนวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน  ภาคีเครือข่าย      รับ
16 ก.ค. 2563    **ทุกแห่ง** ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ภาคีเครือข่าย      รับ
16 ก.ค. 2563    **ทุกแห่ง** การย้ายสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ภาคีเครือข่าย      รับ
15 ก.ค. 2563    "ทุกแห่ง"ด่วนที่สุด"การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักง  กลุ่มส่งเสริม      รับ
10 ก.ค. 2563    **ทุกแห่ง** การปรับปรุงพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)  ภาคีเครือข่าย      รับ
10 ก.ค. 2563    **ชำนิ** โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างบุรีรัมย์เมืองกีฬาเลิศล้ำ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
10 ก.ค. 2563    ***หนองกี่ ขอเชิญประชุม  อำนวยการ      รับ
09 ก.ค. 2563    **กศน.อ.บ้านใหม่ไชยพจน์** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 ก.ค. 2563    (เพิ่มเติม)การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  อำนวยการ      รับ
09 ก.ค. 2563    **ทุกแห่ง**เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัย " Save Zone, No New Fac  ภาคีเครือข่าย      รับ
08 ก.ค. 2563    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในปี 2563  กลุ่มนิเทศ      รับ
08 ก.ค. 2563    ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563  อำนวยการ      รับ
08 ก.ค. 2563    **ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนก่อสร้างห้องสมุดประชาชน  อำนวยการ      รับ
03 ก.ค. 2563    **ทุกแห่ง**การดำเนินงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉ  ภาคีเครือข่าย      รับ
03 ก.ค. 2563    **ทุกแห่ง** เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2563  ภาคีเครือข่าย      รับ
03 ก.ค. 2563    **ทุกแห่ง** เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2563  ภาคีเครือข่าย      รับ
03 ก.ค. 2563    **ทุกแห่ง** เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2563  ภาคีเครือข่าย      รับ
03 ก.ค. 2563    **ทุกแห่ง** การจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศานา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี  ภาคีเครือข่าย      รับ
03 ก.ค. 2563    **ด่วนที่สุด* ทุกแห่ง* คู่มือการปฏิบัติมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  ภาคีเครือข่าย      รับ
03 ก.ค. 2563    เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2563  ภาคีเครือข่าย      รับ
03 ก.ค. 2563    ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  อำนวยการ      รับ
02 ก.ค. 2563    **ด่วนที่สุด** ลำปลายมาศ - แจ้งกำหนดการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
02 ก.ค. 2563    **ด่วนที่สุด** บ้านใหม่ไชยพจน์ - แจ้งกำหนดการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชช  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 ก.ค. 2563    **ทุกแห่ง** แจ้งจัดสรรทรัพยากรป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-  ภาคีเครือข่าย      รับ
01 ก.ค. 2563    **ด่วนที่สุด** อำเภอนางรอง การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ  ภาคีเครือข่าย      รับ
01 ก.ค. 2563    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**ขอความร่วมมือขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ...  อำนวยการ      รับ