27 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง เอกสารแนบท้าย ข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้อ  ภาคีเครือข่าย      รับ
27 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง**รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค  ภาคีเครือข่าย      รับ
27 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง**เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก  ภาคีเครือข่าย      รับ
26 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง**แจ้งย้ายที่ทำการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ภาคีเครือข่าย      รับ
26 ม.ค. 2564    **ลำปลายมาศ**แจ้งกำหนดการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
26 ม.ค. 2564    "ทุกแห่ง"การส่งมอบงานจ้างประจำเดือน มกราคม 2564  อำนวยการ      รับ
26 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง**โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความป  ภาคีเครือข่าย      รับ
25 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง**การส่งค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564  กลุ่มนิเทศ      รับ
22 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง**แผนการดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรม  ภาคีเครือข่าย      รับ
22 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง**ขอให้เร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564  ภาคีเครือข่าย      รับ
22 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข ปัญ  ภาคีเครือข่าย      รับ
22 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง สถานที่กักกันตัว (State Quarantine / Alternative State Quarantine /Local Quara  ภาคีเครือข่าย      รับ
22 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**จัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายการสิ่งอำนวยสะดวก สื่อ บริการแล  กลุ่มส่งเสริม      รับ
21 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  กลุ่มส่งเสริม      รับ
21 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื  ภาคีเครือข่าย      รับ
20 ม.ค. 2564    ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  อำนวยการ      รับ
20 ม.ค. 2564    **โนนสุวรรณ** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 ม.ค. 2564    เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อำนวยการ      รับ
20 ม.ค. 2564    **เมืองบุรีรัมย์** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง**รายงานความก้าวหน้าการจัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2564  ภาคีเครือข่าย      รับ
19 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง**ประชาสัมพันธ์ สรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น  ภาคีเครือข่าย      รับ
19 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ภาคีเครือข่าย      รับ
18 ม.ค. 2564    **ห้วยราช** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
18 ม.ค. 2564    **โนนสุวรรณ** โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างบุรีรัมย์เมืองกีฬาเลิศล้ำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
16 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง การนำข้อสั่งการเชิงนโยบายไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  ภาคีเครือข่าย      รับ
16 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง ประกาศนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 มกราคม 2564  ภาคีเครือข่าย      รับ
16 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง**ขอส่งรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์  ภาคีเครือข่าย      รับ
16 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง การดำเนินการตามมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศ  ภาคีเครือข่าย      รับ
16 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง**เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวม  ภาคีเครือข่าย      รับ
16 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง การดำเนินการตามข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั  ภาคีเครือข่าย      รับ
16 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19  ภาคีเครือข่าย      รับ
16 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (ฺBlue-ringed octopus)  ภาคีเครือข่าย      รับ
16 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง**ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ "คนไทยไร้ E-Waste"  ภาคีเครือข่าย      รับ
14 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง อบรมให้ความรู้กับสถานศึกษา  ภาคีเครือข่าย      รับ
12 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคต  ภาคีเครือข่าย      รับ
12 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง**แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI  ภาคีเครือข่าย      รับ
12 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง ขอแจ้งมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และแนวทางลดและป้องกั  ภาคีเครือข่าย      รับ
12 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานก  ภาคีเครือข่าย      รับ
12 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง การขออนุญาตจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม การจัดคอนเสิร์ต ดนตรี ก  ภาคีเครือข่าย      รับ
12 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)  ภาคีเครือข่าย      รับ
12 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง งดการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564  ภาคีเครือข่าย      รับ
12 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง กำหนดจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ สำหรับรถหมวด 2 และหมวด 3 จังหวัดบุรีรัมย์  ภาคีเครือข่าย      รับ
12 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง**การดำเนินการมาตรการส่งเสริมการจัดสัมมนาของภาครัฐในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรง  ภาคีเครือข่าย      รับ
12 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค  ภาคีเครือข่าย      รับ
08 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง** การประกวดเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนภายใต้ระบบแหล่งเชื่อมโยงการเรียนรู้ และการประกวด Faceboo  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง** การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2564  ภาคีเครือข่าย      รับ
08 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ปะคำ* เลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรม “สำนักงาน กศน. ส่งความสุขให้น้อง”  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ม.ค. 2564    **ห้วยราช** แจ้งกำหนดการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ม.ค. 2564    การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564  อำนวยการ      รับ
07 ม.ค. 2564    การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564  อำนวยการ      รับ
07 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง** เลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรม “สำนักงาน กศน. ส่งความสุขให้น้อง”  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง** เลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
05 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดบุรีรัม  ภาคีเครือข่าย      รับ
05 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพ  ภาคีเครือข่าย      รับ
05 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 31  ภาคีเครือข่าย      รับ
05 ม.ค. 2564    **ทุกแห่ง**เลื่อนการจัดแข่งขันกีฬา"กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6"  ภาคีเครือข่าย      รับ
04 ม.ค. 2564    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง การดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ของ สังกัดสำนักงาน กศน.  ภาคีเครือข่าย      รับ
29 ธ.ค. 2563    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2563  ภาคีเครือข่าย      รับ
29 ธ.ค. 2563    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันใ  ภาคีเครือข่าย      รับ
29 ธ.ค. 2563    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ภาคีเครือข่าย      รับ
29 ธ.ค. 2563    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง ขอเลื่อนการจัดงาน "วันรวมน้ำใจให้กาชาดบุรีรัมย์ ประจำปี 2564"  ภาคีเครือข่าย      รับ
29 ธ.ค. 2563    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง การจัดกิจกรรมให้บริการการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ภาคีเครือข่าย      รับ
25 ธ.ค. 2563    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อการบริหารจัดการสำหรับครู กศน.และบุคลากรทางการศึกษา  ยุทธศาสตร์      รับ
25 ธ.ค. 2563    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง-แนวทางปฏิบัติในการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
24 ธ.ค. 2563    **โนนสุวรรณ** ขอเลื่อนกำหนดการจัดโครงการกีฬา กศน.บุรีรัมย์ เกมส์ ครั้งที่ 1/2564  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
23 ธ.ค. 2563    **ทุกแห่ง** การดำเนินการจัดกิจกรรม "สำนักงาน กศน.ส่งความสุขให้น้อง"  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 ธ.ค. 2563    การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  อำนวยการ      รับ
18 ธ.ค. 2563    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุร  อำนวยการ      รับ
17 ธ.ค. 2563    **ทุกแห่ง**แจ้งเลื่อนกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการจัดกระบวนการลูกเสือ กศน.จิตอาสาบำเ  ภาคีเครือข่าย      รับ
17 ธ.ค. 2563    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2563  ภาคีเครือข่าย      รับ