21 มี.ค. 2562    **ทุกแห่ง**การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานปลัดกระท  อำนวยการ      รับ
21 มี.ค. 2562    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**เร่งรัดส่งไฟล์ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มนิเทศ      รับ
21 มี.ค. 2562    *ด่วนที่สุด* ทุกแห่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ศส.ปชต.เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน และการสังเกตการณ์การในเลือ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 มี.ค. 2562    รายงานโครงการพระราชดำริ สำนักงาน กศน.. ปีงบประมาณ2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 มี.ค. 2562    **ทุกแห่ง** ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 มี.ค. 2562    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางร่วมกัน (Re-union) “พลังเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน พลังสร  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 มี.ค. 2562    **ประโคนชัย** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 มี.ค. 2562    **เมืองบุรีรัมย์** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 มี.ค. 2562    *ทุกแห่ง* โครงการบุรีรัมย์เมืองนักอ่าน 2 เมษายน 2562 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 มี.ค. 2562    **เฉลิมพระเกียรติ** ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 มี.ค. 2562    **บ้านกรวด** ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 มี.ค. 2562    **ทุกแห่ง**การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่  อำนวยการ      รับ
18 มี.ค. 2562    **ทุกแห่ง**ด่วนที่สุด**การดำเนินงานแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กลุ่มนิเทศ      รับ
15 มี.ค. 2562    แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ยุทธศาสตร์      รับ
12 มี.ค. 2562    **ทุกแห่ง**โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กลุ่มนิเทศ      รับ
12 มี.ค. 2562    *ทุกแห่ง*ความร่วมมือระหว่างสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานของรัฐ ในภารกิจส่งเสริมก  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
11 มี.ค. 2562    "ทุกแห่ง"ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือน มีนาคม 2562  อำนวยการ      รับ
08 มี.ค. 2562    **ทุกแห่ง** ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อทันตสุขศึกษา “Dental Health Ed contest”  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 มี.ค. 2562    **ด่วนที่สุด** ประโคนชัย - ผลการพิจารณาการยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 มี.ค. 2562    *ด่วนที่สุด* ทุกแห่ง รายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานเอดส์  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
06 มี.ค. 2562    *ด่วนที่สุด* ทุกแห่ง การจัดทำป้ายสนับสนุนการโฆษณาหาเสียง  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
05 มี.ค. 2562    *ด่วนที่สุด *โครงการอบรมให้ความรู้ครู กศน.ตำบลในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาและประ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
01 มี.ค. 2562    การจัดทำแผนงานโครงการในระบบ DMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ยุทธศาสตร์      รับ
25 ก.พ. 2562    โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ และแผนงานของสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์      รับ
25 ก.พ. 2562    !!!ด่วนที่สุด!!! โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการเงิน และพัสดุ  ยุทธศาสตร์      รับ
22 ก.พ. 2562    *ทุกแห่ง* โครงการ"ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 ก.พ. 2562    *ทุกแห่ง*ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 ก.พ. 2562    **ทุกแห่ง**การตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรีย  กลุ่มส่งเสริม      รับ
21 ก.พ. 2562    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง - การแก้ปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 ก.พ. 2562    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่  กลุ่มส่งเสริม      รับ
14 ก.พ. 2562    การอบรมให้ความรู้กระบวนการเลือกตั้ง ส.ส.แก่ผู้แทนกรรมการ ศส.ปชต.  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
13 ก.พ. 2562    !!ด่วนที่สุด!!ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต กศน.ตำบลในโครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน (MDES WI-FI)  ยุทธศาสตร์      รับ
12 ก.พ. 2562    การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
12 ก.พ. 2562    ประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งฯ  กลุ่มส่งเสริม      รับ
11 ก.พ. 2562    **ทุกแห่ง** ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
11 ก.พ. 2562    **กศน.อำเภอหนองหงส์** ขอเลื่อนกำหนดการออกปฏิบัติงาน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 ก.พ. 2562    ด่วนที่สุด เชิญเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ  ยุทธศาสตร์      รับ
06 ก.พ. 2562    กศน.อำเภอ7แห่ง"แผนการนิเทศติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานกศน.ประจำปี 2562 ไตรมาส  ตรวจสอบภายใน      รับ
05 ก.พ. 2562    แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน"บุรีรัมย์ มาราธอน" ประจำปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
04 ก.พ. 2562    **หนองหงส์** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
29 ม.ค. 2562    ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562  อำนวยการ      รับ
28 ม.ค. 2562    การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
28 ม.ค. 2562    **ทุกแห่ง** ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
25 ม.ค. 2562    การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
23 ม.ค. 2562    **ด่วนที่สุด**บ้านกรวด**ขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริม      รับ
18 ม.ค. 2562    **ทุกแห่ง** ขอเชิญชวนสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
18 ม.ค. 2562    **ทุกแห่ง** ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักร  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
18 ม.ค. 2562    การดำเนินงาน"บุรีรัมย์ มาราธอน" ประจำปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
17 ม.ค. 2562    **ทุกแห่ง**แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  อำนวยการ      รับ
15 ม.ค. 2562    โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำครู ข. ครู ค.  ยุทธศาสตร์      รับ
11 ม.ค. 2562    "ทุกแห่ง"ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562และการจัดงานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 ม.ค. 2562    **ทุกแห่ง**ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย  กลุ่มนิเทศ      รับ
07 ม.ค. 2562    การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
03 ม.ค. 2562    การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  อำนวยการ      รับ
03 ม.ค. 2562    ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือน มกราคม 2562  อำนวยการ      รับ
02 ม.ค. 2562    **ทุกแห่ง** สำรวจข้อมูลห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน.  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
28 ธ.ค. 2561    **กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์** แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนช  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 ธ.ค. 2561    **กศน.เมืองบุรีรัมย์** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 ธ.ค. 2561    เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Library: Care the Bear  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 ธ.ค. 2561    แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ การเรี่ยไร การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  อำนวยการ      รับ
19 ธ.ค. 2561    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง* พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งวุฒิสภา พ.ศ.2561 และประกาศกำหนดวันเลือกและวัน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
19 ธ.ค. 2561    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง* แจ้งตารางแผนการจัดรายการวิทยุกิจกรรมการเสริมสร้างดีเจประชาธิปไตยชุมชน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
18 ธ.ค. 2561    **ทุกแห่ง** การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
18 ธ.ค. 2561    ** ประโคนชัย ** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
18 ธ.ค. 2561    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง * ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
18 ธ.ค. 2561    **ด่วนที่สุด** ประโคนชัย * แจ้งกำหนดการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
14 ธ.ค. 2561    ยกเลิกหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ที่ ศธ 0210.42/ว2823 วันที่ 14 ธันวาคม 2560  ยุทธศาสตร์      รับ
12 ธ.ค. 2561    **กศน.อำเภอห้วยราช** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
04 ธ.ค. 2561    จัดส่งตัวชี้วัดการดำเนินโครงการเมืองนักอ่าน ประจำปี 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
04 ธ.ค. 2561    จัดส่งแผนพัฒนาห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มอัธยาศัย      รับ