30 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง**การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดั  อำนวยการ      รับ
30 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง**การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563  ภาคีเครือข่าย      รับ
30 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง**ขอความร่วมมือจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563  ภาคีเครือข่าย      รับ
27 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง**การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ใน  ภาคีเครือข่าย      รับ
27 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง**การประกาศรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ภาคีเครือข่าย      รับ
27 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง**เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ภาคีเครือข่าย      รับ
21 ต.ค. 2563    **โนนดินแดง** การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
21 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง**การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม  อำนวยการ      รับ
20 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง**การประเมินผลเพื่อขอมีวุฒิวูดแบดจ์ บุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเ  ภาคีเครือข่าย      รับ
20 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง**ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
20 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง** การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  ภาคีเครือข่าย      รับ
20 ต.ค. 2563    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง  ภาคีเครือข่าย      รับ
20 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง** การปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF  ภาคีเครือข่าย      รับ
20 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง** ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล  ภาคีเครือข่าย      รับ
20 ต.ค. 2563    **โนนดินแดง แคนดง ปะคำ ห้วยราช ลำปลายมาศ สตึก เมืองบุรีรัมย์ นาโพธิ์ คูเมือง กระสัง หนองหงส์ และประโ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง**การสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัด สำนักงาน กศน.  ภาคีเครือข่าย      รับ
20 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง**ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 ต.ค. 2563    **ด่วนที่สุด** ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และร่วมงาน ''Thailand Smart City Week 2020''  ภาคีเครือข่าย      รับ
16 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง** มาตรการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผุู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  ภาคีเครือข่าย      รับ
16 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง**โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(แอ่งนครราชสีมา  ภาคีเครือข่าย      รับ
16 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง** ส่งข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาทุนรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการประถมศึกษา  ภาคีเครือข่าย      รับ
14 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง**ส่งสำเนาคำสั่ง สำนักงาน กศน.  อำนวยการ      รับ
14 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง**เผยแพร่เอกสารผลการวิจัยโครงการ "การพัฒนาระบบนวัตกรรมเชื่อมโยงสู่การทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ร  ภาคีเครือข่าย      รับ
14 ต.ค. 2563    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง ประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกั  ภาคีเครือข่าย      รับ
05 ต.ค. 2563    **ทุกแห่ง**ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อำนวยการ      รับ
05 ต.ค. 2563    การอบรมพัฒนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.  อำนวยการ      รับ
05 ต.ค. 2563    **โนนดินแดง** แจ้งกำหนดการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
30 ก.ย. 2563    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง - การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนค  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
24 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง** การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  ภาคีเครือข่าย      รับ
24 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง** วันพระราชทานธงชาติไทย  ภาคีเครือข่าย      รับ
24 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง** ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2563  ภาคีเครือข่าย      รับ
24 ก.ย. 2563    **ห้วยราช/เมือง/กระสัง**การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ  อำนวยการ      รับ
21 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง** ขอส่งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ภาคีเครือข่าย      รับ
21 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง** ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ เพื่  ภาคีเครือข่าย      รับ
21 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง** การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับ  ภาคีเครือข่าย      รับ
21 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง** ขอประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "ต้านภัยโควิด 19 "  ภาคีเครือข่าย      รับ
21 ก.ย. 2563    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานก  ภาคีเครือข่าย      รับ
21 ก.ย. 2563    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน  ภาคีเครือข่าย      รับ
11 ก.ย. 2563    **ด่วน** ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมในโครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตฯ  ภาคีเครือข่าย      รับ
11 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง** การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564  ภาคีเครือข่าย      รับ
10 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง**ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ  ภาคีเครือข่าย      รับ
09 ก.ย. 2563    **เมืองบุรีรัมย์** แจ้งกำหนดการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
09 ก.ย. 2563    **สถานศึกษา 10 แห่ง** ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกัน และแก้ไ  ภาคีเครือข่าย      รับ
09 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง**ขอประชาสัมพันธ์จุลสารกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ในรูปแบบ E-Book  ภาคีเครือข่าย      รับ
09 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง**ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลข  ภาคีเครือข่าย      รับ
09 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง** ผลการประกวดผ้า ตามโครงการประกวดสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน  ภาคีเครือข่าย      รับ
09 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง**ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2563  ภาคีเครือข่าย      รับ
09 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง**ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563  ภาคีเครือข่าย      รับ
08 ก.ย. 2563    **หนองกี่** ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “หนองสระสาธารณประโยชน์”  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 ก.ย. 2563    **พุทไธสง** โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างบุรีรัมย์เมืองกีฬาเลิศล้ำ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง ** เผยแพร่หนังสือ เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
03 ก.ย. 2563    **บ้านด่าน**การประชุมสัมมนาโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน  ภาคีเครือข่าย      รับ
03 ก.ย. 2563    **หนองกี่**ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามวิจัย  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
03 ก.ย. 2563    การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (งบลงทุน) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชน  ยุทธศาสตร์      รับ
03 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง** รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID  ภาคีเครือข่าย      รับ
03 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง** คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ภาคีเครือข่าย      รับ
02 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง**การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย  ภาคีเครือข่าย      รับ
02 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง**การเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตา  ภาคีเครือข่าย      รับ
02 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง**ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ  ภาคีเครือข่าย      รับ
01 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง**ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฯ  อำนวยการ      รับ
01 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง**การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564  ภาคีเครือข่าย      รับ
01 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง**ขอการสนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการ "ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ"  ภาคีเครือข่าย      รับ
01 ก.ย. 2563    **ทุกแห่ง** แจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย  ภาคีเครือข่าย      รับ
31 ส.ค. 2563    ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจประเมินผลและความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุ  ยุทธศาสตร์      รับ
21 ส.ค. 2563    **ทุกแห่ง**การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564  ภาคีเครือข่าย      รับ
21 ส.ค. 2563    **ทุกแห่ง**ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  ภาคีเครือข่าย      รับ
21 ส.ค. 2563    **ทุกแห่ง**ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้ร  ภาคีเครือข่าย      รับ
21 ส.ค. 2563    **ทุกแห่ง**ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนา  ภาคีเครือข่าย      รับ
20 ส.ค. 2563    **ทุกแห่ง**พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2563  อำนวยการ      รับ
18 ส.ค. 2563    "ทุกแห่ง"การตรวจสอบการดำเนินคก.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนฯ  อำนวยการ      รับ