27 พ.ค. 2563    ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
26 พ.ค. 2563    **ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเน  ภาคีเครือข่าย      รับ
26 พ.ค. 2563    ทุกแห่ง แจ้งประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  ภาคีเครือข่าย      รับ
26 พ.ค. 2563    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง แจ้งการเตรียมพร้อมป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤ  ภาคีเครือข่าย      รับ
26 พ.ค. 2563    **ทุกแห่ง** ประชาสัมพันธ์การรัสบสมัครนักศึกษาทางไกล  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
25 พ.ค. 2563    ขอทราบข้อมูลข้าราชการในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์  อำนวยการ      รับ
22 พ.ค. 2563    ขอเเจ้งกำหนดวันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563  อำนวยการ      รับ
21 พ.ค. 2563    **ด่วนที่สุด ทุกแห่ง** การเชื่อมโยงผลไม้ให้กับจังหวัดแหล่งผลิต  ภาคีเครือข่าย      รับ
21 พ.ค. 2563    **ทุกแห่ง** ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว กศน. ฉบับที่ 3/2563  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 พ.ค. 2563    **กศน.อำเภอประโคนชัย** การสำรวจ ยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้าและ  ภาคีเครือข่าย      รับ
20 พ.ค. 2563    **กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์** การสำรวจ ยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร  ภาคีเครือข่าย      รับ
19 พ.ค. 2563    ** ด่วนที่สุด ทุกแห่ง** คำแนะนำในการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อหรือทำลายเชื้อโรค  ภาคีเครือข่าย      รับ
19 พ.ค. 2563    **ด่วนที่สุด** -ทุกแห่ง- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์  ภาคีเครือข่าย      รับ
18 พ.ค. 2563    **ทุกแห่ง**ขอความร่วมมือตขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้ ความต้องการข้อมูลสาระสนเทศทางการศึกษา ทางการ  อำนวยการ      รับ
18 พ.ค. 2563    **ทุกแห่ง** การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ภาคีเครือข่าย      รับ
14 พ.ค. 2563    **ด่วนที่สุด** -ทุกแห่ง- สำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ภาคีเครือข่าย      รับ
14 พ.ค. 2563    ด่วยที่สุด ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ยุทธศาสตร์      รับ
14 พ.ค. 2563    **ทุกแห่ง** ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพลังเด็กเยาวชนสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่สุขภาวะในชุมชน  ภาคีเครือข่าย      รับ
13 พ.ค. 2563    **ทุกแห่ง** การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
13 พ.ค. 2563    **ด่วนที่สุด** -ทุกแห่ง- การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
13 พ.ค. 2563    **ด่วนที่สุด** -ทุกแห่ง- ข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์สุกเฉิน พ.ศ.  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
12 พ.ค. 2563    **ทุกแห่ง** ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 พ.ค. 2563    ด่วนที่สุด ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 15,16 และ 17  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 พ.ค. 2563    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน  ยุทธศาสตร์      รับ
05 พ.ค. 2563    ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  อำนวยการ      รับ
01 พ.ค. 2563    ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป" ปี 2563  อำนวยการ      รับ
01 พ.ค. 2563    การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2/2563  อำนวยการ      รับ
30 เม.ย. 2563    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**การคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น  อำนวยการ      รับ
29 เม.ย. 2563    "ทุกแห่ง"ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มส่งเสริม      รับ
29 เม.ย. 2563    "ทุกแห่ง"มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ (ฉบับที่ 4/63)  กลุ่มส่งเสริม      รับ
28 เม.ย. 2563    ขอทำบัตรจ้างเหมาบริการ  อำนวยการ      รับ
27 เม.ย. 2563    ยกเลิกการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 : กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ  ยุทธศาสตร์      รับ
24 เม.ย. 2563    **ทุกแห่ง** รายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ DMIS  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
24 เม.ย. 2563    **ทุกแห่ง** แจ้งการสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 เม.ย. 2563    **ทุกแห่ง** การฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร วิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุรุ่นที่ 3  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
22 เม.ย. 2563    "ด่วนที่สุด"ทุกแห่ง"การจัดทำข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลความต้องการครูในอนาคต  อำนวยการ      รับ
22 เม.ย. 2563    **ทุกแห่ง** ขอขอบคุณการสนับสนุนหน้ากากอนามัย  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 เม.ย. 2563    **ทุกแห่ง** ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค.แบบออนไลน์  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 เม.ย. 2563    **ทุกแห่ง** ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้ง  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 เม.ย. 2563    **ทุกแห่ง** ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
17 เม.ย. 2563    **ทุกแห่ง** รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
17 เม.ย. 2563    **ทุกแห่ง** ขอความร่วมมือส่งรายงานตามตัวชี้วัดของพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยร  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
17 เม.ย. 2563    **ด่วนที่สุด** -ทุกแห่ง- การรายงานแผนการปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปีงบปร  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
16 เม.ย. 2563    **ทุกแห่ง** การฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร วิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุรุ่นที่ 3  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
16 เม.ย. 2563    **ทุกแห่ง** ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
13 เม.ย. 2563    *ทุกแห่ง* การเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
10 เม.ย. 2563    แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  อำนวยการ      รับ
09 เม.ย. 2563    **ด่วนที่สุด** - ทุกแห่ง - รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 เม.ย. 2563    **ทุกแห่ง** ขอความร่วมมือสำรวจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 เม.ย. 2563    **ทุกแห่ง** ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนัก  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
08 เม.ย. 2563    **ทุกแห่ง** ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
07 เม.ย. 2563    ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือน เมษายน 2563  อำนวยการ      รับ
07 เม.ย. 2563    **ทุกแห่ง**รายงานผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มส่งเสริม      รับ
31 มี.ค. 2563    **ทุกแห่ง ** การสำรจวุฒิทางลูกเสือ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
27 มี.ค. 2563    **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**แจ้งปฏิทินการรายงานข้อมูลและสถิติของสำนักงาน กศน.ประจำปีการศึกษา 2563  กลุ่มส่งเสริม      รับ
27 มี.ค. 2563    แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
24 มี.ค. 2563    **บ้านด่าน** ผลการพิจารณาการยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตร  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
24 มี.ค. 2563    **ประโคนชัย** ผลการพิจารณาการยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไต  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
24 มี.ค. 2563    **พุทไธสง** ผลการพิจารณาการยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ไตรมา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
24 มี.ค. 2563    **ละหานทราย** ผลการพิจารณาการยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ไตร  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
24 มี.ค. 2563    **หนองกี่** ผลการพิจารณาการยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ไตรมา  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
23 มี.ค. 2563    **นาโพธิ์**แจ้งเลื่อนการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
23 มี.ค. 2563    **ทุกแห่ง**ประชาสัมพันธ์การประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
23 มี.ค. 2563    ด่วนที่สุด"ทุกแห่ง"การประเมินหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มนิเทศ      รับ
20 มี.ค. 2563    **ทุกแห่ง**การเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรวัยเรียนที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (อายุไม่ถึง 15 ปี  กลุ่มส่งเสริม      รับ
20 มี.ค. 2563    **ทุกแห่ง**รายงานความก้าวหน้าการจัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
20 มี.ค. 2563    **ทุกแห่ง**การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
17 มี.ค. 2563    "ด่วนที่สุด"หนองกี่,ละหานทราย,ประโคนชัย,พุทไธสงและบ้านด่าน เชิญเข้าร่วมประชุมการลงพื้นที่เก็บข้อมูลฯ  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
17 มี.ค. 2563    *ทุกแห่ง* การประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2563  กลุ่มอัธยาศัย      รับ
16 มี.ค. 2563    **นาโพธิ์** ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มอัธยาศัย      รับ