21 พ.ค. 2562    รายงานการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2562  กศน.นางรอง      รับ
02 พ.ค. 2562    ขอขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
02 พ.ค. 2562    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนเมษายน  กศน.พุทไธสง      รับ
01 พ.ค. 2562    รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่านไตรมาส ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.พลับพลาชัย      รับ
29 เม.ย. 2562    การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  กศน.ชำนิ      รับ
29 เม.ย. 2562    การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  กศน.ชำนิ      รับ
29 เม.ย. 2562    การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
25 เม.ย. 2562    การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  กศน.นาโพธิ์      รับ
24 เม.ย. 2562    รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.สตึก      รับ
23 เม.ย. 2562    รายงานการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2562  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
22 เม.ย. 2562    รายงานการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2562  กศน.นางรอง      รับ
22 เม.ย. 2562    เรื่องขอเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการการจัดอบรมแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหา  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
19 เม.ย. 2562    รายงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นักศึกษา กศน.  กศน.กระสัง      รับ
19 เม.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า  กศน.หนองหงส์      รับ
18 เม.ย. 2562    รายงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า  กศน.ลำปลายมาศ      รับ
18 เม.ย. 2562    ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า  กศน.ปะคำ      รับ
18 เม.ย. 2562    รายงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า  กศน.ชำนิ      รับ
17 เม.ย. 2562    รายงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า  กศน.พลับพลาชัย      รับ
17 เม.ย. 2562    รายงานผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
17 เม.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
17 เม.ย. 2562    รายงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า  กศน.นางรอง      รับ
17 เม.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นักศึกษ  กศน.พุทไธสง      รับ
17 เม.ย. 2562    รายงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นักศึกษา กศน.  กศน.ละหานทราย      รับ
17 เม.ย. 2562    รายงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า  กศน.โนนดินแดง      รับ
17 เม.ย. 2562    รายงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังพิษสุนัขบ้า  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
10 เม.ย. 2562    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.ปะคำ      รับ
09 เม.ย. 2562    รายงานผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
09 เม.ย. 2562    สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2562  กศน.ปะคำ      รับ
03 เม.ย. 2562    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  กศน.พุทไธสง      รับ
25 มี.ค. 2562    ข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในระบบการศึกษาที่ผู้ปกครองประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติระหว่างปี ๒๕๕๘  กศน.พลับพลาชัย      รับ
25 มี.ค. 2562    รายงานข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในระบบการศึกษาที่ผู้ปกครองประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติระหว่างปี  กศน.โนนดินแดง      รับ
25 มี.ค. 2562    รายงานโครงการพระราชดำริ สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562  กศน.นาโพธิ์      รับ
25 มี.ค. 2562    รายงานข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในระบบการศึกษาที่ผู้ปกครองประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติรหว่างปี  กศน.นาโพธิ์      รับ
25 มี.ค. 2562    ส่งรายงานโครงการพระราชดำริ สำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2562  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
25 มี.ค. 2562    รายงานโครงการพระราชดำริ สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
22 มี.ค. 2562    รายงานการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2562  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
22 มี.ค. 2562    ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่องสาร (Boot Camp)  กศน.โนนดินแดง      รับ
21 มี.ค. 2562    ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ  กศน.ละหานทราย      รับ
21 มี.ค. 2562    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2562  กศน.พุทไธสง      รับ
20 มี.ค. 2562    แจ้งผลการประเมินบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน  กศน.พุทไธสง      รับ
19 มี.ค. 2562    แจ้งผลการประเมินบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
19 มี.ค. 2562    ส่งแผนปฏิบัติการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปี 2562  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
19 มี.ค. 2562    ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กศน.นาโพธิ์      รับ
19 มี.ค. 2562    ส่งผลการประเมินปฏิบัติงานครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กศน.ละหานทราย      รับ
18 มี.ค. 2562    การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.ประโคนชัย      รับ
18 มี.ค. 2562    ผลการพิจารณายืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กศน.ประโคนชัย      รับ
18 มี.ค. 2562    สำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
15 มี.ค. 2562    รายงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.พุทไธสง      รับ
14 มี.ค. 2562    รายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานเอดส์  กศน.ลำปลายมาศ      รับ
14 มี.ค. 2562    การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  กศน.พลับพลาชัย      รับ
14 มี.ค. 2562    สำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.ละหานทราย      รับ
14 มี.ค. 2562    รายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานเอดส์  กศน.บ้านกรวด      รับ
13 มี.ค. 2562    รายงานรายรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ รายได้สถานศึกษา  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
13 มี.ค. 2562    รายงานการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  กศน.นางรอง      รับ
13 มี.ค. 2562    รายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานยาเสพติด  กศน.คูเมือง      รับ
12 มี.ค. 2562    การรณรงค์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
12 มี.ค. 2562    รายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานเอดส์  กศน.พลับพลาชัย      รับ
12 มี.ค. 2562    ่ส่งรายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานเอดส์  กศน.นางรอง      รับ
12 มี.ค. 2562    ส่งแบบรายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับเอดส์  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
12 มี.ค. 2562    รายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานเอดส์  กศน.ชำนิ      รับ
11 มี.ค. 2562    รายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานเอดส์  กศน.นาโพธิ์      รับ
11 มี.ค. 2562    รายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานเอดส์  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
11 มี.ค. 2562    รายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานเอดส์  กศน.สตึก      รับ
11 มี.ค. 2562    ขอส่งรายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับแผนงานเอดส์ภาพรวมของประเทศ พ.ศ. 2560-2562  กศน.ละหานทราย      รับ
11 มี.ค. 2562    รายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานเอดส์  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
11 มี.ค. 2562    รายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับแผนงานเอดส์  กศน.ประโคนชัย      รับ
11 มี.ค. 2562    การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน ครั้งที่ 2  กศน.โนนดินแดง      รับ
08 มี.ค. 2562    การอบรมครูผู้สอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  กศน.นางรอง      รับ
08 มี.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมครูผู้สอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระ  กศน.ละหานทราย      รับ
06 มี.ค. 2562    ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมครูผู้สอน ด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
06 มี.ค. 2562    ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ ครู กศน.ตำบล ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์  กศน.หนองหงส์      รับ
06 มี.ค. 2562    ส่งแบบตอบรับการอบรมครูผู้สอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล  กศน.สตึก      รับ
06 มี.ค. 2562    ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  กศน.หนองหงส์      รับ
05 มี.ค. 2562    ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
01 มี.ค. 2562    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  กศน.พุทไธสง      รับ
01 มี.ค. 2562    สรุปวันลาของบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
01 มี.ค. 2562    รายงานขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
25 ก.พ. 2562    ขออนุมัติเบิกเงินรายได้  กศน.นางรอง      รับ
22 ก.พ. 2562    รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
22 ก.พ. 2562    รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  กศน.สตึก      รับ
22 ก.พ. 2562    ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการยุวกาชาด  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
22 ก.พ. 2562    ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
21 ก.พ. 2562    ส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการยุวกาชาด  กศน.นาโพธิ์      รับ
21 ก.พ. 2562    ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ  กศน.นาโพธิ์      รับ
20 ก.พ. 2562    ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมโครงการยุวกาชาด  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
20 ก.พ. 2562    แจ้งรายชื่อเข้าอบรมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง สส.  กศน.นางรอง      รับ
18 ก.พ. 2562    ส่งแบบตอบรับการอบรมให้ความรู้เครือข่ายพลเมือง  กศน.หนองหงส์      รับ
18 ก.พ. 2562    ส่งรายชื่อแบบตอบรับการอบรมให้ความรู้กระบวนการเลือกตั้ง ส.ส.ผู้แทนกรรมการ ศส.ปชต.  กศน.ละหานทราย      รับ
18 ก.พ. 2562    ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการยุวกาชาด  กศน.พุทไธสง      รับ
18 ก.พ. 2562    ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้กระบวนการเลือกตั้ง ส.ส.  กศน.พุทไธสง      รับ
14 ก.พ. 2562    ส่งประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
14 ก.พ. 2562    กำหนสถานที่ หลักเกณฑ์และวีธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
14 ก.พ. 2562    รายงานการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
14 ก.พ. 2562    ประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรณ์  กศน.ปะคำ      รับ
13 ก.พ. 2562    การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กศน.ประโคนชัย      รับ
13 ก.พ. 2562    การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศฯ  กศน.สตึก      รับ
13 ก.พ. 2562    รายงานการออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กศน.พุทไธสง      รับ
13 ก.พ. 2562    การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กศน.โนนดินแดง      รับ
13 ก.พ. 2562    แจ้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมยุวกาชาด 152/บร.3  กศน.โนนดินแดง      รับ
12 ก.พ. 2562    ขอยืมเงินทดรองราชการ  กศน.สตึก      รับ
12 ก.พ. 2562    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.สตึก      รับ
12 ก.พ. 2562    ส่งบุคลากรอบรมยุวกาชาด  กศน.สตึก      รับ
12 ก.พ. 2562    เรื่องขอนุมัติเดินทางไปราชการ ประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิการเลือ  กศน.โนนดินแดง      รับ
12 ก.พ. 2562    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  กศน.พุทไธสง      รับ
08 ก.พ. 2562    จัดทำข้อมูลในการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
08 ก.พ. 2562    แนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.นางรอง      รับ
08 ก.พ. 2562    ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ ๒  กศน.โนนดินแดง      รับ
07 ก.พ. 2562    ส่งรายงานสำรวจรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  กศน.ละหานทราย      รับ
07 ก.พ. 2562    อนุมัติยืมเงินทดลองราชการ  กศน.หนองหงส์      รับ
07 ก.พ. 2562    อนุมัติยืมเงินทดลองราชการ  กศน.หนองหงส์      รับ
07 ก.พ. 2562    ส่งแบบสำรวจรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
06 ก.พ. 2562    ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนส  กศน.พลับพลาชัย      รับ
06 ก.พ. 2562    ขอแก้ไขรายงานสรุปวันลาและส่งใบลาป่วยของบุคลากร  กศน.ละหานทราย      รับ
05 ก.พ. 2562    รายงานการขอใช้รถยนต์ และสรุปวันลาของบุคลากร  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
04 ก.พ. 2562    การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.  กศน.โนนดินแดง      รับ
31 ม.ค. 2562    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒  กศน.พุทไธสง      รับ
31 ม.ค. 2562    ส่งรายงานสรุปการเดินทางไปราชการและวันลาของบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.ละหานทราย      รับ
31 ม.ค. 2562    รายงานรายชื่อชุมชนต้นแบบการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.ละหานทราย      รับ
25 ม.ค. 2562    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร  กศน.นางรอง      รับ
24 ม.ค. 2562    ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาศักภาพให้กับวิทยากรแกนนำครู ข ครู ค  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
23 ม.ค. 2562    แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอบรมครูไซเบอร์ รุ่นที่ 3  กศน.นาโพธิ์      รับ
23 ม.ค. 2562    ส่งรายชื่อคณะทำงาน “บุรีรัมย์ มาราธอน” ประจำปี 2562 (BURIRAM MARATHON 2019)  กศน.โนนดินแดง      รับ
23 ม.ค. 2562    ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอบรมครูไซเบอร์ รุ่นที่ ๓  กศน.พลับพลาชัย      รับ
23 ม.ค. 2562    ส่งรายชื่ออบรมโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำครู ข. ครู ค. รุ่นที่ 2  กศน.ละหานทราย      รับ
22 ม.ค. 2562    รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน บุรีรัมย์มาราธอน ปี ๒๕๖๒  กศน.ปะคำ      รับ
22 ม.ค. 2562    ขอส่งรายชื่อคณะทำงาน “บุรีรัมย์ มาราธอน” ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.ประโคนชัย      รับ
22 ม.ค. 2562    ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมครูไซเบอร์รุ่นที่ 3  กศน.สตึก      รับ
22 ม.ค. 2562    ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอบรมครูไซเบอร์ รุ่นที่3  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
22 ม.ค. 2562    ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอบรมครูไซเบอร์ รุ่นที่ 3  กศน.โนนดินแดง      รับ
17 ม.ค. 2562    ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ N-NET  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
17 ม.ค. 2562    ส่งรายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอปะคำ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือน มกราคม 2562  กศน.ปะคำ      รับ
16 ม.ค. 2562    ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ยืมเงินงบประมาณ กศน.อำเภอประโคนชัย  กศน.ประโคนชัย      รับ
14 ม.ค. 2562    สำรวจความต้องการใช้หนังสือเรียน กศน. ที่สำนักงาน กศน.จัดทำชึ้นตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษ  กศน.โนนดินแดง      รับ
14 ม.ค. 2562     ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒  กศน.พุทไธสง      รับ
11 ม.ค. 2562    ขอเปลี่ยนชื่อนักศึกษาเข้าค่ายลูกเสือ  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
10 ม.ค. 2562     การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
10 ม.ค. 2562    ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมประชุมการสร้างข้อสอบวิชาเลือกเสรีปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.ปะคำ      รับ
10 ม.ค. 2562    รายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกและการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.โนนดินแดง      รับ
08 ม.ค. 2562    นิเทศติดตามผลแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2562  กศน.โนนดินแดง      รับ
07 ม.ค. 2562    รายงานสรุปวันลาของบุคลากร  กศน.โนนดินแดง      รับ
07 ม.ค. 2562    ส่งรายงานการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ  กศน.โนนดินแดง      รับ
04 ม.ค. 2562    รายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
02 ม.ค. 2562    ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห  กศน.นาโพธิ์      รับ
02 ม.ค. 2562    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
28 ธ.ค. 2561    ส่งรายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอนาโพธิ์ ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2561  กศน.นาโพธิ์      รับ
27 ธ.ค. 2561    ขอรายงานต้นไม้ที่พระบาทสมด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  กศน.ปะคำ      รับ
26 ธ.ค. 2561    รายงานสรุปการเดินทางไปราชการและรายงานการลาของบุคลากร กศน.อำเภอนาโพธิ์  กศน.นาโพธิ์      รับ
26 ธ.ค. 2561    การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562  กศน.นาโพธิ์      รับ
26 ธ.ค. 2561    ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห  กศน.พลับพลาชัย      รับ
26 ธ.ค. 2561    ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
25 ธ.ค. 2561    ส่งแบบรายงานข้อมูลต้นไม้ทรงปลูกของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์  กศน.ประโคนชัย      รับ
24 ธ.ค. 2561    ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ฯ  กศน.พุทไธสง      รับ
21 ธ.ค. 2561    ส่งแบบรายงานข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน  กศน.ละหานทราย      รับ
21 ธ.ค. 2561    ตอบรับเข้าร่วมโครงการ Library Care the Bear  กศน.พุทไธสง      รับ
21 ธ.ค. 2561    รายงานข้อมูลต้นไม้ทรงปลูกรายต้น  กศน.ละหานทราย      รับ
20 ธ.ค. 2561    การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กศน.ชำนิ      รับ
20 ธ.ค. 2561    สั่งข้อสอบปลายภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.นางรอง      รับ
19 ธ.ค. 2561    รายงานการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่2/2561  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
19 ธ.ค. 2561    ขอส่งแบบสรุปผลการประเมินคุณภาพสื่อวีดีทัศน์ฯ (ระดับ กศน.อำเภอ)  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
18 ธ.ค. 2561    การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน  กศน.สตึก      รับ
18 ธ.ค. 2561    ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน  กศน.โนนดินแดง      รับ
14 ธ.ค. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.ปะคำ      รับ
14 ธ.ค. 2561    ขอส่งรายชื่อการสั่งเสื้อร่วมชุมนุมลูกเสือ  กศน.ประโคนชัย      รับ
14 ธ.ค. 2561    การเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์ให้ความรู้ด้านการเกษตรตามโครงการ Smart ONIEฯ  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
13 ธ.ค. 2561    การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  กศน.พลับพลาชัย      รับ
12 ธ.ค. 2561    ส่งรายชื่อลูกเสือ กศน. เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  กศน.พุทไธสง      รับ
11 ธ.ค. 2561    ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กศน.ปะคำ      รับ
11 ธ.ค. 2561    ข้อมูลนักศึกษารายบุคคลซำ้ซ้อน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.หนองหงส์      รับ
07 ธ.ค. 2561    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
06 ธ.ค. 2561    นิเทศ ติดตามผล แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปี 2562  กศน.นาโพธิ์      รับ
06 ธ.ค. 2561    ส่งรายงานสรุปการจัดกิจกรรมกีฬาในสถานศึกษา ของสำนักงาน กศน.  กศน.นาโพธิ์      รับ
06 ธ.ค. 2561    ส่งรายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานขอ  กศน.นาโพธิ์      รับ
06 ธ.ค. 2561    แผนนิเทศ ติดตามผล แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.พลับพลาชัย      รับ
04 ธ.ค. 2561    สนับสนุนการสั่งซื้อเสื้อที่ระลึก ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
03 ธ.ค. 2561    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ​ หน่วยง  กศน.พลับพลาชัย      รับ
30 พ.ย. 2561    ส่งแบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธรราชเจ้า" ป  กศน.นาโพธิ์      รับ
29 พ.ย. 2561    ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือน พ.ย. 2561  กศน.นาโพธิ์      รับ
29 พ.ย. 2561    รายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอนาโพธิ์ ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  กศน.นาโพธิ์      รับ
29 พ.ย. 2561    ส่งรายงานสรุปการเดินทางไปราชการและวันลาของบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.ละหานทราย      รับ
29 พ.ย. 2561    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
29 พ.ย. 2561    รายงานการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
26 พ.ย. 2561    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรั  กศน.พลับพลาชัย      รับ
26 พ.ย. 2561    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
23 พ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับ  กศน.พุทไธสง      รับ
23 พ.ย. 2561    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรั  กศน.พุทไธสง      รับ
23 พ.ย. 2561    สั่งจองสมุดบันทึก(ไดอารี่ กศน. ๒๕๖๒)  กศน.พุทไธสง      รับ
23 พ.ย. 2561    ส่งสัญญาจ้าง กศน.นาโพธิ์ (พี่แขกแผน)  กศน.นาโพธิ์      รับ
22 พ.ย. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานฯ ครูผู้สอนคนพิการ  กศน.นาโพธิ์      รับ
22 พ.ย. 2561    รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
16 พ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.พุทไธสง      รับ
16 พ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.โนนดินแดง      รับ
15 พ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.พลับพลาชัย      รับ
15 พ.ย. 2561    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านกิจกรร  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
15 พ.ย. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และพัฒนา  กศน.นาโพธิ์      รับ
14 พ.ย. 2561    ส่งแบบสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.นาโพธิ์      รับ
14 พ.ย. 2561    รายงานการรับ-จายเงินรายได้ของสถานศึกษา  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
12 พ.ย. 2561    รายงานชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
12 พ.ย. 2561    ส่งแบบแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยง แห  กศน.หนองหงส์      รับ
09 พ.ย. 2561    การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
09 พ.ย. 2561    ส่งรายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอโนนดินแดง ประจำเดือนพฤศจิกายน  กศน.โนนดินแดง      รับ