22 ก.พ. 2562    รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
22 ก.พ. 2562    รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  กศน.สตึก      รับ
22 ก.พ. 2562    ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการยุวกาชาด  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
22 ก.พ. 2562    ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
21 ก.พ. 2562    ส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการยุวกาชาด  กศน.นาโพธิ์      รับ
21 ก.พ. 2562    ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ  กศน.นาโพธิ์      รับ
20 ก.พ. 2562    ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมโครงการยุวกาชาด  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
20 ก.พ. 2562    แจ้งรายชื่อเข้าอบรมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง สส.  กศน.นางรอง      รับ
18 ก.พ. 2562    ส่งแบบตอบรับการอบรมให้ความรู้เครือข่ายพลเมือง  กศน.หนองหงส์      รับ
18 ก.พ. 2562    ส่งรายชื่อแบบตอบรับการอบรมให้ความรู้กระบวนการเลือกตั้ง ส.ส.ผู้แทนกรรมการ ศส.ปชต.  กศน.ละหานทราย      รับ
18 ก.พ. 2562    ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการยุวกาชาด  กศน.พุทไธสง      รับ
18 ก.พ. 2562    ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้กระบวนการเลือกตั้ง ส.ส.  กศน.พุทไธสง      รับ
14 ก.พ. 2562    ส่งประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
14 ก.พ. 2562    กำหนสถานที่ หลักเกณฑ์และวีธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
14 ก.พ. 2562    รายงานการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
14 ก.พ. 2562    ประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรณ์  กศน.ปะคำ      รับ
13 ก.พ. 2562    การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กศน.ประโคนชัย      รับ
13 ก.พ. 2562    การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศฯ  กศน.สตึก      รับ
13 ก.พ. 2562    รายงานการออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กศน.พุทไธสง      รับ
13 ก.พ. 2562    การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กศน.โนนดินแดง      รับ
13 ก.พ. 2562    แจ้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมยุวกาชาด 152/บร.3  กศน.โนนดินแดง      รับ
12 ก.พ. 2562    ขอยืมเงินทดรองราชการ  กศน.สตึก      รับ
12 ก.พ. 2562    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.สตึก      รับ
12 ก.พ. 2562    ส่งบุคลากรอบรมยุวกาชาด  กศน.สตึก      รับ
12 ก.พ. 2562    เรื่องขอนุมัติเดินทางไปราชการ ประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิการเลือ  กศน.โนนดินแดง      รับ
12 ก.พ. 2562    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  กศน.พุทไธสง      รับ
08 ก.พ. 2562    จัดทำข้อมูลในการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
08 ก.พ. 2562    แนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.นางรอง      รับ
08 ก.พ. 2562    ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ ๒  กศน.โนนดินแดง      รับ
07 ก.พ. 2562    ส่งรายงานสำรวจรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  กศน.ละหานทราย      รับ
07 ก.พ. 2562    อนุมัติยืมเงินทดลองราชการ  กศน.หนองหงส์      รับ
07 ก.พ. 2562    อนุมัติยืมเงินทดลองราชการ  กศน.หนองหงส์      รับ
07 ก.พ. 2562    ส่งแบบสำรวจรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
06 ก.พ. 2562    ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนส  กศน.พลับพลาชัย      รับ
06 ก.พ. 2562    ขอแก้ไขรายงานสรุปวันลาและส่งใบลาป่วยของบุคลากร  กศน.ละหานทราย      รับ
05 ก.พ. 2562    รายงานการขอใช้รถยนต์ และสรุปวันลาของบุคลากร  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
04 ก.พ. 2562    การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.  กศน.โนนดินแดง      รับ
31 ม.ค. 2562    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒  กศน.พุทไธสง      รับ
31 ม.ค. 2562    ส่งรายงานสรุปการเดินทางไปราชการและวันลาของบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.ละหานทราย      รับ
31 ม.ค. 2562    รายงานรายชื่อชุมชนต้นแบบการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.ละหานทราย      รับ
25 ม.ค. 2562    ขอความอนุเคราะห์วิทยากร  กศน.นางรอง      รับ
24 ม.ค. 2562    ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาศักภาพให้กับวิทยากรแกนนำครู ข ครู ค  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
23 ม.ค. 2562    แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอบรมครูไซเบอร์ รุ่นที่ 3  กศน.นาโพธิ์      รับ
23 ม.ค. 2562    ส่งรายชื่อคณะทำงาน “บุรีรัมย์ มาราธอน” ประจำปี 2562 (BURIRAM MARATHON 2019)  กศน.โนนดินแดง      รับ
23 ม.ค. 2562    ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอบรมครูไซเบอร์ รุ่นที่ ๓  กศน.พลับพลาชัย      รับ
23 ม.ค. 2562    ส่งรายชื่ออบรมโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำครู ข. ครู ค. รุ่นที่ 2  กศน.ละหานทราย      รับ
22 ม.ค. 2562    รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน บุรีรัมย์มาราธอน ปี ๒๕๖๒  กศน.ปะคำ      รับ
22 ม.ค. 2562    ขอส่งรายชื่อคณะทำงาน “บุรีรัมย์ มาราธอน” ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.ประโคนชัย      รับ
22 ม.ค. 2562    ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมครูไซเบอร์รุ่นที่ 3  กศน.สตึก      รับ
22 ม.ค. 2562    ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอบรมครูไซเบอร์ รุ่นที่3  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
22 ม.ค. 2562    ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอบรมครูไซเบอร์ รุ่นที่ 3  กศน.โนนดินแดง      รับ
17 ม.ค. 2562    ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ N-NET  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
17 ม.ค. 2562    ส่งรายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอปะคำ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือน มกราคม 2562  กศน.ปะคำ      รับ
16 ม.ค. 2562    ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ยืมเงินงบประมาณ กศน.อำเภอประโคนชัย  กศน.ประโคนชัย      รับ
14 ม.ค. 2562    สำรวจความต้องการใช้หนังสือเรียน กศน. ที่สำนักงาน กศน.จัดทำชึ้นตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษ  กศน.โนนดินแดง      รับ
14 ม.ค. 2562     ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒  กศน.พุทไธสง      รับ
11 ม.ค. 2562    ขอเปลี่ยนชื่อนักศึกษาเข้าค่ายลูกเสือ  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
10 ม.ค. 2562     การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
10 ม.ค. 2562    ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมประชุมการสร้างข้อสอบวิชาเลือกเสรีปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.ปะคำ      รับ
10 ม.ค. 2562    รายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกและการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.โนนดินแดง      รับ
08 ม.ค. 2562    นิเทศติดตามผลแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2562  กศน.โนนดินแดง      รับ
07 ม.ค. 2562    รายงานสรุปวันลาของบุคลากร  กศน.โนนดินแดง      รับ
07 ม.ค. 2562    ส่งรายงานการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ  กศน.โนนดินแดง      รับ
04 ม.ค. 2562    รายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
02 ม.ค. 2562    ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห  กศน.นาโพธิ์      รับ
02 ม.ค. 2562    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
28 ธ.ค. 2561    ส่งรายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอนาโพธิ์ ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2561  กศน.นาโพธิ์      รับ
27 ธ.ค. 2561    ขอรายงานต้นไม้ที่พระบาทสมด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  กศน.ปะคำ      รับ
26 ธ.ค. 2561    รายงานสรุปการเดินทางไปราชการและรายงานการลาของบุคลากร กศน.อำเภอนาโพธิ์  กศน.นาโพธิ์      รับ
26 ธ.ค. 2561    การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562  กศน.นาโพธิ์      รับ
26 ธ.ค. 2561    ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห  กศน.พลับพลาชัย      รับ
26 ธ.ค. 2561    ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
25 ธ.ค. 2561    ส่งแบบรายงานข้อมูลต้นไม้ทรงปลูกของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์  กศน.ประโคนชัย      รับ
24 ธ.ค. 2561    ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ฯ  กศน.พุทไธสง      รับ
21 ธ.ค. 2561    ส่งแบบรายงานข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน  กศน.ละหานทราย      รับ
21 ธ.ค. 2561    ตอบรับเข้าร่วมโครงการ Library Care the Bear  กศน.พุทไธสง      รับ
21 ธ.ค. 2561    รายงานข้อมูลต้นไม้ทรงปลูกรายต้น  กศน.ละหานทราย      รับ
20 ธ.ค. 2561    การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กศน.ชำนิ      รับ
20 ธ.ค. 2561    สั่งข้อสอบปลายภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.นางรอง      รับ
19 ธ.ค. 2561    รายงานการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่2/2561  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
19 ธ.ค. 2561    ขอส่งแบบสรุปผลการประเมินคุณภาพสื่อวีดีทัศน์ฯ (ระดับ กศน.อำเภอ)  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
18 ธ.ค. 2561    การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน  กศน.สตึก      รับ
18 ธ.ค. 2561    ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน  กศน.โนนดินแดง      รับ
14 ธ.ค. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.ปะคำ      รับ
14 ธ.ค. 2561    ขอส่งรายชื่อการสั่งเสื้อร่วมชุมนุมลูกเสือ  กศน.ประโคนชัย      รับ
14 ธ.ค. 2561    การเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์ให้ความรู้ด้านการเกษตรตามโครงการ Smart ONIEฯ  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
13 ธ.ค. 2561    การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  กศน.พลับพลาชัย      รับ
12 ธ.ค. 2561    ส่งรายชื่อลูกเสือ กศน. เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  กศน.พุทไธสง      รับ
11 ธ.ค. 2561    ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กศน.ปะคำ      รับ
11 ธ.ค. 2561    ข้อมูลนักศึกษารายบุคคลซำ้ซ้อน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.หนองหงส์      รับ
07 ธ.ค. 2561    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
06 ธ.ค. 2561    นิเทศ ติดตามผล แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปี 2562  กศน.นาโพธิ์      รับ
06 ธ.ค. 2561    ส่งรายงานสรุปการจัดกิจกรรมกีฬาในสถานศึกษา ของสำนักงาน กศน.  กศน.นาโพธิ์      รับ
06 ธ.ค. 2561    ส่งรายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานขอ  กศน.นาโพธิ์      รับ
06 ธ.ค. 2561    แผนนิเทศ ติดตามผล แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.พลับพลาชัย      รับ
04 ธ.ค. 2561    สนับสนุนการสั่งซื้อเสื้อที่ระลึก ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
03 ธ.ค. 2561    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ​ หน่วยง  กศน.พลับพลาชัย      รับ
30 พ.ย. 2561    ส่งแบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธรราชเจ้า" ป  กศน.นาโพธิ์      รับ
29 พ.ย. 2561    ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือน พ.ย. 2561  กศน.นาโพธิ์      รับ
29 พ.ย. 2561    รายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอนาโพธิ์ ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  กศน.นาโพธิ์      รับ
29 พ.ย. 2561    ส่งรายงานสรุปการเดินทางไปราชการและวันลาของบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.ละหานทราย      รับ
29 พ.ย. 2561    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
29 พ.ย. 2561    รายงานการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
26 พ.ย. 2561    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรั  กศน.พลับพลาชัย      รับ
26 พ.ย. 2561    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
23 พ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับ  กศน.พุทไธสง      รับ
23 พ.ย. 2561    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรั  กศน.พุทไธสง      รับ
23 พ.ย. 2561    สั่งจองสมุดบันทึก(ไดอารี่ กศน. ๒๕๖๒)  กศน.พุทไธสง      รับ
23 พ.ย. 2561    ส่งสัญญาจ้าง กศน.นาโพธิ์ (พี่แขกแผน)  กศน.นาโพธิ์      รับ
22 พ.ย. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานฯ ครูผู้สอนคนพิการ  กศน.นาโพธิ์      รับ
22 พ.ย. 2561    รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
16 พ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.พุทไธสง      รับ
16 พ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.โนนดินแดง      รับ
15 พ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.พลับพลาชัย      รับ
15 พ.ย. 2561    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านกิจกรร  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
15 พ.ย. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และพัฒนา  กศน.นาโพธิ์      รับ
14 พ.ย. 2561    ส่งแบบสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.นาโพธิ์      รับ
14 พ.ย. 2561    รายงานการรับ-จายเงินรายได้ของสถานศึกษา  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
12 พ.ย. 2561    รายงานชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
12 พ.ย. 2561    ส่งแบบแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยง แห  กศน.หนองหงส์      รับ
09 พ.ย. 2561    การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
09 พ.ย. 2561    ส่งรายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอโนนดินแดง ประจำเดือนพฤศจิกายน  กศน.โนนดินแดง      รับ
09 พ.ย. 2561    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้และพัฒนา  กศน.พุทไธสง      รับ
07 พ.ย. 2561    โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประ  กศน.ละหานทราย      รับ
06 พ.ย. 2561    รายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (Word Soil Day) 5 ธันวาคม ของทุกปี  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
05 พ.ย. 2561    การดำเนินโครงการกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
02 พ.ย. 2561    ส่งรายชื่อชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล  กศน.นาโพธิ์      รับ
02 พ.ย. 2561    รายงานผลการคัดเลือกชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล  กศน.โนนดินแดง      รับ
01 พ.ย. 2561    การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา กศน.สำรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
31 ต.ค. 2561    ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561  กศน.นางรอง      รับ
31 ต.ค. 2561    รายงานการเดินทางไปราชการและรายงานการลาบุคลากร กศน.อำเภอนาโพธิ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561  กศน.นาโพธิ์      รับ
31 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  กศน.นาโพธิ์      รับ
31 ต.ค. 2561    การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กศน.ลำปลายมาศ      รับ
31 ต.ค. 2561    รายงานสรุปวันลาบุคลากร  กศน.ลำปลายมาศ      รับ
31 ต.ค. 2561    สรุปรายงานขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ  กศน.ลำปลายมาศ      รับ
31 ต.ค. 2561    สรุปรายงานขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ  กศน.ลำปลายมาศ      รับ
31 ต.ค. 2561    รายงานสรุปการเดินทางและการลาของบุคคลากร กศน.อำเภอพลับพลาชัย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑  กศน.พลับพลาชัย      รับ
31 ต.ค. 2561    ขอขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.พลับพลาชัย      รับ
30 ต.ค. 2561    ขอขยายเวลารับสมัครนักศึกษา  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
30 ต.ค. 2561    แจ้งรายละเอียดเงินอุดหนุนที่เบิกมาพักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ  กศน.ละหานทราย      รับ
30 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่้9/2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561  กศน.ปะคำ      รับ
30 ต.ค. 2561    ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2561  กศน.พลับพลาชัย      รับ
29 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
29 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
29 ต.ค. 2561    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
29 ต.ค. 2561    รายงานผลการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2561  กศน.ปะคำ      รับ
29 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  กศน.สตึก      รับ
29 ต.ค. 2561    รายงานการใช้ใบเสร็จ ปีงบประมาณ 2561  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
25 ต.ค. 2561    รายงานสรุปผลการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปี 2561  กศน.พลับพลาชัย      รับ
25 ต.ค. 2561    รายงานสรุปผลการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปี 2561  กศน.พลับพลาชัย      รับ
25 ต.ค. 2561    รายงานสรุปผลการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปี 2561  กศน.พลับพลาชัย      รับ
25 ต.ค. 2561    รายงานสรุปผลการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปี 2561  กศน.พลับพลาชัย      รับ
25 ต.ค. 2561    รายงานสรุปผลการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปี 2561  กศน.พลับพลาชัย      รับ
22 ต.ค. 2561    ส่งข้อมูลการมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติราชการ  กศน.หนองหงส์      รับ
16 ต.ค. 2561    รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กศน.นาโพธิ์      รับ
12 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจำเดือนกันยายน 2561  กศน.โนนดินแดง      รับ
12 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการ รับ - จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
12 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  กศน.นาโพธิ์      รับ
12 ต.ค. 2561    รายงานรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณรายได้สถานศึกษา  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
05 ต.ค. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.คูเมือง      รับ
02 ต.ค. 2561    การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
02 ต.ค. 2561    รายงานสรุปการเดินทางไปราชการและรายงานการลาของบุคลากร  กศน.นาโพธิ์      รับ
02 ต.ค. 2561    ส่งรายงานสรุปวันลา และการรายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ประจำเดือน กันยายน 2561  กศน.ปะคำ      รับ
01 ต.ค. 2561    ส่งรายงานสรุปการเดินทางไปราชการและวันลาของบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.ละหานทราย      รับ
27 ก.ย. 2561    ส่งสัญญายืมเงิน  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
26 ก.ย. 2561    ส่งรายงานแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.ปะคำ      รับ
26 ก.ย. 2561    ขอนุมัติยืมเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561  กศน.ปะคำ      รับ
26 ก.ย. 2561    ส่งแบบรายงานการจัดทำโครงงาน/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.ละหานทราย      รับ
26 ก.ย. 2561    ขออนุมัติยืมเงินเดินทางไปราชการ อบรมประกันภายในรุ่น 2  กศน.โนนดินแดง      รับ
26 ก.ย. 2561    ส่งแบบรายงานการจัดทำโครงงาน/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.ละหานทราย      รับ
25 ก.ย. 2561    ขอความร่วมมือสำรวจเด็กตกหล่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.พลับพลาชัย      รับ
25 ก.ย. 2561    การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
25 ก.ย. 2561    การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน  กศน.พุทไธสง      รับ
24 ก.ย. 2561    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2561  กศน.พุทไธสง      รับ
21 ก.ย. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.พุทไธสง      รับ
21 ก.ย. 2561    ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.คูเมือง      รับ
20 ก.ย. 2561    การสำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
20 ก.ย. 2561    สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.โนนดินแดง      รับ
11 ก.ย. 2561    ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2561  กศน.โนนดินแดง      รับ
11 ก.ย. 2561    การสำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.นาโพธิ์      รับ
07 ก.ย. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.พุทไธสง      รับ
07 ก.ย. 2561    ส่งรายงานสรุปการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2561  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
04 ก.ย. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.โนนดินแดง      รับ
04 ก.ย. 2561    แจ้งเปลี่ยนแปลงสนามสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
31 ส.ค. 2561    ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ  กศน.พุทไธสง      รับ
31 ส.ค. 2561    รายงานการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ เดือน สิงหาคม  กศน.พุทไธสง      รับ
31 ส.ค. 2561    ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กศน.นางรอง      รับ
31 ส.ค. 2561    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
28 ส.ค. 2561    การสำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.โนนดินแดง      รับ
23 ส.ค. 2561    ส่งแบบสำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.ปะคำ      รับ
22 ส.ค. 2561    รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข  กศน.ปะคำ      รับ
22 ส.ค. 2561    ส่งสรุปรายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอปะคำ ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561  กศน.ปะคำ      รับ
22 ส.ค. 2561    ตอบรับเข้าประชุม  กศน.พลับพลาชัย      รับ
17 ส.ค. 2561    รายงานการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1  กศน.ปะคำ      รับ
08 ส.ค. 2561    ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กศน.พลับพลาชัย      รับ
06 ส.ค. 2561    แก้ไขเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการสร้างข้อสอบวิชาเลือกเสรีปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.โนนดินแดง      รับ
03 ส.ค. 2561    ส่งรายงานสรุปการเดินทางไปราชการและวันลาของบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561  กศน.ละหานทราย      รับ
03 ส.ค. 2561    รายงานการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
31 ก.ค. 2561    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
25 ก.ค. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการและใช้รถยนต์ส่วนตัว  กศน.ลำปลายมาศ      รับ