07 ธ.ค. 2561    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
06 ธ.ค. 2561    นิเทศ ติดตามผล แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปี 2562  กศน.นาโพธิ์      รับ
06 ธ.ค. 2561    ส่งรายงานสรุปการจัดกิจกรรมกีฬาในสถานศึกษา ของสำนักงาน กศน.  กศน.นาโพธิ์      รับ
06 ธ.ค. 2561    ส่งรายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานขอ  กศน.นาโพธิ์      รับ
06 ธ.ค. 2561    แผนนิเทศ ติดตามผล แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.พลับพลาชัย      รับ
04 ธ.ค. 2561    สนับสนุนการสั่งซื้อเสื้อที่ระลึก ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
03 ธ.ค. 2561    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ​ หน่วยง  กศน.พลับพลาชัย      รับ
30 พ.ย. 2561    ส่งแบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธรราชเจ้า" ป  กศน.นาโพธิ์      รับ
29 พ.ย. 2561    ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือน พ.ย. 2561  กศน.นาโพธิ์      รับ
29 พ.ย. 2561    รายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอนาโพธิ์ ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  กศน.นาโพธิ์      รับ
29 พ.ย. 2561    ส่งรายงานสรุปการเดินทางไปราชการและวันลาของบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.ละหานทราย      รับ
29 พ.ย. 2561    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
29 พ.ย. 2561    รายงานการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
26 พ.ย. 2561    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรั  กศน.พลับพลาชัย      รับ
26 พ.ย. 2561    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
23 พ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับ  กศน.พุทไธสง      รับ
23 พ.ย. 2561    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรั  กศน.พุทไธสง      รับ
23 พ.ย. 2561    สั่งจองสมุดบันทึก(ไดอารี่ กศน. ๒๕๖๒)  กศน.พุทไธสง      รับ
23 พ.ย. 2561    ส่งสัญญาจ้าง กศน.นาโพธิ์ (พี่แขกแผน)  กศน.นาโพธิ์      รับ
22 พ.ย. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานฯ ครูผู้สอนคนพิการ  กศน.นาโพธิ์      รับ
22 พ.ย. 2561    รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
16 พ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.พุทไธสง      รับ
16 พ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.โนนดินแดง      รับ
15 พ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.พลับพลาชัย      รับ
15 พ.ย. 2561    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านกิจกรร  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
15 พ.ย. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และพัฒนา  กศน.นาโพธิ์      รับ
14 พ.ย. 2561    ส่งแบบสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.นาโพธิ์      รับ
14 พ.ย. 2561    รายงานการรับ-จายเงินรายได้ของสถานศึกษา  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
12 พ.ย. 2561    รายงานชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
12 พ.ย. 2561    ส่งแบบแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยง แห  กศน.หนองหงส์      รับ
09 พ.ย. 2561    การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
09 พ.ย. 2561    ส่งรายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอโนนดินแดง ประจำเดือนพฤศจิกายน  กศน.โนนดินแดง      รับ
09 พ.ย. 2561    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้และพัฒนา  กศน.พุทไธสง      รับ
07 พ.ย. 2561    โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประ  กศน.ละหานทราย      รับ
06 พ.ย. 2561    รายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (Word Soil Day) 5 ธันวาคม ของทุกปี  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
05 พ.ย. 2561    การดำเนินโครงการกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
02 พ.ย. 2561    ส่งรายชื่อชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล  กศน.นาโพธิ์      รับ
02 พ.ย. 2561    รายงานผลการคัดเลือกชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล  กศน.โนนดินแดง      รับ
01 พ.ย. 2561    การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา กศน.สำรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
31 ต.ค. 2561    ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561  กศน.นางรอง      รับ
31 ต.ค. 2561    รายงานการเดินทางไปราชการและรายงานการลาบุคลากร กศน.อำเภอนาโพธิ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561  กศน.นาโพธิ์      รับ
31 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  กศน.นาโพธิ์      รับ
31 ต.ค. 2561    การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กศน.ลำปลายมาศ      รับ
31 ต.ค. 2561    รายงานสรุปวันลาบุคลากร  กศน.ลำปลายมาศ      รับ
31 ต.ค. 2561    สรุปรายงานขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ  กศน.ลำปลายมาศ      รับ
31 ต.ค. 2561    สรุปรายงานขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ  กศน.ลำปลายมาศ      รับ
31 ต.ค. 2561    รายงานสรุปการเดินทางและการลาของบุคคลากร กศน.อำเภอพลับพลาชัย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑  กศน.พลับพลาชัย      รับ
31 ต.ค. 2561    ขอขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.พลับพลาชัย      รับ
30 ต.ค. 2561    ขอขยายเวลารับสมัครนักศึกษา  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
30 ต.ค. 2561    แจ้งรายละเอียดเงินอุดหนุนที่เบิกมาพักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ  กศน.ละหานทราย      รับ
30 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่้9/2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561  กศน.ปะคำ      รับ
30 ต.ค. 2561    ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2561  กศน.พลับพลาชัย      รับ
29 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
29 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
29 ต.ค. 2561    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
29 ต.ค. 2561    รายงานผลการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2561  กศน.ปะคำ      รับ
29 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  กศน.สตึก      รับ
29 ต.ค. 2561    รายงานการใช้ใบเสร็จ ปีงบประมาณ 2561  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
25 ต.ค. 2561    รายงานสรุปผลการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปี 2561  กศน.พลับพลาชัย      รับ
25 ต.ค. 2561    รายงานสรุปผลการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปี 2561  กศน.พลับพลาชัย      รับ
25 ต.ค. 2561    รายงานสรุปผลการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปี 2561  กศน.พลับพลาชัย      รับ
25 ต.ค. 2561    รายงานสรุปผลการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปี 2561  กศน.พลับพลาชัย      รับ
25 ต.ค. 2561    รายงานสรุปผลการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปี 2561  กศน.พลับพลาชัย      รับ
22 ต.ค. 2561    ส่งข้อมูลการมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติราชการ  กศน.หนองหงส์      รับ
16 ต.ค. 2561    รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กศน.นาโพธิ์      รับ
12 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจำเดือนกันยายน 2561  กศน.โนนดินแดง      รับ
12 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการ รับ - จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
12 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  กศน.นาโพธิ์      รับ
12 ต.ค. 2561    รายงานรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณรายได้สถานศึกษา  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
05 ต.ค. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.คูเมือง      รับ
02 ต.ค. 2561    การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
02 ต.ค. 2561    รายงานสรุปการเดินทางไปราชการและรายงานการลาของบุคลากร  กศน.นาโพธิ์      รับ
02 ต.ค. 2561    ส่งรายงานสรุปวันลา และการรายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ประจำเดือน กันยายน 2561  กศน.ปะคำ      รับ
01 ต.ค. 2561    ส่งรายงานสรุปการเดินทางไปราชการและวันลาของบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.ละหานทราย      รับ
27 ก.ย. 2561    ส่งสัญญายืมเงิน  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
26 ก.ย. 2561    ส่งรายงานแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.ปะคำ      รับ
26 ก.ย. 2561    ขอนุมัติยืมเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561  กศน.ปะคำ      รับ
26 ก.ย. 2561    ส่งแบบรายงานการจัดทำโครงงาน/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.ละหานทราย      รับ
26 ก.ย. 2561    ขออนุมัติยืมเงินเดินทางไปราชการ อบรมประกันภายในรุ่น 2  กศน.โนนดินแดง      รับ
26 ก.ย. 2561    ส่งแบบรายงานการจัดทำโครงงาน/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.ละหานทราย      รับ
25 ก.ย. 2561    ขอความร่วมมือสำรวจเด็กตกหล่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.พลับพลาชัย      รับ
25 ก.ย. 2561    การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
25 ก.ย. 2561    การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน  กศน.พุทไธสง      รับ
24 ก.ย. 2561    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2561  กศน.พุทไธสง      รับ
21 ก.ย. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.พุทไธสง      รับ
21 ก.ย. 2561    ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.คูเมือง      รับ
20 ก.ย. 2561    การสำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
20 ก.ย. 2561    สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.โนนดินแดง      รับ
11 ก.ย. 2561    ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2561  กศน.โนนดินแดง      รับ
11 ก.ย. 2561    การสำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.นาโพธิ์      รับ
07 ก.ย. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.พุทไธสง      รับ
07 ก.ย. 2561    ส่งรายงานสรุปการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2561  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
04 ก.ย. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.โนนดินแดง      รับ
04 ก.ย. 2561    แจ้งเปลี่ยนแปลงสนามสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
31 ส.ค. 2561    ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ  กศน.พุทไธสง      รับ
31 ส.ค. 2561    รายงานการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ เดือน สิงหาคม  กศน.พุทไธสง      รับ
31 ส.ค. 2561    ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กศน.นางรอง      รับ
31 ส.ค. 2561    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
28 ส.ค. 2561    การสำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.โนนดินแดง      รับ
23 ส.ค. 2561    ส่งแบบสำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.ปะคำ      รับ
22 ส.ค. 2561    รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข  กศน.ปะคำ      รับ
22 ส.ค. 2561    ส่งสรุปรายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอปะคำ ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561  กศน.ปะคำ      รับ
22 ส.ค. 2561    ตอบรับเข้าประชุม  กศน.พลับพลาชัย      รับ
17 ส.ค. 2561    รายงานการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1  กศน.ปะคำ      รับ
08 ส.ค. 2561    ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กศน.พลับพลาชัย      รับ
06 ส.ค. 2561    แก้ไขเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการสร้างข้อสอบวิชาเลือกเสรีปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.โนนดินแดง      รับ
03 ส.ค. 2561    ส่งรายงานสรุปการเดินทางไปราชการและวันลาของบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561  กศน.ละหานทราย      รับ
03 ส.ค. 2561    รายงานการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
31 ก.ค. 2561    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
25 ก.ค. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการและใช้รถยนต์ส่วนตัว  กศน.ลำปลายมาศ      รับ
25 ก.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับการประชุมชี้แจง ฯ  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
24 ก.ค. 2561    การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร ชุมชน เพื่อรับรางวัล"ค่าของแผ่นดิน"  กศน.ละหานทราย      รับ
24 ก.ค. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.โนนดินแดง      รับ
24 ก.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกาารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
23 ก.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล การศึกษาขั้นพื้นฐาน 61  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
23 ก.ค. 2561    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  กศน.คูเมือง      รับ
23 ก.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล  กศน.ละหานทราย      รับ
20 ก.ค. 2561    เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานวัดผลประเมินผล หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐา  กศน.โนนดินแดง      รับ
19 ก.ค. 2561    เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางแนวทางการดำเนินงานวัดผลและประเมินผลหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้  กศน.ปะคำ      รับ
12 ก.ค. 2561    ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย      รับ
06 ก.ค. 2561    รายงานข้อมูลครุภัณฑ์สำนักงาน  กศน.พุทไธสง      รับ
05 ก.ค. 2561    การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และแนวทางการ จัด  กศน.คูเมือง      รับ
03 ก.ค. 2561    ส่งรายงานประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2561  กศน.นางรอง      รับ
03 ก.ค. 2561    ส่งรายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561  กศน.พุทไธสง      รับ
29 มิ.ย. 2561    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
26 มิ.ย. 2561    สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเทียบระดับการศึกษา(ไต่รดับ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และสรุปผลการประเมินเทียบ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
25 มิ.ย. 2561    รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2561  กศน.คูเมือง      รับ
22 มิ.ย. 2561    ขออนุญาตบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์  กศน.โนนดินแดง      รับ
15 มิ.ย. 2561    แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการจัดการศึกษาตมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2  กศน.พุทไธสง      รับ
13 มิ.ย. 2561    รายงานสั่งข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
12 มิ.ย. 2561    แบบสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน  กศน.โนนดินแดง      รับ
12 มิ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษา  กศน.พุทไธสง      รับ
12 มิ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาบรรณารักษ์  กศน.พลับพลาชัย      รับ
11 มิ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษา  กศน.ละหานทราย      รับ
11 มิ.ย. 2561    ส่งแบบสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาบรรณารักษ์  กศน.ปะคำ      รับ
11 มิ.ย. 2561    ส่งแบบสำรวจวุฒิการศึกษาบรรณารักษ์  กศน.ชำนิ      รับ
07 มิ.ย. 2561    ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ไตรมาส 1-2  กศน.สตึก      รับ
07 มิ.ย. 2561    ขอส่งรายงานการลาของบุคลากรและการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอนางรอง  กศน.นางรอง      รับ
28 พ.ค. 2561    ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.สตึก      รับ
21 พ.ค. 2561    ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก ปี 2561  กศน.ปะคำ      รับ
17 พ.ค. 2561    รายงานสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเทียบระดับการศึกษา (ไต่ระดับ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และสรุปผลการป  กศน.ปะคำ      รับ
09 พ.ค. 2561    รายงานการสำรวจเด็กตกหล่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
08 พ.ค. 2561    ตอบแบบแสดงความคิดเห็นร่างกรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนคุณภาพผู้เรียน  กศน.สตึก      รับ
07 พ.ค. 2561    ขอขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2561  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
25 เม.ย. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วตัวไปราชการ  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
25 เม.ย. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วตัวไปราชการ  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
29 ธ.ค. 2560    ส่งแบบ CG 61-2 ผู้สูงอายุ  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
28 ธ.ค. 2560    ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ  กศน.นางรอง      รับ
28 ธ.ค. 2560    ขออนุมัติเงินยืม  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
27 ธ.ค. 2560    ขออนุมัติเงินยืม  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
27 ธ.ค. 2560    ส่งแบบสำรวจความต้องการใช้ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสวะ ของนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษา  กศน.นาโพธิ์      รับ
26 ธ.ค. 2560    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประม  กศน.นาโพธิ์      รับ
22 ธ.ค. 2560    ส่งแบบสำรวจความต้องการใช้ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษา  กศน.บ้านด่าน      รับ
21 ธ.ค. 2560     ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการใช้ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา  กศน.โนนดินแดง      รับ
21 ธ.ค. 2560    ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการใช้ชุดตรวจสารเสพติด  กศน.พลับพลาชัย      รับ
21 ธ.ค. 2560    แบบสำรวจความต้องการใช้ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษา  กศน.พุทไธสง      รับ
21 ธ.ค. 2560    ส่งแบบสำรวจความต้องการใช้ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ  กศน.สตึก      รับ
21 ธ.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
21 ธ.ค. 2560    โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กศน.คูเมือง      รับ
20 ธ.ค. 2560    รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐  กศน.พลับพลาชัย      รับ
20 ธ.ค. 2560    แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ฯและจำนวนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม  กศน.ละหานทราย      รับ
20 ธ.ค. 2560    ขออนุมัติเงินยืมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
20 ธ.ค. 2560    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
20 ธ.ค. 2560    กำหนดการโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรและรณรงค์ฯ วันที่ 28 ธันวาคม 60  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
20 ธ.ค. 2560    ส่งใบสัญญาการยืมเงิน  กศน.สตึก      รับ
19 ธ.ค. 2560    ยืนยันยอดเงินรายได้สถานศึกษาและเงินค้ำประกันสัญญา  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
19 ธ.ค. 2560    ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
19 ธ.ค. 2560    แจ้งรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
18 ธ.ค. 2560    ขอรายละเอียดเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.คูเมือง      รับ
18 ธ.ค. 2560    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐  กศน.พุทไธสง      รับ
18 ธ.ค. 2560    แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กศน.โนนดินแดง      รับ
18 ธ.ค. 2560    ขอรายละเอียดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
18 ธ.ค. 2560    รายละเอียดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  กศน.พุทไธสง      รับ
18 ธ.ค. 2560    แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาครู กศน.ต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กศน.หนองหงส์      รับ
18 ธ.ค. 2560    แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กศน.ละหานทราย      รับ
18 ธ.ค. 2560    ขอรายละเอียดเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  กศน.นาโพธิ์      รับ
15 ธ.ค. 2560    รายละเอียดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.สตึก      รับ
15 ธ.ค. 2560    แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กศน.สตึก      รับ
15 ธ.ค. 2560    รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตื ปี ๖๑  กศน.พลับพลาชัย      รับ
15 ธ.ค. 2560    รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตื ปี ๖๑  กศน.พลับพลาชัย      รับ
15 ธ.ค. 2560    ส่งเอกสารเพิ่มเติม (ส่งฝ่ายแผนงานฯ)  กศน.นาโพธิ์      รับ
14 ธ.ค. 2560    การรับครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.คูเมือง      รับ
14 ธ.ค. 2560    รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๐  กศน.คูเมือง      รับ
13 ธ.ค. 2560    การรับครูอาสามสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจืน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.พลับพลาชัย      รับ
13 ธ.ค. 2560    การรับครูอาสาสมัครชาวจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2561  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
13 ธ.ค. 2560    การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพื้นฐานในระบบ (DMIS60)  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
13 ธ.ค. 2560    แจ้งการรับครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.ปะคำ      รับ
13 ธ.ค. 2560    แจ้งไม่ขอรับครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา2561  กศน.ละหานทราย      รับ
13 ธ.ค. 2560    การรับครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2561  กศน.โนนดินแดง      รับ
13 ธ.ค. 2560     การรับครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
12 ธ.ค. 2560    ขอบุคลากรช่วยราชการ  กศน.นางรอง      รับ
12 ธ.ค. 2560    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย (MOU)  กศน.นาโพธิ์      รับ
08 ธ.ค. 2560    ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ  กศน.นางรอง      รับ
08 ธ.ค. 2560    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย (MOU)  กศน.โนนดินแดง      รับ
08 ธ.ค. 2560    การติดตามการดำเนินการจัดหาหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
08 ธ.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2560 สานพลังภาคีสู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่ 21  กศน.ละหานทราย      รับ
08 ธ.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2560 สานพลังภาคีสู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่ 21  กศน.ละหานทราย      รับ
08 ธ.ค. 2560    เอกสารแก้ไข  กศน.นางรอง      รับ
08 ธ.ค. 2560    การติดตามการดำเนินการจัดกาหนังสือ  กศน.ชำนิ      รับ
08 ธ.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2560 สานพลังภาคีสู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่ 21  กศน.ละหานทราย      รับ