13 ส.ค. 2563    ส่งรายงานการสมัครสมาชิกโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  กศน.ละหานทราย      รับ
13 ส.ค. 2563    ส่งรายงานการสมัครสมาชิกโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  กศน.ละหานทราย      รับ
10 ส.ค. 2563    ส่งรายงานการรับ - จ่ายรายได้สถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2563  กศน.โนนดินแดง      รับ
10 ส.ค. 2563    รายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  กศน.โนนดินแดง      รับ
05 ส.ค. 2563    ส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน.ปะคำ      รับ
05 ส.ค. 2563    ส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจต่อสถาบันหลักของชาติ  กศน.โนนดินแดง      รับ
05 ส.ค. 2563    แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  กศน.โนนดินแดง      รับ
31 ก.ค. 2563    ส่งสรุปวันลา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  กศน.ชำนิ      รับ
31 ก.ค. 2563    ส่งรายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓  กศน.ปะคำ      รับ
24 ก.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับการประชุมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  กศน.สตึก      รับ
24 ก.ค. 2563    กศน.โนนสุวรรณ แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
24 ก.ค. 2563    หนังสือตอบรับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้อจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาน  กศน.คูเมือง      รับ
24 ก.ค. 2563    หนังสือตอบรับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้อจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาน  กศน.คูเมือง      รับ
24 ก.ค. 2563    ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัยฯ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
24 ก.ค. 2563    กศน.โนนสุวรรณ แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
23 ก.ค. 2563    ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.พลับพลาชัย      รับ
23 ก.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติ  กศน.พุทไธสง      รับ
23 ก.ค. 2563    ส่งรายชื่อประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา  กศน.ชำนิ      รับ
23 ก.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ  กศน.พุทไธสง      รับ
23 ก.ค. 2563    ประแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษ  กศน.บ้านกรวด      รับ
23 ก.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตา  กศน.ปะคำ      รับ
23 ก.ค. 2563    แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอก ระบบและการสึกษา  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
20 ก.ค. 2563    ส่งสรุปรายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  กศน.ปะคำ      รับ
17 ก.ค. 2563    การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.พลับพลาชัย      รับ
16 ก.ค. 2563    ส่งผลการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการ  กศน.ปะคำ      รับ
16 ก.ค. 2563    ส่งผลการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย      รับ
16 ก.ค. 2563    สรุปรายงานประชุมบุคลากรประจำเดือน ก.ค. 2563  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
09 ก.ค. 2563    นำส่งเงินทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนก่อสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอษีไศล จังห  กศน.ปะคำ      รับ
03 ก.ค. 2563    แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ(พอ.สว.)(แก้ไข)  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
02 ก.ค. 2563    ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศสปชต.)  กศน.บ้านกรวด      รับ
01 ก.ค. 2563    สรุปวันลาของบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
01 ก.ค. 2563    สรุปการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ เดือน มิถุนายน 2563  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
30 มิ.ย. 2563    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓  กศน.พุทไธสง      รับ
16 มิ.ย. 2563    ส่งรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง  กศน.ปะคำ      รับ
16 มิ.ย. 2563    ส่งรายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ๓  กศน.ปะคำ      รับ
15 มิ.ย. 2563    ส่งภาพกิจกรรมเคารพธงชาติ  กศน.ละหานทราย      รับ
15 มิ.ย. 2563    ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ  กศน.ละหานทราย      รับ
15 มิ.ย. 2563    รายงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
05 มิ.ย. 2563    1  กศน.คูเมือง      รับ
05 มิ.ย. 2563    ส่งรายงานข้อมูลชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  กศน.ปะคำ      รับ
01 มิ.ย. 2563    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  กศน.พุทไธสง      รับ
29 พ.ค. 2563    สรุปวันลา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  กศน.ชำนิ      รับ
28 พ.ค. 2563    ส่งแบบสำรวจความต้องการผลผลิตผลไม้เพื่อช่วยเกษตรกร  กศน.ปะคำ      รับ
28 พ.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู อาสาสมัคร กศน.ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ สำนัก  กศน.ปะคำ      รับ
28 พ.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาอาชีพ  กศน.ปะคำ      รับ
27 พ.ค. 2563     ตอบรับเข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู อาสาสมัคร กศน.ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงาน  กศน.พลับพลาชัย      รับ
26 พ.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.สตึก      รับ
26 พ.ค. 2563    ตอบรับเข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงา  กศน.พลับพลาชัย      รับ
26 พ.ค. 2563    ตอบรับโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครู อาสาสมัคร กศน.ปีงบประมาณ 2563 สนง.กศน.จังหวัดบุรีรัมย  กศน.บ้านกรวด      รับ
26 พ.ค. 2563    ส่งหนังสือเชิญวิทยากร  กศน.พุทไธสง      รับ
26 พ.ค. 2563    แบบตอบรับอบรมการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านการพัฒนาอาชีพ ปีงบ 2563  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
26 พ.ค. 2563    รายงานขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม๒๕๖๓  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
26 พ.ค. 2563    สรุปวันลาของบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
26 พ.ค. 2563    ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู อาสาสมัคร กศน.ปีงบประมาณ 2563 สำนั  กศน.ละหานทราย      รับ
26 พ.ค. 2563    แบบตอบรับอบรมครู อาสาสมัคร กศน.  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
26 พ.ค. 2563    ขอทราบข้อมูลข้าราชการในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์  กศน.บ้านกรวด      รับ
26 พ.ค. 2563    แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาอาชีพ ปีงบประ  กศน.บ้านกรวด      รับ
25 พ.ค. 2563    การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  กศน.ชำนิ      รับ
25 พ.ค. 2563    ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการทำหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ด้านการ  กศน.ละหานทราย      รับ
18 พ.ค. 2563     ขอแจ้งเปลี่ยนรายชื่อผู้เข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์  กศน.พลับพลาชัย      รับ
15 พ.ค. 2563    ส่งแบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
15 พ.ค. 2563    ส่งแบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
13 พ.ค. 2563    ส่งแบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงศึกษาธิการ  กศน.ปะคำ      รับ
13 พ.ค. 2563    สรุปรายงานประชุมบุคลากร พ.ค.2563  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
08 พ.ค. 2563    ส่งรายงานผลการดำเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาด้านสังคมอื่นๆ ในสถานศึกษา  กศน.หนองกี่      รับ
08 พ.ค. 2563    แจ้งผลการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด พ.ศ.2563  กศน.หนองกี่      รับ
08 พ.ค. 2563    ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โ  กศน.หนองกี่      รับ
08 พ.ค. 2563    ส่งสรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563  กศน.หนองกี่      รับ
08 พ.ค. 2563    ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓  กศน.พลับพลาชัย      รับ
08 พ.ค. 2563    แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน.ปะคำ      รับ
08 พ.ค. 2563    ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563  กศน.ชำนิ      รับ
08 พ.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ DMIS  กศน.นาโพธิ์      รับ
07 พ.ค. 2563    ขอบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
05 พ.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
05 พ.ค. 2563    การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
05 พ.ค. 2563    การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
05 พ.ค. 2563    มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดบุรีรัมย์  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
05 พ.ค. 2563    รายงานแผนงานปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัด สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานผลการปฏิบ  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
05 พ.ค. 2563    แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการ์โรค  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
05 พ.ค. 2563    การใช้ตราสัญลักษณ์ แบรนด์ กศน.สำหรับผลิตภัณฑ์ สินค้าดีเด่น ของสำนักงาน กศน.  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
05 พ.ค. 2563    การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปี  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
05 พ.ค. 2563    การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กับนัก  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
01 พ.ค. 2563    ขอขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
01 พ.ค. 2563    ส่งสรุปวันลา ประจำเดือน เมษายน 2563  กศน.ชำนิ      รับ
29 เม.ย. 2563    รายงานการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน.นาโพธิ์      รับ
28 เม.ย. 2563    ส่งแบบสำรวจข้อมูลบุคลที่ผ่านการอบรม กกต  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
28 เม.ย. 2563    สรุปการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ เดือน เมษายน 2563  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
28 เม.ย. 2563    สรุปวันลาของบุคลากร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
28 เม.ย. 2563    ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญาซื้อหนังสือเรียน 2-2562  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
28 เม.ย. 2563    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓  กศน.พุทไธสง      รับ
27 เม.ย. 2563    การจัดทำข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลความต้องการครูในอนาคต  กศน.พลับพลาชัย      รับ
27 เม.ย. 2563    การจัดทำข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลความต้องการครูในอนาคต  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
24 เม.ย. 2563     รายงานแผนการปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานผลการปฏิบ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
24 เม.ย. 2563    ส่งข้อมูลการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลความต้องการครูในอนาคต  กศน.สตึก      รับ
24 เม.ย. 2563    ส่งแบบรายงานขอความอนุเคราะห์การฝึกอบรม/ฝึกอาชีพของส่วนราชการ  กศน.ปะคำ      รับ
24 เม.ย. 2563    การจัดทำข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลความต้องการครูในอนาคต  กศน.โนนดินแดง      รับ
24 เม.ย. 2563    ส่งข้อมูลการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลความต้องการครูในอนาคต  กศน.หนองกี่      รับ
24 เม.ย. 2563    ส่งรายงานแผนการปฏิบัติงานจิตอาสาของหน่วบงานสังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานการปฏิบั  กศน.ละหานทราย      รับ
23 เม.ย. 2563    การรายงานแผนและการรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาของหน่วยงานสังกัดสำนักงานกศน.ประจำปีงบประมาณ2563  กศน.ชำนิ      รับ
23 เม.ย. 2563    การรายงานแผนและการรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาของหน่วยงานสังกัดสำนักงานกศน.ประจำปีงบประมาณ2563  กศน.ชำนิ      รับ
23 เม.ย. 2563    ส่งรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานจิตอาสาของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม๒๕๖๒  กศน.บ้านกรวด      รับ
23 เม.ย. 2563    การรายงานแผนและการรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาของหน่วยงานสังกัดสำนักงานกศน.ประจำปีงบประมาณ2563  กศน.ชำนิ      รับ
23 เม.ย. 2563    รายงานตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  กศน.นาโพธิ์      รับ
23 เม.ย. 2563    รายงานแผนการปฏิบัติงานจิตอาสาของหน่วยงาน สังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน.นาโพธิ์      รับ
23 เม.ย. 2563    ส่งการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลความต้องการครูในอนาคต  กศน.พุทไธสง      รับ
22 เม.ย. 2563    การจัดทำข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลความต้องการครูในอนาคต  กศน.พลับพลาชัย      รับ
22 เม.ย. 2563    รายงานการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลความต้องการครูในอนาคต  กศน.ปะคำ      รับ
22 เม.ย. 2563    รายงานข้อมูลจำนวนครู/นักศึกษา/ห้องเรียนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.ชำนิ      รับ
22 เม.ย. 2563    ส่งรายงานแผนการปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานผลก  กศน.ปะคำ      รับ
22 เม.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.บ้านกรวด      รับ
22 เม.ย. 2563    ขอความร่วมมือส่งรายงานตัวชี้วัดของพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
22 เม.ย. 2563    รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน/นักศึกษา/ห้องเรียนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.บ้านกรวด      รับ
22 เม.ย. 2563    การเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2563  กศน.ชำนิ      รับ
21 เม.ย. 2563    ส่งรายงานตามตัวชี้วัดของพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  กศน.สตึก      รับ
21 เม.ย. 2563    ขอความร่วมมือส่งรายงานตามตัวชี้วัดของพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒  กศน.บ้านกรวด      รับ
21 เม.ย. 2563    ส่งรายงานตามตัวชี้วัดของพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙  กศน.ปะคำ      รับ
21 เม.ย. 2563    ข้อมูลการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพของส่วนราชการ  กศน.นาโพธิ์      รับ
21 เม.ย. 2563    รายงานตามตัวชี้วัดของพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  กศน.ชำนิ      รับ
21 เม.ย. 2563    ส่งรายงานตามตัวชี้วัดของพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  กศน.โนนดินแดง      รับ
21 เม.ย. 2563     สำรวจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กศน.ชำนิ      รับ
21 เม.ย. 2563    รายงานตามตัวชี้วัดของพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙  กศน.พลับพลาชัย      รับ
21 เม.ย. 2563    ส่งข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดของพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  กศน.ละหานทราย      รับ
21 เม.ย. 2563    ส่งข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดของพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  กศน.ละหานทราย      รับ
21 เม.ย. 2563    ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์  กศน.หนองกี่      รับ
21 เม.ย. 2563    แจ้งผลการสำรวจข้อมูลตามบัญชีรายชื่อแบบสำรวจผู้ผ่านการอบรมฯ  กศน.หนองกี่      รับ
21 เม.ย. 2563    ส่งรายชื่อวิทยากรอำเภอ เพื่อทำหน้าที่อบรมเจ้าหน้าที่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วย  กศน.หนองกี่      รับ
21 เม.ย. 2563    ส่งข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดของพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  กศน.ละหานทราย      รับ
21 เม.ย. 2563    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรีย  กศน.พลับพลาชัย      รับ
20 เม.ย. 2563    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร วิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ  กศน.ปะคำ      รับ
17 เม.ย. 2563    สำรวจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กศน.พลับพลาชัย      รับ
17 เม.ย. 2563    การเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  กศน.พลับพลาชัย      รับ
17 เม.ย. 2563    ส่งรายชื่อวิทยากรอำเภอในการอบรมการเลือกตั้งท้องถิ่น  กศน.ละหานทราย      รับ
16 เม.ย. 2563    การเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2563  กศน.บ้านกรวด      รับ
16 เม.ย. 2563    การเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งท้องถิ่น  กศน.สตึก      รับ
16 เม.ย. 2563    แจ้งรายชื่อวิทยากรอำเภอ เพื่อทำหน้าที่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในพื้นท  กศน.นาโพธิ์      รับ
16 เม.ย. 2563    สำรวจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กศน.นาโพธิ์      รับ
16 เม.ย. 2563    ส่งแบบเสนอรายชื่อวิทยากรอำเภอเพื่อทำหน้าที่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  กศน.พุทไธสง      รับ
16 เม.ย. 2563    ส่งแบบเสนอรายชื่อวิทยากรอำเภอ เพื่อทำหน้าที่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วย เลือกตั้  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
15 เม.ย. 2563    รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2563  กศน.นาโพธิ์      รับ
15 เม.ย. 2563    ส่งแบบเสนอรายชื่อวิทยากรอำเภอ เพื่อทำหน้าที่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง  กศน.ปะคำ      รับ
15 เม.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2  กศน.นาโพธิ์      รับ
15 เม.ย. 2563    ส่งแบบสำรวจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา  กศน.ปะคำ      รับ
14 เม.ย. 2563    ส่งรายงานผลการดำเนิงานการจัดโคารงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาตไทยให้กับนักเรียน นัก  กศน.นาโพธิ์      รับ
13 เม.ย. 2563    ส่งแบบติดตามผลการดำเนนิงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม แก้ไขสถานการณ์  กศน.ปะคำ      รับ
13 เม.ย. 2563    ส่งแบบสำรวจวุฒิทางลูกเสือที่ได้รับจาการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  กศน.ปะคำ      รับ
13 เม.ย. 2563    ส่งแบบสำรวจข้อมูลบุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง  กศน.สตึก      รับ
13 เม.ย. 2563    ส่งแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  กศน.พลับพลาชัย      รับ
10 เม.ย. 2563    แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  กศน.ชำนิ      รับ
10 เม.ย. 2563    แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และ แก้ไขสถานการ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
10 เม.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM  กศน.พลับพลาชัย      รับ
10 เม.ย. 2563    แจ้งส่งคืนงบประมาณหลักสูตรอบรมดูแลผู้สูงอายุ (๗๐ ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กศน.พุทไธสง      รับ
10 เม.ย. 2563    ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเ  กศน.ปะคำ      รับ
08 เม.ย. 2563    รายงานการปรับปรุงเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์  กศน.พลับพลาชัย      รับ
08 เม.ย. 2563    รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่วางแผนเปิดเรียนในรายวิชาเลือกกัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด รห  กศน.นางรอง      รับ
08 เม.ย. 2563    รายงานการปรับปรุงเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์  กศน.นาโพธิ์      รับ
31 มี.ค. 2563    ส่งใบสมัครโครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กศน.ชำนิ      รับ
26 มี.ค. 2563    แบบรายงานความก้าวหน้าการการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.ชำนิ      รับ
20 มี.ค. 2563    ส่งแบบสำรวจความต้องการในการจ้างงาน  กศน.นาโพธิ์      รับ
20 มี.ค. 2563    สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
19 มี.ค. 2563    แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์  กศน.นาโพธิ์      รับ
19 มี.ค. 2563    ส่งแบบสำรวจความต้องการในการจ้างงาน  กศน.พุทไธสง      รับ
19 มี.ค. 2563    สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  กศน.ชำนิ      รับ
18 มี.ค. 2563    แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมตรีฯในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โรคติ  กศน.สตึก      รับ
17 มี.ค. 2563    ขอเลื่อนการจัดโครงการฯ  กศน.ปะคำ      รับ
13 มี.ค. 2563    แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และ แก้ไขสถานการณ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
13 มี.ค. 2563    การรายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจักการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประม  กศน.พลับพลาชัย      รับ
11 มี.ค. 2563    แจ้งผลการสไรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
10 มี.ค. 2563    ฝากสอบนักศึกษา  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
10 มี.ค. 2563    ฝากสอบนักศึกษา  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
10 มี.ค. 2563    พนักงานราชการ บรรณารักษ์ขอย้ายไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
28 ก.พ. 2563    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  กศน.พุทไธสง      รับ
28 ก.พ. 2563    การเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓  กศน.พลับพลาชัย      รับ
28 ก.พ. 2563    รายงานสรุปวันลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  กศน.โนนดินแดง      รับ
28 ก.พ. 2563    รายงานการใช้รถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2563  กศน.โนนดินแดง      รับ
28 ก.พ. 2563    รายงานแบบยืนยันและแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต ป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
27 ก.พ. 2563    การสำรวจ ยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง ปร  กศน.พลับพลาชัย      รับ
24 ก.พ. 2563    รายงานแบบยืนยันและแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต ป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
20 ก.พ. 2563    การสำรวจ ยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริม ภาวะพฤฒิพลัง ป  กศน.ละหานทราย      รับ
14 ก.พ. 2563    การตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์” ครั้งที่ ๕ ระดับประเทศ  กศน.คูเมือง      รับ
11 ก.พ. 2563    ขออนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กศน.ประโคนชัย      รับ
11 ก.พ. 2563    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  กศน.ปะคำ      รับ
07 ก.พ. 2563    ส่งรายงานข้อมูลตามแบบติดตามและสำรวจการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  กศน.นาโพธิ์      รับ
07 ก.พ. 2563    ส่งรายงานผลการดำเนินงาน เงินอุดหนุนทั่ว รายการหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
07 ก.พ. 2563    รายงานผลการดำเนินการจัดหาหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  กศน.พลับพลาชัย      รับ
06 ก.พ. 2563    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓  กศน.พุทไธสง      รับ
31 ม.ค. 2563    การจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  กศน.พุทไธสง      รับ
31 ม.ค. 2563    แบบประมวลผลการสำรวจข้อมูลความต้องการทางการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคนพิการ  กศน.พุทไธสง      รับ
30 ม.ค. 2563    รายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอนาโพธิ์ ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือน มกราคม 2563  กศน.นาโพธิ์      รับ
23 ม.ค. 2563    ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิยืมเงินตามระบบบริหารงบประมาณ  กศน.สตึก      รับ
23 ม.ค. 2563    ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ  กศน.ละหานทราย      รับ
22 ม.ค. 2563    การรายงานเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2562  กศน.นางรอง      รับ
10 ม.ค. 2563    ส่งรายชื่อบุคลากรผู้รับผิดชอบและจัดการข้อมูล  กศน.พุทไธสง      รับ
09 ม.ค. 2563    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง C-Smart  กศน.โนนดินแดง      รับ
09 ม.ค. 2563    สำรวจความพร้อมของพื้นที่จัดวางจำหน่ายสินค้าในสถานีจำหน่ายน้ำมันปั้ม PT  กศน.โนนดินแดง      รับ
08 ม.ค. 2563    ส่งรายชื่อเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดการศึกษาต่อเนื่อง C-Smart  กศน.พลับพลาชัย      รับ
06 ม.ค. 2563    ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง C-Smart  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
06 ม.ค. 2563    ส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  กศน.โนนดินแดง      รับ
05 ม.ค. 2563    ส่งรายงานการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ธันวาคม ๒๕๖๒  กศน.พุทไธสง      รับ
03 ม.ค. 2563    ส่งแบบสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยรูปแบบสะเต็มศึก  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
02 ม.ค. 2563    ส่งสรุปวันลา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒  กศน.ชำนิ      รับ