27 ม.ค. 2564    ส่งค่าเป้าหมายของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะคำ  กศน.ปะคำ      รับ
27 ม.ค. 2564    รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียนนักศึ  กศน.ปะคำ      รับ
27 ม.ค. 2564    ส่งรายงานสรุปวันลา และการรายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ประจำเดือน มกราคม 2564  กศน.ปะคำ      รับ
26 ม.ค. 2564    ส่งตัวพนักงานราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน.พลับพลาชัย      รับ
26 ม.ค. 2564    ส่งค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564  กศน.โนนดินแดง      รับ
26 ม.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.  กศน.พลับพลาชัย      รับ
25 ม.ค. 2564    ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกัน แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM  กศน.นาโพธิ์      รับ
25 ม.ค. 2564    ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  กศน.หนองกี่      รับ
25 ม.ค. 2564    ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  กศน.หนองกี่      รับ
24 ม.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานอบรมให้ความรู้หน่วยงานอื่น ๆ ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ เย็บหน้ากากอนามัย  กศน.พุทไธสง      รับ
22 ม.ค. 2564    รายงานการอบรมให้ความรู้กับสถานศึกษาในการผลิตเจลแอลกอฮอล์และการเย็บหน้ากากอนามัย  กศน.พลับพลาชัย      รับ
22 ม.ค. 2564    รายงานการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
22 ม.ค. 2564    รายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
21 ม.ค. 2564    ส่งตารางการดำเนินการจัดห้องเรียนออนไลน์  กศน.ปะคำ      รับ
21 ม.ค. 2564    รายงานการอบรมให้ความรู้การทำเจล้างมือการเย็บหน้ากากอนามัย  กศน.นางรอง      รับ
21 ม.ค. 2564    การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึก  กศน.ปะคำ      รับ
21 ม.ค. 2564    แบบรายงานผลการดำเนินงานอบรมให้ความรู้กับสถานศึกษาในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ เย็บหน้ากากอนามัย  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
21 ม.ค. 2564    ขอรับการสนับสนุนบุคลากรครูกศน.ตำบลตำแหน่งพนักงานราชการ  กศน.คูเมือง      รับ
21 ม.ค. 2564    การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึก  กศน.โนนดินแดง      รับ
21 ม.ค. 2564    การเพิ่มจำนวนผุ้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฟทธิ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึก  กศน.ละหานทราย      รับ
21 ม.ค. 2564    ส่งรายงานสำรวจความคิดเห็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ  กศน.ปะคำ      รับ
21 ม.ค. 2564    ส่งรายงานผลการดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมและสนับการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง  กศน.ปะคำ      รับ
21 ม.ค. 2564    การดำเนินการจัดห้องเรียนออนไลน์  กศน.ละหานทราย      รับ
20 ม.ค. 2564    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชาติไทยให้กับนั  กศน.พลับพลาชัย      รับ
20 ม.ค. 2564    ส่งตารางเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  กศน.บ้านกรวด      รับ
20 ม.ค. 2564    การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๓  กศน.พลับพลาชัย      รับ
20 ม.ค. 2564    การดำเนินการจัดห้องเรียนออนไลน์  กศน.โนนดินแดง      รับ
20 ม.ค. 2564    ขอรับการสนับสนุนบุคลากรครู กศน.ตำบล ตำแหน่ง พนักงานราชการ  กศน.โนนดินแดง      รับ
20 ม.ค. 2564    ขอรับการสนับสนุนบุคลากรครู กศน.ตำบล ตำแหน่งพนักงานราชการ  กศน.พุทไธสง      รับ
20 ม.ค. 2564    ขอความอนุคราะห์ขอบุคลากร ครู กศน.ตำบล  กศน.นางรอง      รับ
19 ม.ค. 2564    การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียน  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
19 ม.ค. 2564    ขอส่งแบบตอบรับ  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
19 ม.ค. 2564    ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
18 ม.ค. 2564    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กศน.คูเมือง      รับ
14 ม.ค. 2564    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
13 ม.ค. 2564    ส่งรายงานการประชุมประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564  กศน.ปะคำ      รับ
11 ม.ค. 2564    รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.พลับพลาชัย      รับ
07 ม.ค. 2564    ส่งรายงานการประชุมบุคลากร กศน. อำเภอโนนดินแดง ประจำเดือนธันวาคม 2564  กศน.โนนดินแดง      รับ
06 ม.ค. 2564    ส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนการผลิตและถ่ายทำรายการ  กศน.ปะคำ      รับ
06 ม.ค. 2564    แบบสำรวจความต้องการจัดหาหนังสือเรียน  กศน.พุทไธสง      รับ
06 ม.ค. 2564    แบบรายงานสรุปความต้องการการจัดหาหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
30 ธ.ค. 2563    ส่งสรุปวันลา ประจำเดือน ธันวาคม 2563  กศน.ชำนิ      รับ
29 ธ.ค. 2563    ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนผลิตและถ่ายทำรายการ “เรียนนอกรั้ว”  กศน.ประโคนชัย      รับ
25 ธ.ค. 2563    ส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนผลิตและถ่ายทำรายการ เรียนนอกรั้ว  กศน.ละหานทราย      รับ
25 ธ.ค. 2563    ส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนผลิตและถ่ายรายการ "เรียนนอกรั้ว"  กศน.นาโพธิ์      รับ
24 ธ.ค. 2563    ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
21 ธ.ค. 2563    การยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลแู้สูงอายุ  กศน.พุทไธสง      รับ
21 ธ.ค. 2563    ส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนผลิตและถ่ายทำรายการ "เรียนนอกรั้ว"  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
18 ธ.ค. 2563    ขอแจ้งเปลี่ยนลายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสองวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษาน  กศน.พลับพลาชัย      รับ
18 ธ.ค. 2563    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กศน.พลับพลาชัย      รับ
18 ธ.ค. 2563    ขอแจ้งเปลี่ยนรายชื่อผู้เข้าร่วมพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการจัดกระบวนการลูกเสือ กศน.จิตอาสาบำเพ็ญปร  กศน.พลับพลาชัย      รับ
18 ธ.ค. 2563    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กศน.ชำนิ      รับ
18 ธ.ค. 2563    การบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  กศน.ชำนิ      รับ
18 ธ.ค. 2563    ส่งรายชื่อรายชื่อผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานประจำจุดบริการ บุรีรัมย์ มาราธอน 2021  กศน.ชำนิ      รับ
17 ธ.ค. 2563    แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ปร  กศน.ชำนิ      รับ
17 ธ.ค. 2563    ขอส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีร  กศน.บ้านกรวด      รับ
16 ธ.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระ  กศน.ปะคำ      รับ
15 ธ.ค. 2563    ส่งรายงานการประชุมประชุมบุคลากร ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2563  กศน.ปะคำ      รับ
15 ธ.ค. 2563    แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2  กศน.นาโพธิ์      รับ
15 ธ.ค. 2563    การดำเนินการจัดกิจกรรม "สำนักงาน กศน. ส่งความสุขให้น้อง"  กศน.นาโพธิ์      รับ
14 ธ.ค. 2563    ส่งแบบรายการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.ปะคำ      รับ
14 ธ.ค. 2563    รายงานการจัดกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.หนองหงส์      รับ
08 ธ.ค. 2563    รายงานการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  กศน.ประโคนชัย      รับ
08 ธ.ค. 2563    ส่งแบบตอบเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ปร  กศน.ปะคำ      รับ
07 ธ.ค. 2563    ส่งของบริจาคกิจกรรม "สำนักงาน กศน.ส่งความสุขให้น้อง"  กศน.ปะคำ      รับ
04 ธ.ค. 2563    สำรวจข้อมูลกรรมการ ศส.ปชต. ซึ่งสมัครใจปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือตั้ง  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
03 ธ.ค. 2563    การรายงานการจัดกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์  กศน.นาโพธิ์      รับ
03 ธ.ค. 2563    ข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  กศน.ปะคำ      รับ
02 ธ.ค. 2563    ส่งรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2563  กศน.ละหานทราย      รับ
30 พ.ย. 2563    สำรวจความต้องการของสถานศึกษาที่มีความต้องการพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ ศูนย์การเรีย  กศน.นาโพธิ์      รับ
30 พ.ย. 2563    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของส่วนราชการหน่ว  กศน.นาโพธิ์      รับ
26 พ.ย. 2563    ส่งคำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  กศน.ปะคำ      รับ
25 พ.ย. 2563    ส่งรายงานสรุปวันลา และการรายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  กศน.ปะคำ      รับ
25 พ.ย. 2563    ส่งรายงานการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563  กศน.ปะคำ      รับ
25 พ.ย. 2563    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมจี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัดสำนัก  กศน.ปะคำ      รับ
24 พ.ย. 2563    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบ  กศน.ปะคำ      รับ
24 พ.ย. 2563    ส่งสรุปรายงานการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
19 พ.ย. 2563    รายงานผลการจัดกรรมเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
18 พ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กศน.กระสัง      รับ
18 พ.ย. 2563    สำรวจข้อมูลการลนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)  กศน.ชำนิ      รับ
18 พ.ย. 2563    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียร  กศน.กระสัง      รับ
18 พ.ย. 2563    ส่งการเสนอขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒  กศน.พุทไธสง      รับ
17 พ.ย. 2563    ส่งการเสนอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติ  กศน.ละหานทราย      รับ
17 พ.ย. 2563    แบบรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประปีงบประมาณ 2563  กศน.ปะคำ      รับ
17 พ.ย. 2563    การรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน.นาโพธิ์      รับ
16 พ.ย. 2563    ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563  กศน.ปะคำ      รับ
16 พ.ย. 2563    การรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
16 พ.ย. 2563    การรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
16 พ.ย. 2563    การสำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.ประโคนชัย      รับ
13 พ.ย. 2563    ขอขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  กศน.พลับพลาชัย      รับ
13 พ.ย. 2563    ขอขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
13 พ.ย. 2563    การสำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.พุทไธสง      รับ
12 พ.ย. 2563    ส่งสรุปรายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓  กศน.ปะคำ      รับ
06 พ.ย. 2563    ขอส่งแบบกำหนดสถานที่ปิดปรกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัง  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
06 พ.ย. 2563    ส่งแบบกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
04 พ.ย. 2563    ส่งแบบกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  กศน.ละหานทราย      รับ
03 พ.ย. 2563    ขอส่งรายงานการประชุม กศน.อำเภอประโคนชัย  กศน.ประโคนชัย      รับ
03 พ.ย. 2563    เรื่อง ส่งสรุปวันลา ประจำเดือน ตุลาคม 2563  กศน.ชำนิ      รับ
30 ต.ค. 2563    รายงานสรุปวันลาของบุคลากรและรายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ  กศน.หนองหงส์      รับ
30 ต.ค. 2563    ส่งรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน  กศน.ปะคำ      รับ
30 ต.ค. 2563    ่รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"  กศน.หนองหงส์      รับ
30 ต.ค. 2563    ส่งสรุปรายงานการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2563  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
30 ต.ค. 2563    บบรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา  กศน.นางรอง      รับ
30 ต.ค. 2563    สำรวจวุฒิทางลูกเสือ  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
29 ต.ค. 2563    รายงานกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”  กศน.ประโคนชัย      รับ
29 ต.ค. 2563    รายงานกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่เรา"  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
29 ต.ค. 2563    แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัด สำนักงาน กศน.  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
26 ต.ค. 2563    สรุปรายงานจิตอาสา  กศน.พุทไธสง      รับ
24 ต.ค. 2563    แบบสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือ กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
22 ต.ค. 2563    การสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ  กศน.คูเมือง      รับ
22 ต.ค. 2563    การสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ  กศน.ประโคนชัย      รับ
22 ต.ค. 2563    การสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัด สำนักงาน กศน.  กศน.พุทไธสง      รับ
22 ต.ค. 2563    ส่งแบบตรวจสอบข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.ละหานทราย      รับ
22 ต.ค. 2563    การสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสืิอ สำนักงาน กศน.  กศน.ลำปลายมาศ      รับ
21 ต.ค. 2563    การสำรวจข้อมุลการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เรื่อง "โคกหนองนา" โมเดล  กศน.นาโพธิ์      รับ
20 ต.ค. 2563    รายงานข้อมูลการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เรื่อง "โคก หนอง นา"โมเดล  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
20 ต.ค. 2563    ข้อสั่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 เพิ่มเติม  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
19 ต.ค. 2563    รายงานข้อมูลการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เรื่อง "โคก หนอง นา"โมเดล  กศน.ปะคำ      รับ
19 ต.ค. 2563    ส่งการสำรวจข้อมูลการจัดทำโครงการกิจกรรม เรื่อง “โคก หนอง นา”โมเดล  กศน.พลับพลาชัย      รับ
19 ต.ค. 2563    ส่งแบบสำรวจข้อมูลการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เรื่อง "โคก หนอง นา" โมเดล  กศน.ละหานทราย      รับ
19 ต.ค. 2563    ส่งแบบสำรวจข้อมูลการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เรื่อง “โคก หนอง นา” โมเดล  กศน.บ้านกรวด      รับ
16 ต.ค. 2563    รายงานตรวจสอบพัสดุปีงบ 2563  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
14 ต.ค. 2563    สรุปรายงานประชุมบุคลากรประจำเดือน ต.ค. 2563  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
09 ต.ค. 2563    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.ปะคำ      รับ
07 ต.ค. 2563    ส่งรายงานการประชุมประชุมบุคลากร ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563  กศน.ปะคำ      รับ
06 ต.ค. 2563    ส่งแบบสรุปผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.รายบุคคล ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  กศน.พลับพลาชัย      รับ
05 ต.ค. 2563    การจัดสมุดบันทึกและทำเนียบผู้บริหาร กศน. ประจำปี 2564  กศน.โนนดินแดง      รับ
05 ต.ค. 2563    ส่งข้อมูลผู้บริหารทำสมุดบันทึกและทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2564  กศน.ปะคำ      รับ
05 ต.ค. 2563    การจัดทำสมุดบันทึกและทำเนียบผู้บริหาร กศน.ประจำปี 2564  กศน.ละหานทราย      รับ
01 ต.ค. 2563    พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายงานตัวปฏิบัติงาน  กศน.ปะคำ      รับ
01 ต.ค. 2563    ข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย รายงานตัวปฏิบัติงาน  กศน.ปะคำ      รับ
30 ก.ย. 2563    การสำรวจข้อมูลเด็ดด้วยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น  กศน.พลับพลาชัย      รับ
30 ก.ย. 2563     เรื่อง ส่งสรุปวันลา ประจำเดือน กันยายน 2563  กศน.ชำนิ      รับ
30 ก.ย. 2563    รายงานผลการสำรวจข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น  กศน.บ้านกรวด      รับ
29 ก.ย. 2563    การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. การอ่านออกเขียนได้ 1 63  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
29 ก.ย. 2563    การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. การอ่านออกเขียนได้ 1 63  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
29 ก.ย. 2563    ส่งแบบสำรวจข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
24 ก.ย. 2563    การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง  กศน.พลับพลาชัย      รับ
23 ก.ย. 2563    การสำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
21 ก.ย. 2563    การสำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
17 ก.ย. 2563    รายงานสรุปผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้)  กศน.พุทไธสง      รับ
17 ก.ย. 2563    สำรวจข้อมูลสถานศึกษา โคงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กศน.ชำนิ      รับ
16 ก.ย. 2563    ความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.คูเมือง      รับ
11 ก.ย. 2563    ส่งรายงานสรุปการเดินทางไปราชการและวันลาของบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓  กศน.สตึก      รับ
10 ก.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  กศน.สตึก      รับ
09 ก.ย. 2563    ส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรมพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่  กศน.ปะคำ      รับ
08 ก.ย. 2563    ขออนุมัติยืมเงินไปราชการ  กศน.โนนดินแดง      รับ
03 ก.ย. 2563    ตแบแบบสำรวจประเมินผลและความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตสาธารณะชุมชน  กศน.ปะคำ      รับ
02 ก.ย. 2563    ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม  กศน.นางรอง      รับ
02 ก.ย. 2563    ของบประมาณโครงการพัฒนาเศรษบกิจดิจิทัล ไตรมาส 3-4  กศน.ปะคำ      รับ
02 ก.ย. 2563    ของบประมาณเพิ่มเติมโครงก่ีพัฒนาเศรษบกิจ  กศน.หนองกี่      รับ
01 ก.ย. 2563    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
01 ก.ย. 2563    ขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  กศน.ละหานทราย      รับ
31 ส.ค. 2563    เรื่อง ส่งสรุปวันลา ประจำเดือน สิงหาคม 2563  กศน.ชำนิ      รับ
28 ส.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร กศน.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
28 ส.ค. 2563    มาตรการกระตุ้นเศษฐกิจภายในประเทศ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
28 ส.ค. 2563    คุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
28 ส.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุลคากร กศน.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระ  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
27 ส.ค. 2563    มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
25 ส.ค. 2563    มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ  กศน.บ้านกรวด      รับ
24 ส.ค. 2563    มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ  กศน.สตึก      รับ
24 ส.ค. 2563    ส่งสรุปรายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓  กศน.ปะคำ      รับ
24 ส.ค. 2563    รายงานมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ  กศน.พุทไธสง      รับ
19 ส.ค. 2563    ขอส่งแบบตอบรับการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างความสัมพันะ์เครือข่าย RISMEP"  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
14 ส.ค. 2563    การสั่งข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  กศน.พลับพลาชัย      รับ
14 ส.ค. 2563    ขออนุญาตเดินทางไปราชการ ผอ.กศน.อำเภอนางรอง  กศน.นางรอง      รับ
13 ส.ค. 2563    ส่งรายงานการสมัครสมาชิกโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  กศน.ละหานทราย      รับ
10 ส.ค. 2563    ส่งรายงานการรับ - จ่ายรายได้สถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2563  กศน.โนนดินแดง      รับ
10 ส.ค. 2563    รายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  กศน.โนนดินแดง      รับ
05 ส.ค. 2563    ส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ  กศน.ปะคำ      รับ
05 ส.ค. 2563    ส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจต่อสถาบันหลักของชาติ  กศน.โนนดินแดง      รับ
05 ส.ค. 2563    แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  กศน.โนนดินแดง      รับ
31 ก.ค. 2563    ส่งสรุปวันลา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  กศน.ชำนิ      รับ
31 ก.ค. 2563    ส่งรายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓  กศน.ปะคำ      รับ
24 ก.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับการประชุมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  กศน.สตึก      รับ
24 ก.ค. 2563    กศน.โนนสุวรรณ แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
24 ก.ค. 2563    หนังสือตอบรับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้อจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาน  กศน.คูเมือง      รับ
24 ก.ค. 2563    หนังสือตอบรับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้อจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาน  กศน.คูเมือง      รับ
24 ก.ค. 2563    ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัยฯ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
24 ก.ค. 2563    กศน.โนนสุวรรณ แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
23 ก.ค. 2563    ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.พลับพลาชัย      รับ
23 ก.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติ  กศน.พุทไธสง      รับ
23 ก.ค. 2563    ส่งรายชื่อประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา  กศน.ชำนิ      รับ
23 ก.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ  กศน.พุทไธสง      รับ
23 ก.ค. 2563    ประแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษ  กศน.บ้านกรวด      รับ
23 ก.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตา  กศน.ปะคำ      รับ
23 ก.ค. 2563    แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอก ระบบและการสึกษา  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
20 ก.ค. 2563    ส่งสรุปรายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  กศน.ปะคำ      รับ
17 ก.ค. 2563    การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.พลับพลาชัย      รับ
16 ก.ค. 2563    ส่งผลการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการ  กศน.ปะคำ      รับ
16 ก.ค. 2563    ส่งผลการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย      รับ
16 ก.ค. 2563    สรุปรายงานประชุมบุคลากรประจำเดือน ก.ค. 2563  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
09 ก.ค. 2563    นำส่งเงินทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนก่อสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอษีไศล จังห  กศน.ปะคำ      รับ
03 ก.ค. 2563    แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ(พอ.สว.)(แก้ไข)  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
02 ก.ค. 2563    ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศสปชต.)  กศน.บ้านกรวด      รับ
01 ก.ค. 2563    สรุปวันลาของบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
01 ก.ค. 2563    สรุปการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ เดือน มิถุนายน 2563  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
30 มิ.ย. 2563    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓  กศน.พุทไธสง      รับ
16 มิ.ย. 2563    ส่งรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง  กศน.ปะคำ      รับ
16 มิ.ย. 2563    ส่งรายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ๓  กศน.ปะคำ      รับ