16 ต.ค. 2561    รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กศน.นาโพธิ์      รับ
12 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจำเดือนกันยายน 2561  กศน.โนนดินแดง      รับ
12 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการ รับ - จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
12 ต.ค. 2561    ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  กศน.นาโพธิ์      รับ
12 ต.ค. 2561    รายงานรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณรายได้สถานศึกษา  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
05 ต.ค. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.คูเมือง      รับ
02 ต.ค. 2561    การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
02 ต.ค. 2561    รายงานสรุปการเดินทางไปราชการและรายงานการลาของบุคลากร  กศน.นาโพธิ์      รับ
02 ต.ค. 2561    ส่งรายงานสรุปวันลา และการรายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ประจำเดือน กันยายน 2561  กศน.ปะคำ      รับ
01 ต.ค. 2561    ส่งรายงานสรุปการเดินทางไปราชการและวันลาของบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.ละหานทราย      รับ
27 ก.ย. 2561    ส่งสัญญายืมเงิน  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
26 ก.ย. 2561    ส่งรายงานแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.ปะคำ      รับ
26 ก.ย. 2561    ขอนุมัติยืมเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561  กศน.ปะคำ      รับ
26 ก.ย. 2561    ส่งแบบรายงานการจัดทำโครงงาน/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.ละหานทราย      รับ
26 ก.ย. 2561    ขออนุมัติยืมเงินเดินทางไปราชการ อบรมประกันภายในรุ่น 2  กศน.โนนดินแดง      รับ
26 ก.ย. 2561    ส่งแบบรายงานการจัดทำโครงงาน/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.ละหานทราย      รับ
25 ก.ย. 2561    ขอความร่วมมือสำรวจเด็กตกหล่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.พลับพลาชัย      รับ
25 ก.ย. 2561    การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
25 ก.ย. 2561    การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน  กศน.พุทไธสง      รับ
24 ก.ย. 2561    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2561  กศน.พุทไธสง      รับ
21 ก.ย. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.พุทไธสง      รับ
21 ก.ย. 2561    ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.คูเมือง      รับ
20 ก.ย. 2561    การสำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
20 ก.ย. 2561    สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.โนนดินแดง      รับ
11 ก.ย. 2561    ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2561  กศน.โนนดินแดง      รับ
11 ก.ย. 2561    การสำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.นาโพธิ์      รับ
07 ก.ย. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.พุทไธสง      รับ
07 ก.ย. 2561    ส่งรายงานสรุปการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2561  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
04 ก.ย. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.โนนดินแดง      รับ
04 ก.ย. 2561    แจ้งเปลี่ยนแปลงสนามสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
31 ส.ค. 2561    ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ  กศน.พุทไธสง      รับ
31 ส.ค. 2561    รายงานการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ เดือน สิงหาคม  กศน.พุทไธสง      รับ
31 ส.ค. 2561    ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กศน.นางรอง      รับ
31 ส.ค. 2561    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
28 ส.ค. 2561    การสำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.โนนดินแดง      รับ
23 ส.ค. 2561    ส่งแบบสำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.ปะคำ      รับ
22 ส.ค. 2561    รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข  กศน.ปะคำ      รับ
22 ส.ค. 2561    ส่งสรุปรายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอปะคำ ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561  กศน.ปะคำ      รับ
22 ส.ค. 2561    ตอบรับเข้าประชุม  กศน.พลับพลาชัย      รับ
17 ส.ค. 2561    รายงานการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1  กศน.ปะคำ      รับ
08 ส.ค. 2561    ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กศน.พลับพลาชัย      รับ
06 ส.ค. 2561    แก้ไขเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการสร้างข้อสอบวิชาเลือกเสรีปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.โนนดินแดง      รับ
03 ส.ค. 2561    ส่งรายงานสรุปการเดินทางไปราชการและวันลาของบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561  กศน.ละหานทราย      รับ
03 ส.ค. 2561    รายงานการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
31 ก.ค. 2561    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
25 ก.ค. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการและใช้รถยนต์ส่วนตัว  กศน.ลำปลายมาศ      รับ
25 ก.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับการประชุมชี้แจง ฯ  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
24 ก.ค. 2561    การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร ชุมชน เพื่อรับรางวัล"ค่าของแผ่นดิน"  กศน.ละหานทราย      รับ
24 ก.ค. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.โนนดินแดง      รับ
24 ก.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกาารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
23 ก.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล การศึกษาขั้นพื้นฐาน 61  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
23 ก.ค. 2561    ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  กศน.คูเมือง      รับ
23 ก.ค. 2561    ส่งแบบตอบรับการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล  กศน.ละหานทราย      รับ
20 ก.ค. 2561    เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานวัดผลประเมินผล หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐา  กศน.โนนดินแดง      รับ
19 ก.ค. 2561    เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางแนวทางการดำเนินงานวัดผลและประเมินผลหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้  กศน.ปะคำ      รับ
12 ก.ค. 2561    ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย      รับ
06 ก.ค. 2561    รายงานข้อมูลครุภัณฑ์สำนักงาน  กศน.พุทไธสง      รับ
05 ก.ค. 2561    การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และแนวทางการ จัด  กศน.คูเมือง      รับ
03 ก.ค. 2561    ส่งรายงานประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2561  กศน.นางรอง      รับ
03 ก.ค. 2561    ส่งรายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561  กศน.พุทไธสง      รับ
29 มิ.ย. 2561    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
26 มิ.ย. 2561    สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเทียบระดับการศึกษา(ไต่รดับ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และสรุปผลการประเมินเทียบ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
25 มิ.ย. 2561    รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2561  กศน.คูเมือง      รับ
22 มิ.ย. 2561    ขออนุญาตบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์  กศน.โนนดินแดง      รับ
15 มิ.ย. 2561    แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการจัดการศึกษาตมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2  กศน.พุทไธสง      รับ
13 มิ.ย. 2561    รายงานสั่งข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
12 มิ.ย. 2561    แบบสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน  กศน.โนนดินแดง      รับ
12 มิ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษา  กศน.พุทไธสง      รับ
12 มิ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาบรรณารักษ์  กศน.พลับพลาชัย      รับ
11 มิ.ย. 2561    สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษา  กศน.ละหานทราย      รับ
11 มิ.ย. 2561    ส่งแบบสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาบรรณารักษ์  กศน.ปะคำ      รับ
11 มิ.ย. 2561    ส่งแบบสำรวจวุฒิการศึกษาบรรณารักษ์  กศน.ชำนิ      รับ
07 มิ.ย. 2561    ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ไตรมาส 1-2  กศน.สตึก      รับ
07 มิ.ย. 2561    ขอส่งรายงานการลาของบุคลากรและการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอนางรอง  กศน.นางรอง      รับ
28 พ.ค. 2561    ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.สตึก      รับ
21 พ.ค. 2561    ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก ปี 2561  กศน.ปะคำ      รับ
17 พ.ค. 2561    รายงานสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเทียบระดับการศึกษา (ไต่ระดับ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และสรุปผลการป  กศน.ปะคำ      รับ
09 พ.ค. 2561    รายงานการสำรวจเด็กตกหล่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
08 พ.ค. 2561    ตอบแบบแสดงความคิดเห็นร่างกรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนคุณภาพผู้เรียน  กศน.สตึก      รับ
07 พ.ค. 2561    ขอขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2561  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
25 เม.ย. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วตัวไปราชการ  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
25 เม.ย. 2561    ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วตัวไปราชการ  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
29 ธ.ค. 2560    ส่งแบบ CG 61-2 ผู้สูงอายุ  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
28 ธ.ค. 2560    ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ  กศน.นางรอง      รับ
28 ธ.ค. 2560    ขออนุมัติเงินยืม  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
27 ธ.ค. 2560    ขออนุมัติเงินยืม  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
27 ธ.ค. 2560    ส่งแบบสำรวจความต้องการใช้ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสวะ ของนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษา  กศน.นาโพธิ์      รับ
26 ธ.ค. 2560    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประม  กศน.นาโพธิ์      รับ
22 ธ.ค. 2560    ส่งแบบสำรวจความต้องการใช้ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษา  กศน.บ้านด่าน      รับ
21 ธ.ค. 2560     ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการใช้ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา  กศน.โนนดินแดง      รับ
21 ธ.ค. 2560    ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการใช้ชุดตรวจสารเสพติด  กศน.พลับพลาชัย      รับ
21 ธ.ค. 2560    แบบสำรวจความต้องการใช้ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษา  กศน.พุทไธสง      รับ
21 ธ.ค. 2560    ส่งแบบสำรวจความต้องการใช้ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ  กศน.สตึก      รับ
21 ธ.ค. 2560    ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
21 ธ.ค. 2560    โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กศน.คูเมือง      รับ
20 ธ.ค. 2560    รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐  กศน.พลับพลาชัย      รับ
20 ธ.ค. 2560    แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ฯและจำนวนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม  กศน.ละหานทราย      รับ
20 ธ.ค. 2560    ขออนุมัติเงินยืมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
20 ธ.ค. 2560    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
20 ธ.ค. 2560    กำหนดการโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรและรณรงค์ฯ วันที่ 28 ธันวาคม 60  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
20 ธ.ค. 2560    ส่งใบสัญญาการยืมเงิน  กศน.สตึก      รับ
19 ธ.ค. 2560    ยืนยันยอดเงินรายได้สถานศึกษาและเงินค้ำประกันสัญญา  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
19 ธ.ค. 2560    ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
19 ธ.ค. 2560    แจ้งรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
18 ธ.ค. 2560    ขอรายละเอียดเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.คูเมือง      รับ
18 ธ.ค. 2560    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐  กศน.พุทไธสง      รับ
18 ธ.ค. 2560    แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กศน.โนนดินแดง      รับ
18 ธ.ค. 2560    ขอรายละเอียดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
18 ธ.ค. 2560    รายละเอียดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  กศน.พุทไธสง      รับ
18 ธ.ค. 2560    แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาครู กศน.ต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กศน.หนองหงส์      รับ
18 ธ.ค. 2560    แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กศน.ละหานทราย      รับ
18 ธ.ค. 2560    ขอรายละเอียดเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  กศน.นาโพธิ์      รับ
15 ธ.ค. 2560    รายละเอียดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.สตึก      รับ
15 ธ.ค. 2560    แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กศน.สตึก      รับ
15 ธ.ค. 2560    รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตื ปี ๖๑  กศน.พลับพลาชัย      รับ
15 ธ.ค. 2560    รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตื ปี ๖๑  กศน.พลับพลาชัย      รับ
15 ธ.ค. 2560    ส่งเอกสารเพิ่มเติม (ส่งฝ่ายแผนงานฯ)  กศน.นาโพธิ์      รับ
14 ธ.ค. 2560    การรับครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.คูเมือง      รับ
14 ธ.ค. 2560    รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๐  กศน.คูเมือง      รับ
13 ธ.ค. 2560    การรับครูอาสามสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจืน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.พลับพลาชัย      รับ
13 ธ.ค. 2560    การรับครูอาสาสมัครชาวจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2561  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
13 ธ.ค. 2560    การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพื้นฐานในระบบ (DMIS60)  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
13 ธ.ค. 2560    แจ้งการรับครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.ปะคำ      รับ
13 ธ.ค. 2560    แจ้งไม่ขอรับครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา2561  กศน.ละหานทราย      รับ
13 ธ.ค. 2560    การรับครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2561  กศน.โนนดินแดง      รับ
13 ธ.ค. 2560     การรับครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.พุทไธสง      รับ
12 ธ.ค. 2560    ขอบุคลากรช่วยราชการ  กศน.นางรอง      รับ
12 ธ.ค. 2560    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย (MOU)  กศน.นาโพธิ์      รับ
08 ธ.ค. 2560    ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ  กศน.นางรอง      รับ
08 ธ.ค. 2560    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย (MOU)  กศน.โนนดินแดง      รับ
08 ธ.ค. 2560    การติดตามการดำเนินการจัดหาหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
08 ธ.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2560 สานพลังภาคีสู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่ 21  กศน.ละหานทราย      รับ
08 ธ.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2560 สานพลังภาคีสู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่ 21  กศน.ละหานทราย      รับ
08 ธ.ค. 2560    เอกสารแก้ไข  กศน.นางรอง      รับ
08 ธ.ค. 2560    การติดตามการดำเนินการจัดกาหนังสือ  กศน.ชำนิ      รับ
08 ธ.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2560 สานพลังภาคีสู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่ 21  กศน.ละหานทราย      รับ
08 ธ.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2560 สานพลังภาคีสู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่ 21  กศน.ละหานทราย      รับ
07 ธ.ค. 2560    ส่งสรุปรายงานการประชุม(ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  กศน.คูเมือง      รับ
07 ธ.ค. 2560    รายงานการจัดกิจกรรม/โครงการผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน.  กศน.คูเมือง      รับ
07 ธ.ค. 2560    จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ.2561 : งบเงินอุดหนุน  กศน.ชำนิ      รับ
07 ธ.ค. 2560    ส่งข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย  กศน.ละหานทราย      รับ
07 ธ.ค. 2560    ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วตัวไปราชการ  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
07 ธ.ค. 2560    ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วตัวไปราชการ  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
07 ธ.ค. 2560    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย (MOU)  กศน.คูเมือง      รับ
06 ธ.ค. 2560    ยืมเงินงบประมาณ  กศน.ปะคำ      รับ
06 ธ.ค. 2560    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรุ  กศน.นาโพธิ์      รับ
06 ธ.ค. 2560    แจ้งบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติหน้าที่  กศน.ละหานทราย      รับ
06 ธ.ค. 2560    แจ้งบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติหน้าที่  กศน.ละหานทราย      รับ
06 ธ.ค. 2560    ขอยืมเงินงบประมาณ คก.อบรมให้ความรุ็หน้าพลเมืองไทย ตามระบอบประชาธิปไตย  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
06 ธ.ค. 2560    ฝากให้เอสงานบุคลากร  กศน.โนนดินแดง      รับ
01 ธ.ค. 2560    ส่งรายงานการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ  กศน.โนนดินแดง      รับ
01 ธ.ค. 2560    ขออนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กศน.ประโคนชัย      รับ
01 ธ.ค. 2560    รายงานสรุปวันลาของบุคลากร  กศน.โนนดินแดง      รับ
30 พ.ย. 2560    ขอยืมเงินงบประมาณ คก.ลดต้นทุนการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
30 พ.ย. 2560    ขอยืมเงินงบประมาณ คก.ป้องกันภัยแล้งจากะรรมชาติ  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
30 พ.ย. 2560    รายงานสรุปการเดินทางไปราชการ และรายงานการลาของบุคลากร กศน.อำเภอนาโพธิ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  กศน.นาโพธิ์      รับ
30 พ.ย. 2560    ส่งแบบรายงานสรุปวันลาบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  กศน.พุทไธสง      รับ
30 พ.ย. 2560    รายงานผลการดำเนินงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"  กศน.พุทไธสง      รับ
28 พ.ย. 2560    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ2561(ครูแขก งานแผน)  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
28 พ.ย. 2560    ขอยืมเงินงบประมาณ  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
27 พ.ย. 2560    ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืมเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561  กศน.ปะคำ      รับ
27 พ.ย. 2560    รายงานข้อมูลผู้เข้าสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กศน.เฉลิมพระเกียรติ      รับ
27 พ.ย. 2560    กำหนดการโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักศึกษากศน.ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ฝากให้พี่แขก แผ  กศน.โนนดินแดง      รับ
24 พ.ย. 2560    ขอย้ายพื้นที่ปฏิบัติงานราชการของครู กศน.ตำบล  กศน.นาโพธิ์      รับ
24 พ.ย. 2560    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ2561(ครูแขก งานแผน)  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
23 พ.ย. 2560    รายงานการสำรวจข้อมูลจำรวนผู้ที่ยังไม่ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงของการศึกษาขั้นพื้นฐา  กศน.ปะคำ      รับ
22 พ.ย. 2560    สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ที่ยังไม่ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.นาโพธิ์      รับ
22 พ.ย. 2560    ส่ง สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ที่ยังไม่ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.ละหานทราย      รับ
21 พ.ย. 2560    เอกสารแก้ไข  กศน.นางรอง      รับ
21 พ.ย. 2560    เอกสารแก้ไข  กศน.นางรอง      รับ
21 พ.ย. 2560    ส่งเอกสารเพิ่มเติม  กศน.นางรอง      รับ
21 พ.ย. 2560    รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กศน.นาโพธิ์      รับ
21 พ.ย. 2560    ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  กศน.โนนดินแดง      รับ
21 พ.ย. 2560    การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้  กศน.ละหานทราย      รับ
21 พ.ย. 2560    แผน กศน.อำเภอบ้านกรวดขอส่งแผนเพิ่มเติม  กศน.บ้านกรวด      รับ
21 พ.ย. 2560    รายงานตรวจพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.นาโพธิ์      รับ
21 พ.ย. 2560    สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ที่ยังไม่ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.คูเมือง      รับ
21 พ.ย. 2560    การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา  กศน.คูเมือง      รับ
20 พ.ย. 2560    รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (แก้ไข )  กศน.พลับพลาชัย      รับ
20 พ.ย. 2560    รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื  กศน.ละหานทราย      รับ
20 พ.ย. 2560    แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ  กศน.คูเมือง      รับ
20 พ.ย. 2560    แจ้งรายชื่อเข้าอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ  กศน.นาโพธิ์      รับ
20 พ.ย. 2560    ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืมเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.นาโพธิ์      รับ
19 พ.ย. 2560    เชิญอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ  กศน.พลับพลาชัย      รับ
19 พ.ย. 2560    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำฯ เน็ตประชารัฐ  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์      รับ
18 พ.ย. 2560    แจ้งรายชื่อเข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ  กศน.ละหานทราย      รับ
18 พ.ย. 2560    แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ  กศน.สตึก      รับ
18 พ.ย. 2560    แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ  กศน.ประโคนชัย      รับ
18 พ.ย. 2560    แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ประชารัฐ  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
17 พ.ย. 2560    แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ  กศน.โนนดินแดง      รับ
17 พ.ย. 2560    แจ้งรายชื่อวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ  กศน.พุทไธสง      รับ
17 พ.ย. 2560    แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ  กศน.นางรอง      รับ
17 พ.ย. 2560    แบบสอบถามการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
17 พ.ย. 2560    ส่งแบบสอบถามข้อมูลสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.ประโคนชัย      รับ
17 พ.ย. 2560    ส่งคำสั่งแต่งตั้ง หัวหน้า กศน.ตำบล  กศน.นาโพธิ์      รับ
17 พ.ย. 2560    รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
16 พ.ย. 2560    ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลครั้่งที  กศน.สตึก      รับ
15 พ.ย. 2560    ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที  กศน.คูเมือง      รับ
15 พ.ย. 2560    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  กศน.โนนสุวรรณ      รับ
15 พ.ย. 2560    รายงานข้อมูลการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล  กศน.โนนสุวรรณ      รับ