:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำแผนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ไตรมาส 3-4
วัน เวลา ส่ง 18 พ.ค. 256114:22:07
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1046
นี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้สถานศึกษาดำเนินการจัดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับตำบลโดยกรอกข้อมูลผ่านทาง URL : https://goo.gl/forms/bXUmVWSlzZCByMBq1 หรือ Qrcode (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) ส่งมายังกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับตำบลต่อไป

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1