:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2560
วัน เวลา ส่ง 30 พ.ค. 256116:59:08
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1077
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอแจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2560 เพื่อให้การดำเนินการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ฯ ได้ที่ https://buriram.nfe.go.th หัวข้อ “ดาวน์โหลด” หรือ www.mis.moe.go.th หัวข้อ “แจ้งหน่วยงาน”

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1