:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำกระบวนงาน/คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
วัน เวลา ส่ง 30 พ.ค. 256117:02:15
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1078
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 9 คู่มือ ในแบบสอบถามออนไลน์ “การรายงานผลการดำเนินงานคู่มือสำหรับประชาชน” ที่ URL : https://goo.gl/forms/fg567vKkPf5IqZN42 หรือ สแกน QR Code ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย และเมื่อดำเนินการรายงานผลการดำเนินฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จขอให้สถานศึกษาแจ้งกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1