:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง !!ด่วนที่สุด!! ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาไตามาส 1-2
วัน เวลา ส่ง 31 พ.ค. 256116:08:16
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1093
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่งกรอกข้อมูลตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ไตรมาส 1-2 พร้อมรูปภาพกิจกรรมๆ ละ 2 ภาพ ส่งข้อมูลภายในวันที่ 7 มิถ่นายน 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1