:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ด่วนที่สุด เร่งรัดการดำเนินงานและการรายงานผลโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลในระบบ DMIS
วัน เวลา ส่ง 12 ก.ค. 256116:59:44
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตรวจสอบในระบบ DMIS และ Budget61 แล้ว ขอให้สถานศึกษา เร่งรัดการดำเนินงานรายงานผลการจัดอบรมประชาชน ในระบบ DMIS ในกรณีที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้ว ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1