:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง !!ด่วนที่สุด!! แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมโครงการไทย นิยมยั่งยืน
วัน เวลา ส่ง 18 ก.ค. 256111:20:37
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1380
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้
1. ดำเนินการจัดทำข้อมูลและรายงานผลในข้อ 1,2 ตามแบบรายงานและจัดส่งตามช่องทางที่กำหนด ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2,4)
2. การขยายผลชุมชนต้นแบบฯ กศน.อำเภอ แห่งละ 1 ชุมชน โดยให้พิจารณาเลือกชุมชนต้นแบบฯ รายงานให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์และกรอกข้อมูลรายละเอียดได้ที่ URL : http://shorturl.at/ceNQR หรือ QR Code ที่แจ้งในหนังสือฉบับ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561


  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4