:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง *ด่วนที่สุด*เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
วัน เวลา ส่ง 21 ส.ค. 256117:38:28
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1581
ขอให้สถานศึกษาดำเนินการเพื่อเป็นการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้
1.สำรวจการใช้จ่ายงบประมาณทุกแผนที่ได้รับจัดสรร
2.จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกันงบประมาณเพื่อชำระหนี้โดยไม่ให้มีหนี้ค้างชำระ
3.แจ้งส่งคืนงบประมาณ
โดยจัดทำข้อมูลสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ,แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนกันเงินเบิกเหลื่อมปี ส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail: plan@buriram.nfe.go.th และพร้อมกันนี้ให้ส่งเอกสารดังกล่าว ไปยังกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561
อนึ่ง สำหรับเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณทุกแผนงานที่ได้รับจัดสรรให้เร่งดำเนินการ และส่งไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2561  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2