:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง **ทุกแห่ง**การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
วัน เวลา ส่ง 27 ส.ค. 256117:08:45
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1615
**ทุกแห่ง**การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3