:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิกา
วัน เวลา ส่ง 10 ก.ย. 256116:45:30
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1688
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนางรอง/ลำปลายมาศ/สตึก/ปะคำ/หนองหงส์/หนองกี่/นาโพธิ์/ชำนิ/โนนสุวรรณ/บ้านกรวด
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้สถานศึกษาที่ดำเนินการจัดการศึกษาฯ สำหรับคนพิการ พิจารณาวิเคราะห์ คัดกรองคนพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 และบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนคนพิการ เพื่อขอรับงบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยและจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งส่งไฟล์เป็นโปรแกรม Microsoft Excel ทาง E-mail : plan@buriram.nfe.go.th ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2