:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง **ด่วนที่สุด**การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา
วัน เวลา ส่ง 12 ก.ย. 256115:46:06
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1696
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ(DMIS61) หากไม่ครบตามกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ ให้เร่งดำเนินการรายงานผลภายในวันที่ 20 กันยายน 2561
2. ยืนยันข้อมูลเป้าหมาย และผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ผ่านเว็บไซต์ https://goo.gl/ZBMwLm ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1