:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
วัน เวลา ส่ง 24 ก.ย. 256117:58:39
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1751
ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 8 คน ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเชิญท่านและบุคลากร ในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการตามวัน เวลาและสถานที่ดังเอกสารแนบ  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1