:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร_ สตึก
วัน เวลา ส่ง 24 ก.ย. 256119:24:45
จาก
ที่ ศธ 0210.42/1757
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญท่านเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2561 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการ

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1