:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งรายละเอียดงบเงินอุดหนุนที่เบิกมาพักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ
วัน เวลา ส่ง 05 ต.ค. 256111:56:05
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1984
แจ้งสถานศึกษาจัดทำแผนกันเงินเหลื่อมปี ดำเนินการดังนี้
1. ปรับแผนการใช้งบประมาณ งบเงินอุดหนุนที่เบิกมาพักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ ตามงบประมาณดังสิ่งที่ส่งมาด้วย(1) ตามแบบฟอร?มสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) สามารถ download ที่ https://goo.gl/tJwC8d

2. เสนอแผนที่ปรับตามข้อ 1 ต่อสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้มีอำนาจก่อนการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2