:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง *ทุกแห่ง*ความร่วมมือระหว่างสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานของรัฐ ในภารกิจส่งเสริมก
วัน เวลา ส่ง 12 มี.ค. 256209:34:02
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว361
*ทุกแห่ง*ความร่วมมือระหว่างสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานของรัฐ ในภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1