:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง **ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**เร่งรัดส่งไฟล์ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน เวลา ส่ง 21 มี.ค. 256215:10:50
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว474
**ด่วนที่สุด**ทุกแห่ง**เร่งรัดส่งไฟล์ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1