:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้ารับการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงาน นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่
วัน เวลา ส่ง 24 เม.ย. 256212:49:58
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว637
ขอเชิญเข้ารับการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงาน นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ(ITW51) ประจำปี 2562

สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงาน นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ(ITW51) ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมปริ้นเซส โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์
ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเชิญท่าน และบุคลากร ดังนี้
1. นายทะเบียน จำนวน 1 คน
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลโปรแกรม ITW51 จำนวน 2 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน พร้อมเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและปลั๊กไฟมาเข้ารับการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมผ่านทาง https://joo.gl/WUogK ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยเบิกค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1