:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ***ทุกแห่ง*** การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
วัน เวลา ส่ง 21 พ.ค. 256217:39:49
จาก
ที่ ศธ ศธ 0210.42/ว782
ในระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 โรงแรมเทพนคร โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย
1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง
2. ครู กศน. อำเภอละ 3 ท่าน
รวมเป็นแห่งละ 4 ท่าน นะครับ

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1