:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วัน เวลา ส่ง 27 พ.ค. 256217:31:00
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว824
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์ พร้อมทั้งการดูแลที่ถูกต้องของอุปกรณ์ดังกล่าวเบื้องต้น ให้กับบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบศูนย์ดิจิทัลชุมชน ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบ้านสวน กอลฺฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมนำอุปกรณ์มาเพื่อทำการตั้งค่าอุปกรณ์ให้เป็นไปในทางเดียวกัน ดังนี้
1. Notebook ที่ได้รับมอบจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 1 เครื่อง
2. iPad ที่ได้รับมอบจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 5 เครื่อง
3. ปลั๊กไฟฟ้าต่อพ่วง
4. ดาวน์โหลดไฟล์แบบการสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์ ได้ที่ http://dmis.nfe.go.th และให้ดำเนินการกรอกข้อมูลตามตัวอย่างแบบการสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และนำไฟล์แบบการสำรวจฯ ดังกล่าวมาส่งในวันเข้ารับการอบรมด้วย


  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5