:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ** ด่วนที่สุด ** ทุกแห่ง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กร
วัน เวลา ส่ง 29 ก.ค. 256312:53:26
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1226
**ด่วนที่สุด** ทุกแห่ง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1