:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ** ทุกแห่ง ** แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส
วัน เวลา ส่ง 31 ก.ค. 256316:20:32
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1244
** ทุกแห่ง ** แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1