:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง **ทุกแห่ง**ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนา
วัน เวลา ส่ง 21 ส.ค. 256315:11:00
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1404
**ทุกแห่ง**ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1