:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจประเมินผลและความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุ
วัน เวลา ส่ง 31 ส.ค. 256316:46:09
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1448
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอให้ กศน.ตำบลและห้องสมุดประชาชน ที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตอบแบบสำรวจฯ ดังกล่าว ผ่านทางออนไลน์ที่ http://gg.gg/internetsurvey ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 กันยายน 2563

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2