:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (งบลงทุน) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชน
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ย. 256314:33:44
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1466
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอให้สถานศึกษาที่มีห้องสมุดประชาชนในความดูแลดำเนินการสำรวจประมาณการ จัดทำรายละเอียดรูปแบบรายการ พร้อมเอกสาร ปร.4 และ ปร.5 และแบบแปลนต่างๆ ที่ผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และส่งมายัง กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1