:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง **ทุกแห่ง**ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลข
วัน เวลา ส่ง 09 ก.ย. 256311:35:26
จาก
ที่ ศธ 0210.42/ว1481
**ทุกแห่ง**ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทยเพือประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ. 2563

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1