:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งแบบสำรวจความต้องการใช้ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษา
วัน เวลา ส่ง 22 ธ.ค. 256015:33:42
จาก กศน.บ้านด่าน
ที่ ศธ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๔๒๑๑/๘๖๗
ตามหนังสือ สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัรมย์ ให้สถานศึกษาสำรวจความต้องการใช้ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักศึกษาในสถานศึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุนชุดตรวจจาก ปปส.ภ.๓ ความทราบแล้วนั้น

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1