:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วตัวไปราชการ
วัน เวลา ส่ง 25 เม.ย. 256115:39:09
จาก กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์
ที่ ศธ ศธ ๐๒๑๐.๔๒๑๒/๑๙๕
เรียน ผอ .กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอส่งหลักฐานขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วตัวไปราชการ

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1