:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการจัดการศึกษาตมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2
วัน เวลา ส่ง 15 มิ.ย. 256116:50:32
จาก กศน.พุทไธสง
ที่ ศธ 0210.4216/743
รายชื่อผู้เข้าร่วมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการจัดการศึกษาตมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2561 สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ จำนวน 2 คน
1.นายบุญหลั่น นานรัมย์ ผอ.กศน.อำเภอพุทไธสง
2.นางบุนยนุช สอนธสง ครู ปวช.กศน.อำเภอพุทธสง