:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
วัน เวลา ส่ง 23 ก.ค. 256114:24:55
จาก กศน.คูเมือง
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๔๒๐๓/๔๒๘
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เรื่องการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET) ของสถานศึกษา “กลุ่มปราสาทหิน และกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต”

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1