:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
วัน เวลา ส่ง 31 ส.ค. 256116:05:36
จาก กศน.พุทไธสง
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๔๒๑๖/๖๘๓
ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1