:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
วัน เวลา ส่ง 21 ก.ย. 256117:03:37
จาก กศน.พุทไธสง
ที่ ศธ ศธ 0210.4216/71008
ด้วย ข้าพเจ้า นายบุญหลั่น นานรัมย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทไธสง ต้องเดินทางไปราชการเข้าร่วมงานครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9 และชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2561 ณ ห้องแวนดา แกรนด์ บอลรูม เอ โรงแรมเบสต์เวสเทิร์นพลัสแวนดาแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี ในการเดินทางไปราชการ
ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องใช้เครื่องบินโดยสารเป็นยานพาหนะในการเดินทางในครั้งนี้ โดยออกเดินทาง
จาก ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง


  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1