:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกและการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
วัน เวลา ส่ง 10 ม.ค. 256213:49:28
จาก กศน.โนนดินแดง
ที่ ศธ ศธ 0210.4208/015 ลว 10 มกราคม 2562
รายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกและการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ


  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4